Hemelwaterplan

De Vlaamse regering vraagt de lokale besturen om een hemelwater- en droogteplan (HWDP) op te stellen volgens het beleidsplan 'Blue Deal'. Dit plan moet aandacht besteden aan een samenhangend en klimaatrobuust watersysteem dat het hele gebied bestrijkt. De maatregelen zijn vooral gericht op het vasthouden van water en het tegengaan van waterschaarste. Zowel openbare als private gebieden moeten worden meegenomen in de oplossingen.

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) maakte een blauwdruk voor het opstellen van dit plan, die de inhoudelijke en procesmatige eisen beschrijft waaraan een HWDP moet voldoen.

In het HWDP worden verschillende doelen en visies vastgelegd. Deze visies worden in de praktijk getoetst. Problemen en kansen per deelgebied worden samengevat en een aantal cases worden uitgewerkt.

Met dit plan en door water meer ruimte te geven, kunnen we ons beschermen tegen de mogelijke economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van grotere wateroverlast door het veranderende klimaat.

Het HWDP is opgesteld samen met adviesbureau Antea Group en in overleg met waterloopbeheerders, rioolbeheerders, brandweer, provinciale diensten, en diensten van het Vlaams Gewest (zoals de Vlaamse Waterweg en AWV).

De gemeenteraad heeft het HWDP definitief vastgesteld en goedgekeurd op 10 juni 2024.