Naar inhoud

Privacy-clausule

In jouw contacten met het gemeentebestuur verstrek je persoonsgegevens. Het bestuur neemt die op in het gemeentelijke centrale gegevensbestand (CRM – citizen relationship management). Het gemeentedecreet legt trouwens ook de registratie van elke schriftelijke communicatie tussen bestuur en klanten op. Die registratie gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je hebt het recht jouw gegevens in dit bestand in te kijken, alsook kosteloos aanvulling, schrapping en verbetering te vragen.

Je persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de gemeentelijke dienstverlening. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Dit kan wel gebeuren met (adres)gegevens opgenomen in het Rijksregister (en het bevolkingsregister). Het gaat om zogenaamde 'wettelijke informaties' en waarbij de aanvraag moet gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling.

Het gemeentebestuur verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer