Naar inhoud

Livestream

 

Gemeenteraad 9 juli 2018

Beluister de livestream via YouTube

 

Gemeenteraad 11 juni 2018

Beluister de livestream via YouTube

 

Gemeenteraad 7 mei 2018

Beluister de livestream via YouTube

 

Gemeenteraad 16 april 2018

Beluister de livestream via YouTube

 

Gemeenteraad 12 maart 2018

Beluister de livestream via YouTube

 

Gemeenteraad 12 februari 2018

Beluister de livestream via YouTube

 

Gemeenteraad 18 december 2017

Beluister de livestream via YouTube

 

Gemeenteraad 20 november 2017

Herbeluister de livestream via YouTube

 

Gemeenteraad 11 oktober 2017

Herbeluister de livestream via YouTube

  

Gemeenteraad 11 september 2017

Herbeluister de livestream via YouTube

 

Gemeenteraad 3 juli 2017

Herbeluister de livestream via YouTube

 


Gemeenteraad

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en beraadslaagt over elk onderwerp dat de hogere overheid hem voorlegt. De raad bepaalt dus de personeelsformatie, de manier waarop werken, leveringen, enz … worden gegund, stelt de gemeentebelastingen vast, regelt de aan- en verkoop of ruil van gemeentelijke onroerende goederen en vaardigt gemeentelijke politieverordeningen uit.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, waarbij vier lijsten opkwamen, namelijk CD&V/N-VA, GROEN, OPEN VLD en VLAAMS BELANG, bekwamen deze respectievelijk 19, 5, 1 en 0 verkozenen.

Op 2 januari 2013 werd de nieuwe Aalterse gemeenteraad geïnstalleerd, met de heer Pieter De Crem als burgemeester. Als toenmalige minister van Defensie was hij echter verhinderd om het ambt van burgemeester uit te voeren. Daarom legde de heer Patrick Hoste in februari 2013 opnieuw zijn eed af als plaatsvervangend burgemeester. In februari 2013 nam de gemeenteraad akte van de nieuwe samenstelling en taakverdeling van het college van burgemeester en schepenen.

Van de 25 gemeenteraadsleden waren, vergeleken met de vorige legislatuur, acht gezichten nieuw. Nieuw-verkozene, de heer Luc De Meyer, deed afstand van zijn mandaat en werd voorgedragen als nieuwe OCMW-voorzitter. Zoals decretaal bepaald, neemt de OCMW-voorzitter ook zitting in het college van burgemeester en schepenen.

Het gemeentedecreet schrijft ook voor dat de gemeenteraad in zijn midden een voorzitter kiest. Op 26 januari 2015 werd de heer Pieter De Crem opnieuw verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.

De nieuw samengestelde raad koos ook de leden van de OCMW-raad en de politieraad.

Vergaderingen

Je verneemt hier wanneer de volgende zitting van de gemeenteraad plaatsvindt.

Naast de leden van het college en de raad is ook de algemeen directeur (of de plaatsvervanger) aanwezig. Hij staat in voor de voorbereiding van de vergadering, advies en het notuleren van de beslissingen.

De vergaderingen zijn openbaar.

Agenda & verslagen Samenstelling