Beheersplan Kraenepoel

Met het oog op het uitvoeren van de beheersdoelstellingen werd een beheersplan voor de Kraenepoel opgemaakt. Het beheerplan is geldig voor een duur van 27 jaar. Binnen dit landschapsbeheerplan wordt een streefbeeld bepaald voor ecologie, landschap en cultuurgeschiedenis.

  • Het ecologische streefbeeld voor de Kraenepoel is een zwak gebufferde ondiepe vijver met helder water. De vijver wordt gekenmerkt door een geleidelijke, aflopende zandige oever met een kenmerkende Oeverkruidvegetatie. De kenmerkende soorten van deze vegetatie kunnen slechts overleven in water met lage hoeveelheden aan voedingsstoffen. Het heldere water biedt kansen aan een goed ontwikkelde onderwatervegetatie en een door snoek uitgebalanceerde visfauna.

  • Aangezien Oeverkruidvegetaties pioniersvegetaties zijn, is een zandige, geleidelijke en in de zomer droogvallende oever van groot belang. Een laag zomerpeil, weinig schaduw en weinig bladval zijn bijkomende vereisten. De actuele zeldzaamheid van dergelijke vegetaties in Vlaanderen en de bescherming van dit habitattype binnen de habitatrichtlijn, vormen de basis voor deze keuze.

Landschappelijk en cultuurhistorisch wordt het volgende streefbeeld naar voor geschoven:

  • behoud van karakteristieke historische waarden uit het begin van de 19de eeuw: de dijk met de beukendreef rond de vijver, de veldstenen muurtjes ter versteviging van de oever, de omgevende bossen met hun drevenpatroon en in rabatten gelegde percelen (langwerpige ophogingen tussen greppels), de afwateringssleuven en –slootjes in en rond de Kraenepoel, de leegloop- en overloopconstructie en het beheer als visteeltvijver.
  • behoud van cultuurgeschiedkundige en esthetische elementen van het landschap van latere datum. De villa dateert van het begin van de 20ste eeuw en moet omwille van architecturale en esthetische argumenten behouden worden in zijn huidige toestand .
  • het verwijderen of bufferen van esthetisch en visueel storende elementen van het landschap. De dam die de Kraenepoel in twee helften verdeelt, is een storend landschapselement.

Lees meer over de Kraenepoel op de website van het Agentschap Natuur en Bos.

Toename fauna door drooglegging

Deze geschiedenis maakt van de Kraenepoel een uniek gebied; de kensoorten van het oorspronkelijk voedsel- en kalkarme milieu van de heidelandschappen zijn nog aanwezigOndanks de teloorgang van dat milieu kon de zaadvoorraad toch bewaard blijven en zijn er kansen op herstel. In juni 2014 startte het leegpompen van het zuidelijk gedeelte van de Kraenepoel. Ongeveer om de vijf tot tien jaar wordt deze vijver drooggelegd. Dit moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit, de variatie aan vissen en waterplanten, vergroot.

Na droogleggingen is er steeds een sterke toename van overwinterende watervogels in de Kraenepoel, zoals wilde eend, tafeleend, meerkoet, slobeend, kuifeend, smient en de krakeend. Ook het aantal broedgevallen van kleine plevier, kievit, kuifeend, zomertaling, geoorde fuut, woudaapje, dodaars en ijsvogel stegen aanzienlijk. Deze diersoorten profiteren duidelijk van de drooglegging.