Praktische info en kennismaken met de BKO

Wat is de BKO?

De Buitenschoolse kinderopvang (BKO) voorziet in pedagogisch verantwoorde kinderopvang voor kinderen van 2,5 jaar tot en met kinderen uit het 6de leerjaar. Dit geldt voor alle onderwijsnetten, voor en na schooltijd en op schoolvrije en vakantiedagen.

De Buitenschoolse kinderopvang streeft naar een gezonde ontwikkeling van het kind, op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief vlak. De Buitenschoolse kinderopvang wil voor elk kind een reële aanvulling zijn op de opvoeding thuis, een deel van de vrije tijd en een element van sociale opvoeding zijn.

In de locaties van de kinderopvang zijn alle kinderen uit de Aalterse basisscholen welkom. De locaties zijn professioneel uitgerust en de medewerkers bieden optimale ontplooiingskansen aan voor elk kind. De Buitenschoolse kinderopvang stemt ook zijn dienstverlening af op het aanbod van andere cellen, zoals de cel Sport en de cel Jeugdwerk en welzijn.


Kennismaken

Kennismaken kan tijdens het schooljaar, op woensdag tussen 15.00 u en 17.30 u, in alle BKO-locaties. Op vrijdag kan je ook BKO De Froezel bezoeken tussen 16.30 u en 17.30 u. 

Tijdens de schoolvakanties of op een ander moment kan je de opvang bezoeken na telefonische afspraak met de coördinator van de BKO.

Je inschrijvingsformulier blijft gelden zolang er zich geen wijzigingen voordoen. Mochten er toch aspecten veranderen, dan dien je ons op de hoogte te brengen. 


Brengen en ophalen

Tijdens de voor- en naschoolse opvangmomenten kan je jouw kind op elk moment brengen of afhalen.

We vragen om je kind voor sluitingstijd op te halen. Indien je je kind niet tijdig kan ophalen, dan zorgt de BKO voor verdere opvang. Bij laattijdig ophalen krijg je een verwittiging.

Opgelet: bij herhaaldelijk laattijdig ophalen vragen we om een andere oplossing te zoeken. Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot het aanrekenen van een boete van 12,50 euro per begonnen uur per kind of het beëindigen van de opvang. 

Brengen en halen van kinderen naar/van de school

De verplaatsing van en naar de school gebeurt op een veilige en gepaste wijze. De begeleid(st)ers brengen de kinderen ’s ochtends naar de school. Na schooltijd worden de kinderen door de begeleid(st)ers van de kinderopvang op de school opgehaald en naar het IBO gebracht.

De begeleid(st)ers volgden allemaal de opleiding tot gemachtigd opzichter. Omwille van veiligheidsredenen worden tijdens de verplaatsingen van en naar school geen kinderen extra in de rang gebracht. Het kan evenmin dat kinderen tijdens de verplaatsing van en naar school uit de rang gehaald worden.


Invulformulier 

We werken met een inschrijvingsfiche 'gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang' waar we naar de gewoontes en eigenheden van je kind vragen en of er bepaalde specifieke zaken zijn die je als ouder wenst en waar we kunnen op letten.

Voorts vragen we wie we kunnen bereiken in geval van nood en of er bepaalde specifieke zorgen – o.a. van medische aard - noodzakelijk zijn.


Voeding

Er worden geen warme maaltijden aangeboden. Elk kind kan een lunchpakket meebrengen. Boterhammen, fruit of yoghurt en drank kan je kind wel verkrijgen. Voor het nuttigen hiervan wordt een aparte kostendekkende bijdrage gevraagd.


Kleding en verzorging

Trek je kind gemakkelijke, lichte kledij en stevig schoeisel aan. Bij sommige activiteiten vragen we vooraf om reservekledij te voorzien. Om verloren voorwerpen te vermijden vragen we om de jassen, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen te naamtekenen.


Wat als je kind ziek wordt?

Als jouw kind in de loop van de dag ziek wordt, zal de leidinggevende contact met je opnemen.

Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Meestal vragen we om je kind zo snel als mogelijk op te halen.

Eventuele medische kosten om het kind de juiste zorgen te geven, vallen ten laste van de ouders.

Indien je niet bereikbaar bent of in geval van nood doen we, in eerste instantie, een beroep op je huisarts, zoals opgevraagd via het inschrijvingsformulier.

Bij ernstige noodsituaties verwittigen we de hulpdiensten of brengen we het kind naar het ziekenhuis. 


Medicatie

Er wordt geen medicatie toegediend door de begeleiding. Bij fouten kunnen de begeleiders immers verantwoordelijk worden gesteld. Hiermee volgt het bestuur strikt de wet op.

We raden je aan om medicatie te laten voorschrijven door de huisarts die je bij voorkeur 's morgens en 's avonds kan toedienen. Indien er toch medicatie dient toegediend te worden, moet dit gedaan worden door een medisch geschoold externe/verpleging (slechts 1 euro per interventie via de mutualiteiten).