Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Het GAS-reglement werd door de gemeenteraad op 18 mei 2020 aangepast vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

Dankzij het politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties kan het gemeentebestuur sneller en efficiënter optreden tegen kleine criminaliteit en openbare overlast. Onder 'overlast' verstaan we alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers in het gedrang brengt. Goede afspraken maken immers goede vrienden!

Wie stelt de overtreding vast?

 1. De politie stelt de overtredingen vast met een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag.
 2. Het proces-verbaal of bestuurlijk verslag van de inbreuk op het GAS-reglement wordt overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar. Dit zijn ambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen die werden aangeduid door de gemeenteraad. Enkel zij kunnen een gemeentelijke administratieve boete opleggen. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is dus niet meer nodig.

Wanneer krijg je een GAS?

De meest voorkomende overtredingen zijn:

 • Loslopende dieren
 • Sluikstort/zwerfvuil
 • Geluidsoverlast/nachtlawaai
 • Inname openbaar domein zonder vergunning
 • Vandalisme/diefstal
 • Wildplassen
 • ...

Wie kan een GAS krijgen?

 • Iedereen ouder dan 18 jaar.
 • Minderjarigen tussen 14 en 18 jaar krijgen een waarschuwing voor de eerste inbreuk. Bij herhaling binnen hetzelfde jaar wordt eerst een bemiddelingsaanbod gedaan vóór de sanctionerende ambtenaar een boete oplegt. Gemengde inbreuken (een combinatie van straf- en administratiefrechtelijke inbreuken) worden beoordeeld door de jeugdrechtbank. De voorafgaande waarschuwing is hier niet van toepassing.
 • Minderjarigen jonger dan 14 jaar kunnen niet met een gemeentelijke administratieve sanctie worden bestraft. Het proces-verbaal gaat steeds naar de jeugdrechter.

Boetes?

 • Administratieve geldboete tussen 60 en 350 euro voor meerderjarigen.
 • Maximum 175 euro voor minderjarigen (14-18 jaar).
 • Deze maximumtarieven gelden ook in geval van samenloop van verscheidene inbreuken waarvoor administratieve geldboetes voorzien zijn.

Bemiddeling?

Tijdens de bemiddeling tracht de bemiddelaar een gesprek te organiseren tussen overtreder en slachtoffer. De twee partijen brengen elk hun verhaal, waarna gekeken wordt op welke manier de overtreder zijn daad kan herstellen of de schade kan vergoeden. Bij minderjarigen wordt steeds gekozen voor bemiddeling. Bij kennisname van de overtreding, kan de overtreder steeds in zijn of haar verweer bemiddeling aanvragen. Het is de sanctionerend ambtenaar die bepaalt of bemiddeling wordt opgestart. Als de bemiddeling slaagt, kan geen geldboete meer worden opgelegd.

Reglementering?

De invoering van het GAS-reglement wordt in onze gemeente geregeld door het politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties.