Subsidie voor bijzondere projecten

Elke erkende vereniging onder het klantentype C1/3 kan een subsidieaanvraag indienen voor bijzondere projecten. De subsidie heeft als doel de maatschappelijke participatie en betrokkenheid van volwassenen, kinderen en jongeren op cultureel, educatief en sportief vlak te bevorderen. Erkende verenigingen kunnen slecht éénmaal deze projectsubsidie aanvragen éénzelfde activiteit. Wanneer de activiteit wordt herhaald, valt deze onder de reguliere werking van de vereniging. Jaarlijks weerkerende activiteiten kunnen niet als bijzonder project aanvaard worden.

Voorwaarden project

 • het bijzonder project heeft een uniek, vernieuwend karakter
 • het bijzonder project valt buiten de reguliere werking van de organisatoren en is geen herhaling van een reeds georganiseerde activiteit
 • het bijzonder project heeft een niet-commercieel karakter
 • het bijzonder project is voor een breed publiek toegankelijk
 • het bijzonder project wordt bij voorkeur gerealiseerd in samenwerking met andere verenigingen

Het project geeft invulling aan een of meerdere onderstaande projectdoelstellingen:

 • cultuureducatie,
 • cultuurspreiding,
 • het stimuleren en/of faciliteren van de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren,
 • het betrekken van kansengroepen bij de vrijetijdsbeleving in het algemeen,
 • het gemeentebestuur een bovenlokale uitstraling geeft
 • het bijzonder project past binnen de realisatie van een doelstelling opgenomen in het gemeentelijk strategisch meerjarenplan.

Hoe aanvragen?

 1. De aanvraag voor deze subsidie dient te gebeuren met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit vermeldt duidelijk de doelstellingen, de planning, de gevoerde publiciteit en de begroting van het project. De aanvraag kan te allen tijde, maar minstens twee maanden voor de activiteit, worden ingediend via verenigingen@aalter.be
 2. Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de twee maanden, op advies van het dagelijks bestuur van de desbetreffende adviesraad en binnen de perken van het nog beschikbare budget, welke projecten worden goedgekeurd en deelt het premiebedrag mee.
 3. Op affiches, uitnodigingen e.d. dient de vereniging te vermelden dat de activiteit georganiseerd wordt met de steun van het gemeentebestuur Aalter. Dit kan door een vermelding en/of door het logo van de gemeente. Zo niet vervalt de subsidie.
 4. Na afloop van de activiteit moet de vereniging een kort evaluatieverslag indienen, samen met een financiële afrekening en de nodige bewijsstukken (facturen, affiche, uitnodiging, persbericht...).
 5. De premie wordt uitbetaald na realisatie van het project.

Premie

1. De premie bedraagt 50% van de kosten, met een maximum van 2.000 euro.

2. Volgende (bewezen) kosten komen in aanmerking voor de subsidiëring:

 • (druk)kosten voor promotie,
 • uitkoopsommen voor professionele artistieke of sportieve prestaties van derden,
 • huurkosten voor audiovisuele middelen, sportmateriaal, tentoonstellingsmateriaal … en verzekeringskosten
 • sabam en billijke vergoeding
 • transportkosten

3. Volgende kosten komen niet in aanmerking voor de subsidiëring:

 • huur van locaties
 • kosten voor geschenken, attenties, prijzen, oorkonden, erepenningen, medailles…
 • uitgaven voor recepties en banketten