Openbaarheid

Inzage in bestuursdocumenten aanvragen


Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

Belangrijk is wel te weten dat deze openbaarmaking zich beperkt tot bestaande documenten. Je kan het gemeentebestuur niet vragen overzichten, berekeningen, enzovoort, te maken.

Hoe aanvragen?

Je dient de aanvraag schriftelijk in, ter attentie van de algemeen directeur, via:

  • E-mail: inzage@aalter.be
  • Brief: ter attentie van de algemeen directeur, Europalaan 22, 9880 Aalter

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en/of de naam en het adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat;
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wil ontvangen (digitaal of papier).

Kom je toch liever naar het gemeentehuis, dan vragen we je de aanvraag inzagerecht in te dienen of ter plekke in te vullen.

De aanvraag tot openbaarmaking moet uiterlijk binnen twintig kalenderdagen, na registratie van de aanvraag, beantwoord worden, schriftelijk, per fax of per e-mail. We verwijzen hierbij graag naar het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

De termijn van twintig kalenderdagen kan verlengd worden als:

  • een aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is. Dan begint een nieuwe termijn van 20 dagen te lopen vanaf het moment dat je jouw aanvraag gespecifieerd of vervolledigd hebt;
  • moet worden geoordeeld dat de gevraagde informatie niet tijdig te verzamelen is, of als de toetsing van de aanvraag tot openbaarmaking aan de uitzonderingen niet uit te voeren is. Dan delen wij je mee dat de termijn van twintig kalenderdagen verlengd wordt tot een termijn van veertig kalenderdagen.

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing over jouw aanvraag tot inzage, is het mogelijk om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid voor bestuur en hergebruik van overheidsinformatie.

Klacht tegen een besluit?

Je kan klacht indienen tegen de besluiten genomen door een gemeentelijk orgaan. Dit moet binnen de 30 dagen gebeuren, volgend op de dag van de bekendmaking van de besluitenlijsten. 

Meer info via de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht.