Samenwerken met het lokaal bestuur

Activiteiten 'in samenwerking met het lokaal bestuur' zijn te beschouwen als activiteiten waarbij:

1. het lokaal bestuur het initiatief neemt en bijgevolg optreedt als organisator/communicator van de activiteit;

2. het lokaal bestuur verantwoordelijk is voor de inhoud en het verdere verloop van de activiteit

3. het lokaal bestuur beroep kan doen op een klantencategorie om een inhoudelijke meerwaarde te creëren. Met deze klantencategorie wordt altijd een afsprakennota vastgelegd;

4. de interne opvolging gebeurt door de cel, aangeduid door het bestuur.

OF

1. een klantencategorie, het initiatief opneemt en voorafgaand (in overleg) wordt vastgelegd wie optreedt als organisator/communicator;

2. de inhoud en het verdere verloop van de activiteit gezamenlijk wordt vastgelegd;

3. alle overige afspraken, tegemoetkomingen, taken ... eveneens vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst;

4. de interne opvolging gebeurt door de cel, aangeduid door het bestuur.

De aanvraag dient te gebeuren met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit kan altijd, maar minstens 4 maanden voor de activiteit, worden ingediend en wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen (via verenigingen@aalter.be)

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de twee maanden of het project/evenement al dan niet in aanmerking kan komen voor een samenwerking. Desgevallend wordt de vereniging uitgenodigd voor een persoonlijk overleg met als doel het opstellen van een afsprakennota/samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst of afsprakennota dient goedgekeurd te zijn door het college, het vast bureau of door het directiecomité Autonoom Gemeentebedrijf.

De samenwerkingsovereenkomst of afsprakennota dient door alle partijen ondertekend te zijn, vooraleer wordt gestart met de uitvoering ervan.