Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.


Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

  • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
  • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder

  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie

  • ook op gelijk welk moment.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.


Kost

    RETRIBUTIE - CONCESSIE     HERNIEUWING
Aard graf Aantal personen Constructie nis/kelder Concessie 50 jaar Totaalprijs 25 jaar en éénmalig
Nis in columbarium wand 1 291 euro 280 euro 571 euro 291 euro
  2 291 euro 385 euro 676 euro 437 euro
Nis in columbarium pijler 1 431 euro 536 euro 967 euro 437 euro
  2 431 euro 769 euro 1.200 euro 583 euro
  3 862 euro 1.049 euro 1.911 euro 728 euro
  4 862 euro 1.282 euro 2.144 euro 874 euro
Urnenkelder
met afdekplaat
1 583 euro 454 euro 1.037 euro 583 euro
  2 583 euro 641 euro 1.224 euro 728 euro
  3 641 euro 897 euro 1.538 euro 874 euro
  4 641 euro 1.130 euro 1.771 euro 1.165 euro
Grafkelder 1 862 euro 886 euro 1.748 euro 874 euro
  2 862 euro 1.282 euro 2.144 euro 1.311 euro
  3 1.725 euro 1.759 euro 3.484 euro 1.748 euro
  4 1.725 euro 2.179 euro 3.904 euro 2.039 euro