Stemmen met een volmacht

Volmachtformulier downloadenVolmacht geven

Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Ik verblijf in het buitenland op 26 mei en ik wil een volmacht geven, wat nu?

Kom hiervoor langs in het gemeentehuis. 

De burgemeester zal dan aan de hand van het nodige bewijsmateriaal (kopie vliegtuigticket, attest afgeleverd door reisbureau…) bevestigen dat je op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijft.

Als je geen bewijs kan voorleggen dat je op reis bent omdat je bijvoorbeeld het verblijf in het buitenland niet via een reisagent geboekt hebt, moet je een ‘verklaring op eer’ ondertekenen. Ook dat kan in het gemeentehuis. Op basis daarvan ontvang je een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland dat de volmachtkrijger dient voor te leggen op het ogenblik dat hij met volmacht stemt. 

Wat als ik op 26 mei tussen 8.00 u en 16.00 u aan het werk ben?

Werknemers hebben een attest nodig van hun werkgever of de overheid. Zelfstandigen hebben een attest nodig waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor hun afwezigheid blijkt.

Wat als ik ziek ben?

Breng de dag na de verkiezingen het doktersbriefje en je oproepingskaart naar het gemeentehuis of laat deze afgeven in het kiesbureau waar je diende te gaan stemmen.

Opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven.

Mijn geloofsovertuiging staat mij niet toe om te stemmen.

Je voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat je op 26 mei 2019 onmogelijk naar het stembureau kan gaan.

Ik ben student en kan door studieredenen niet komen stemmen, wat nu?

Voeg een attest van de directie van je onderwijsinstelling bij de volmacht.

Ik ben schippermarktkramer of kermisreiziger.

Hiervoor heb je een attest nodig waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van je gezin die met je samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven).

Ik bevind me in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.

Je hebt een attest nodig van de directie van de strafinrichting (in dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven).


Volmachtformulier

Om volmacht te geven, vul je eerst een volmachtformulier in. Je kan ook het volmachtformulier gebruiken van www.vlaanderenkiest.be.

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor je zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat. Op www.vlaanderenkiest.be vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.


Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.

Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Wat moet de de volmachtkrijger meebrengen op 26 mei?

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van jouw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • jouw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van jouw stembureau op jouw oproepingsbrief.


Geen volmacht

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan komt je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De politierechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Ik wens geen volmacht te geven, wat nu?

Je bezorgt, bij voorkeur vooraf, een attest met de reden van je afwezigheid aan het gemeentebestuur. Je kan het ook laten afgeven op de dag van de verkiezingen of je kan het na de verkiezingsdag, samen met je oproepingskaart, zelf overmaken aan het vredegerecht van Deinze, Brielstraat 27, 9800 Deinze.

Ik verblijf in het buitenland en ik kan geen volmacht geven, wat nu?

Je beschikt vooraf over geen bewijsstukken: dan dien je bij je terugkomst, aan de vrederechter van Deinze, bewijsstukken over te maken die je afwezigheid verklaren (bv. op datum van zondag 26 mei 2019 een rekening van een restaurant in het buitenland, een betalingsbewijs uit een winkel, een bewijs dat je je hebt aangemeld bij een plaatselijke politiedienst…).

Deze bewijsstukken dien je vast te maken aan je oproepingskaart. Beschik je vooraf wel over bewijsstukken: je kan ze vooraf afgeven bij de gemeentelijke administratie of je kan deze laten afgeven in het kiesbureau waar je diende te gaan stemmen. Je kan deze stukken eveneens zelf overmaken aan het vredegerecht van Deinze. Bij deze bewijsstukken voeg je ook je oproepingskaart.

Opgelet: in beide gevallen kom je dan terecht op de lijst van de kiezers die niet hebben gestemd waarna de vrederechter bepaalt of de afwezigheid aanvaard wordt of niet.