Samen voor een beter klimaat!

Het gemeentebestuur levert heel wat inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en engageert zich ook voor verschillende klimaatinitiatieven. 


Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant biedt een internationaal kader ter erkenning en ondersteuning van lokale overheden die een lokaal klimaat- en energiebeleid uitwerken. Aalter ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant in 2019 en verbond zich daarmee om tegen 2030 een vermindering van 40% van de CO2-uitstoot te realiseren op haar grondgebied. Samen met de inwoners en lokale actoren zal een lokaal klimaatactieplan worden opgemaakt met concrete acties en maatregelen om minder CO2 uit te stoten.

Hiermee erkent Aalter, samen met meer dan 10.000 andere Europese gemeenten, de klimaatproblematiek. Dit Europees initiatief werd in 2009 leven ingeblazen omdat de Europese Unie gelooft dat zij niet alles centraal kan decreteren en dat lokale acties heel belangrijk zijn om de doelstellingen te helpen realiseren.

Om een concreet actieplan te garanderen, werd via de Provincie Oost-Vlaanderen een overeenkomst afgesloten met KU Leuven voor de uitvoering van een CO2-nulmeting en een scenarioanalyse. Door het in kaart brengen van de huidige toestand en te verwachten evoluties kan een inschatting gemaakt worden van de inspanningen die een gemeente moet uitvoeren.

Hierbij zal de CO2-uitstoot in Aalter in kaart gebracht worden.

Het klimaatadaptatieplan werd reeds opgemaakt in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en SumAqua. Het doel van het klimaatadaptatieplan is om de gemeente Aalter klimaatrobuust te maken. Het plan moet leiden tot een kostenefficiënte, duurzame, effectieve en breed gedragen adaptatiemaatregelen.


Oost-Vlaanderen klimaatneutraal

Oost-Vlaanderen wil een klimaatneutrale provincie zijn tegen 2050. In een klimaatneutrale provincie is de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. De Provincie bracht in een klimaateffectschetsboek de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering in Oost-Vlaanderen in beeld. In een volgende stap werd de CO2-uitstoot op het grondgebied berekend per sector. Het klimaatplan bevat enerzijds maatregelen om de uitstoot aan broeikasgassen te beperken en anderzijds noodzakelijke aanpassingen aan het wijzigende klimaat. De Provincie ziet haar steden en gemeenten als sterke partners om haar klimaatambities waar te maken.


Meetjesland Klimaatgezond

Op 19 mei 2017 werd het startschot gegeven voor het ambitieus regionaal klimaatproject Meetjesland Klimaatgezond.

De veertien burgemeesters van het Meetjesland engageren zich om samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers in de streek een drastische vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren en om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van de klimaatopwarming in de streek (verdroging, wateroverlast…) te verzachten.

De klimaatuitdaging voor het Meetjesland is groot. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) berekende dat de 14 gemeenten in 2011 samen 1,2 miljoen ton CO2 uitstootten. Het grootste aandeel daarvan wordt veroorzaakt door transport (40,2%). Ongeveer een kwart van de totale emissies (26,7%) komt van de gezinnen in het Meetjesland en 15,9% komt van de industrie. De dienstensector (inclusief de lokale overheden) en de landbouw nemen elk een kleiner aandeel voor hun rekening met respectievelijk 8,9% en 7,5%.

Om de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen van het Burgemeestersconvenant te realiseren, zal Aalter samenwerken met de andere gemeenten in het Meetjesland, de intercommunale Wooneco en de Provincie Oost-Vlaanderen. Door de krachten en middelen te bundelen, kunnen we belangrijke schaalvoordelen realiseren. Zo kunnen we samen expertise opbouwen, klimaatacties uitwerken op intergemeentelijk niveau, werk maken van een breed draagvlak en alle inwoners en stakeholders in onze regio betrekken bij de ambitie om van het Meetjesland een klimaatgezonde regio te maken.

meetjeslandklimaatgezond.be bundelt alvast een hoop acties en inspirerende voorbeelden. Samen maken we het Meetjesland Klimaatgezond!


Charter voor biodiversiteit

Op 9 december 2010 tekende Aalter het Charter voor Biodiversiteit. Hierdoor engageren Aalter en Natuurpunt Aalter zich om zich in te zetten voor 10 ambitieuze acties. 
 1. Biodiversiteit aan de Kraenepoel verder herstellen
 2. Kasteeldomein van Poeke duurzaam beheren
 3. Natuurherstel in vallei van de Poekebeek, Zouter en langs de kanaalbermen
 4. Natuur in landbouwgebieden bevorderen
 5. Waterlopen en wegbermen als groene linten ontwikkelen
 6. Dreven behouden en herstellen
 7. Natuur in de bebouwde omgeving stimuleren
 8. Het gebruik van pesticiden beperken
 9. Handhaving van natuur en milieu
 10. Extra aandacht voor een adoptiesoort

Hoe draagt het bestuur zelf zorg voor het milieu?

 • In 2018 werd het gemeentelijk wagenpark vernieuwd met 13 nieuwe, CO2-zuinige wagens, waaronder drie elektrische wagens, vier hybride wagens en zes bestelwagens op aardgas. Zo stoot het wagenpark 80% minder CO2 uit.
 • Er zijn laadpunten voor elektrische wagens aan het Sportpark Aalter-centrum, aan het gemeentehuis Aalter-centrum en op de parking Sportstraat in Knesselare. Daarnaast staat aan de Sint-Corneliuskerk in Aalter-centrum ook nog een laadpaal voor fietsers. 
 • Er worden drie elektrische fietsen aangekocht voor het gemeente- en OCMW-personeel.
 • Naast het nauwgezet sorteren van restafval, P+MD en papier doen de personeelsleden actief mee aan initiatieven als Dikketruiendag en maken ze gebruik van (elektrische) dienstfietsen voor korte verplaatsingen.
 • In het gemeentehuis wordt verlichting automatisch in- en uitgeschakeld op basis van beweging. Nadat de laatste persoon het gemeentehuis heeft verlaten, wordt de verlichting in het centrale gedeelte en de gangen uitgeschakeld. In de inkomhal kan je op de infoschermen ook zien hoeveel de diensten verbruiken.
 • Om de papierberg te verkleinen, worden leveranciers gestimuleerd om hun brieven en facturen elektronisch door te sturen. Buiten het gemeentehuis leveren zonnecollectoren energie voor het Sportpark en rijdt de aanplantings- en schoonmaakdienst Aalter Proper rond met een elektrische bestelwagen.
 • Het bestuur doet jaarlijks mee met Earth Hour, waarbij de verlichting van monumenten tijdelijk wordt gedoofd.