Burgemeestersconvenant

Het 'Burgemeestersconvenant' biedt een internationaal kader ter erkenning en ondersteuning van lokale overheden die een lokaal klimaat- en energiebeleid uitwerken. Aalter ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant in 2019 en verbond zich daarmee om tegen 2030 een vermindering van 40% van de CO2-uitstoot te realiseren op haar grondgebied. Samen met de inwoners en lokale actoren zal een lokaal klimaatactieplan worden opgemaakt met concrete acties en maatregelen om minder CO2 uit te stoten.

Hiermee erkent Aalter, samen met meer dan 10.000 andere Europese gemeenten, de klimaatproblematiek. Dit Europees initiatief werd in 2009 leven ingeblazen omdat de Europese Unie gelooft dat zij niet alles centraal kan decreteren en dat lokale acties heel belangrijk zijn om de doelstellingen te helpen realiseren.

Om een concreet actieplan te garanderen, werd via de Provincie Oost-Vlaanderen een overeenkomst afgesloten met KU Leuven voor de uitvoering van een CO2-nulmeting en een scenarioanalyse. Door het in kaart brengen van de huidige toestand en te verwachten evoluties kan een inschatting gemaakt worden van de inspanningen die een gemeente moet uitvoeren.

Hierbij zal de CO2-uitstoot in Aalter in kaart gebracht worden.

Het klimaatadaptatieplan werd reeds opgemaakt in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en SumAqua. Het doel van het klimaatadaptatieplan is om de gemeente Aalter klimaatrobuust te maken. Het plan moet leiden tot een kostenefficiënte, duurzame, effectieve en breed gedragen adaptatiemaatregelen.