Meetjesland Klimaatgezond

Op 19 mei 2017 werd het startschot gegeven voor het ambitieus regionaal klimaatproject Meetjesland Klimaatgezond.

De veertien burgemeesters van het Meetjesland engageren zich om samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers in de streek een drastische vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren en om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van de klimaatopwarming in de streek (verdroging, wateroverlast…) te verzachten.

De klimaatuitdaging voor het Meetjesland is groot. De 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (VITO) berekende dat de 14 gemeenten in 2011 samen 1,2 miljoen ton CO2 uitstootten. Het grootste aandeel daarvan wordt veroorzaakt door transport (40,2%). Ongeveer een kwart van de totale emissies (26,7%) komt van de gezinnen in het Meetjesland en 15,9% komt van de industrie. De dienstensector (inclusief de lokale overheden) en de landbouw nemen elk een kleiner aandeel voor hun rekening met respectievelijk 8,9% en 7,5%.

Om de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen van het Burgemeestersconvenant te realiseren, zal Aalter samenwerken met de andere gemeenten in het Meetjesland, de intercommunale Wooneco en de Provincie Oost-Vlaanderen. Door de krachten en middelen te bundelen, kunnen we belangrijke schaalvoordelen realiseren. Zo kunnen we samen expertise opbouwen, klimaatacties uitwerken op intergemeentelijk niveau, werk maken van een breed draagvlak en alle inwoners en stakeholders in onze regio betrekken bij de ambitie om van het Meetjesland een klimaatgezonde regio te maken.

meetjeslandklimaatgezond.be bundelt alvast een hoop acties en inspirerende voorbeelden. Samen maken we het Meetjesland Klimaatgezond!