Belastingen en retributies

Elk bestuur heeft nood aan inkomsten om de dienstverlening aan de burgers te realiseren en te betalen. Het heft daarom belastingen voor bepaalde diensten en producten. Er zijn ook algemene belastingen die niet gekoppeld zijn aan een specifieke prestatie waar je als inwoner om verzoekt. Een overzicht van de gemeentelijke belastingen. 

Contantbelasting op afgifte van administratieve stukken

Het bestuur heft voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op het afleveren van eID’s, paspoorten, rijbewijzen… Voor documenten, zoals een eID, die aangeleverd worden door de overheid bestaat de prijs uit een contantbelasting en een tarief dat het bestuur dient te betalen aan de overheid.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Dit is een aanvullende belasting die de gemeente vestigt op de personenbelasting. Deze belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting. Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn ook onderworpen aan deze gemeentebelasting.

De belasting bedraagt 5,6% voor de aanslagjaren 2024 tot en met 2025. 

De gemeentebelasting wordt samen met de personenbelasting geïnd.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Een opcentiem op de onroerende voorheffing is een bijkomende belasting van één procent op de verschuldigde basisbelasting die geheven wordt door de Vlaamse overheid op het kadastraal inkomen van onroerende goederen (gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting).

Aan nieuwe bedrijven of handelszaken wordt een teruggave van 100% van de gemeentelijke opcentiemen terugbetaald voor het jaar dat ze hun nieuwe gebouwen in gebruik nemen.

Bedrijven, ondernemingen of handelszaken die hun bedrijfsgebouwen of handelszaak uitbreiden waardoor hun kadastraal inkomen met minstens 20% stijgt, kunnen voor dit gedeelte ook de volle 100% aan gemeentelijke opcentiemen voor het eerste jaar terugvragen. 

Belasting op terreinen voor toeristische logies en tweede verblijven

Elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf vormt van de eigenaar of de huurder, maar die wel op elk moment door hem kan worden bewoond, wordt een tweede verblijf genoemd. Zowel de exploitanten van terreinen voor toeristische logies als de eigenaars in het bezit van een perceel van het terrein of in het bezit van een tweede verblijf genieten van de openbare dienstverleningen zoals ophaling van restfractie, papier en karton en PMD, de inspanningen op het vlak van Aalter Proper en de uitgebreide voorzieningen inzake openbare infrastructuur op het grondgebied. Elk jaar wordt aan de eigenaars van deze verblijven een aangifte gestuurd.

Belasting op leegstaand van woningen en gebouwen

De basis voor een gemeentelijk leegstandsbeleid is een leegstandsregister. Gemeenten die een leegstandsregister bijhouden, zijn verplicht om daarbij de definitie van leegstand te hanteren uit artikel 2.2.6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid:

  • Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden.
  • Een woning wordt als leegstaand beschouwd als zij gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie.

Het bestuur heft een belasting op leegstaande woningen en gebouwen.

Belasting op nachtwinkels

Er wordt zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Aalter.

Saneringsbijdrage

Sinds 2004 streeft de Vlaamse decreetgever een integraal waterbeleid na, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de drinkwatermaatschappijen. Zij worden verantwoordelijk voor de sanering van het door hen geleverde drinkwater. Uitgaande van het principe 'de vervuiler betaalt', wordt op de facturen van het drinkwater een saneringsbijdrage aangerekend. Er bestaat dus een koppeling tussen het verbruikte water en de sanering ervan. Men spreekt bijgevolg van een vergoeding en niet van een belasting. 

Retributies

Naast de belastingen, heft het bestuur ook retributies. Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

De retributiereglementen worden gepubliceerd op de pagina’s van het product.

De procedure voor het versturen van de aanmaningen en de aan te rekenen kosten werden opgenomen in apart een retributiereglement.