GAS-boete voor een overtreding betreffende openbare overlast (GAS 1-2-3)

Welke overtredingen betreffende openbare overlast kunnen worden bestraft met een GAS-boete?

De regels betreffende openbare overlast die op het grondgebied Aalter nageleefd moeten worden, zijn opgenomen in titel II, hoofdstuk VII van het GAS-reglement (zie bijlage onderaan deze pagina).

De meest voorkomende overtredingen zijn:

 • Loslopende dieren
 • Sluikstort/zwerfvuil
 • Geluidsoverlast/nachtlawaai
 • Inname openbaar domein zonder vergunning
 • Vandalisme/diefstal
 • Wildplassen

Wie stelt de overtreding vast?

 • De politie stelt de overtredingen vast met een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag.
 • Voor inbreuken in het kader van sluikstort en zwerfvuil zijn ook de personeelsleden van IVM bevoegd om GAS-vaststellingen te doen.

Wie kan een GAS-boete krijgen?

Iedereen vanaf 14 jaar.

Hoe verloopt de procedure?

 • Het proces-verbaal of bestuurlijk verslag wordt overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar. Dit zijn ambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen die werden aangeduid door de gemeenteraad. Enkel zij kunnen een GAS-boete opleggen voor overtredingen betreffende openbare overlast.
 • De overtreder zal per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden van het feit dat er een overtreding op het GAS-reglement heeft plaatsgevonden. Bij deze brief wordt ook een kopie van het proces-verbaal meegestuurd.
 • Vervolgens kan de overtreder binnen de 15 dagen verweermiddelen indienen per aangetekend schrijven. Indien de GAS-boete hoger is dan € 70, is ook een mondelinge verdediging bij de sanctionerend ambtenaar mogelijk.
 • Na het verstrijken van de termijn van 15 dagen voor verweer zal de sanctionerend ambtenaar binnen de 6 maanden een beslissing nemen over het dossier. Rekening houdend met eventuele herhaling van een inbreuk of een ingediend verweer kan de geldboete verhoogd, verlaagd of geseponeerd worden. Deze beslissing wordt per aangetekende brief verzonden.
 • Tegen deze beslissing kan binnen de maand beroep aangetekend worden bij de bevoegde politierechtbank. In geval van een minderjarige is de jeugdrechtbank bevoegd.

Hoeveel bedraagt de GAS-boete?

 • Voor meerderjarigen ligt de GAS-boete tussen 60 en 350 euro.
 • Voor minderjarigen ligt de GAS-boete tussen 60 en 175 euro.

Bemiddeling als alternatief voor een GAS-boete?

 • Tijdens een bemiddeling tracht de bemiddelaar een gesprek te organiseren tussen de overtreder en het slachtoffer. De 2 partijen brengen elk hun verhaal, waarna gekeken wordt op welke manier de overtreder zijn daad kan herstellen of de schade kan vergoeden.
 • Bij minderjarigen wordt steeds gekozen voor bemiddeling. Meerderjarigen kunnen in hun verweer zelf bemiddeling aanvragen. Het is de sanctionerend ambtenaar die bepaalt of bemiddeling wordt opgestart.
 • De bemiddelingsprocedure wordt uitgevoerd door de bemiddelingsambtenaar van de stad Gent.
 • Als de bemiddeling slaagt, kan geen geldboete meer worden opgelegd.

Opgelet: bemiddeling is enkel mogelijk bij een GAS-boete omwille van een overtreding betreffende openbare overlast. Gaat het om een GAS-boete voor een beperkte snelheidsovertreding? Dan is bemiddeling niet mogelijk.

Welke uitzonderingen bestaan er voor minderjarigen?

 • Minderjarigen jonger dan 14 jaar kunnen niet met een GAS-boete worden bestraft. Het proces-verbaal gaat steeds naar de jeugdrechter.
 • Wanneer een minderjarige tussen 14 en 18 jaar een inbreuk pleegt op het GAS-reglement, wordt bij een eerste inbreuk geen GAS-dossier opgestart, maar wordt een voorafgaande waarschuwing gegeven door de politie. Bij herhaling binnen hetzelfde jaar wordt eerst een bemiddelingsaanbod gedaan vooraleer de sanctionerende ambtenaar een GAS-boete oplegt. De voorafgaande waarschuwing is niet van toepassing op gemengde inbreuken (GAS 2 en 3).
 • Er is een procedure van ouderlijke betrokkenheid. Alvorens er wordt overgegaan tot een administratieve procedure, kan de sanctionerend ambtenaar de ouders verzoeken om opmerkingen mee te delen over de genomen opvoedkundige maatregelen. Als hij deze maatregelen voldoende acht, kan hij het dossier afsluiten.
 • Een minderjarige kan altijd een mondelinge verdediging vragen, ook al bedraagt de GAS-boete minder dan € 70.
 • Een minderjarige wordt steeds bijgestaan door een advocaat.

Vragen?

Zijn er nog andere vragen of onduidelijkheden over een GAS-boete die je werd opgelegd door de sanctionerend ambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen? Neem dan met hen contact op per e-mail via gas@oost-vlaanderen.be of per telefoon op tel. 09 267 77 93.