Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • de echtgenoot/echtgenote
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven
  • en de personen die op het ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormden met de overledene

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

  • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
  • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier voor concessies kan je verkrijgen bij de cel Burgerzaken.

De concessietermijn start op de datum van de aanvraag van de concessie. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Op aanvraag kan een hernieuwing worden toegestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie

Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie. Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag het graf verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Prijs

Zie Tarieven 2022 onder Bijlagen.