Waterlopen en grachten

Een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn Water van 22 december 2000.

Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater sinds 2015 in orde is. Ze verplicht de lidstaten om duurzaam met water om te springen. Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. Deze kaderrichtlijn werd in Vlaanderen vertaald in het decreet Integraal Waterbeleid.

Het is niet haalbaar om alle acties en maatregelen voor heel Vlaanderen in één allesomvattend plan te gieten. Elk watersysteem verdient een eigen aanpak. Er worden daarom afzonderlijke plannen opgemaakt voor de stroomgebieddistricten van de Schelde en de Maas, voor de elf bekkens en voor de 103 deelbekkens. Tussen al deze plannen is er een intense samenhang. De waterbeheerplannen hebben als doel samen een integraal waterbeheer in de praktijk te brengen, elk op het juiste niveau.

Aalter wordt verdeeld in twee hydrografische bekkens:

Er zijn geen polders en wateringen actief in beide deelbekkens.

Onderhoud en beheer van (on)bevaarbare waterlopen

Bevaarbare waterlopen

De bevaarbare waterlopen zijn de grote stromen, rivieren of kanalen. Zij worden beheerd door Waterweg De Vlaamse Waterweg nv

Onbevaarbare waterlopen

De onbevaarbare waterlopen worden op basis van de basiswet van 1967 onderverdeeld in geklasseerde waterlopen van 1ste, 2de en 3de categorie en de grachten van algemeen belang (4de categorie en de de niet-geklasseerde waterlopen). Bekijk de atlas van de onbevaarbare waterlopen.

Het gemeentebestuur heeft een onderhoudsprogramma opgesteld om alle waterlopen van derde categorie en enkele andere belangrijke afwateringsgrachten op regelmatige basis te onderhouden en te rijten. Dit onderhoudsschema kan ten allen tijde worden aangepast.

Waterloop van derde categorie

Frequentie onderhoud

3.53

3.32

3.56

3.35

3.59

3.75

4.83

3.21

3.24

3.17

4.77

4.71

4.72

4.73

4.81

4.82

1.78

3.74

3.65

Brielbeek

Ketelbeek

De Kwaden Stroom

Oostmolenbeek

Zeilschootbeek

Zouterbeek

Oud Leiken

Kraenepoelloop

Kasteelbeek

Bellembeek

Zwalmloop

Neerschuurbeek

Lambertbeeksken

Modderbeeksken

Kattenbeeksken

Spekeloosloop

Pidantebeek

Lakebuisbeek

 

2 jaarlijks

Jaarlijks

3 jaarlijks

Jaarlijks

3 jaarlijks

2 of 3 jaarlijks

2 jaarlijks

3 of 4 jaarlijks

Jaarlijks

3 jaarlijks

4 jaarlijks

2 jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

2 jaarlijks

2 jaarlijks

2 jaarlijks

3 jaarlijks

3 jaarlijks

Belangrijke verbindingsgrachten

Frequentie onderhoud

Nr 8

Nr 9

Nr 11-12

Nr 17

Nr 16

Nr18

Nr 21

Nr 7

Nr 6

Nr 30

Nr 33

Nr 13

Nr 6bis

Nr 2

Nr 3

Nr 13

Nr10

Nr 7

Nr 13

Nr 15

Nr 11

Nr 4

Nr 16

Nr 12

‘-

‘-

Pluimstedeloop

Gaverloop

Vertakkingen Gaverloop

Gelderbeeksken

Mortierbeeksken

Modderbeeksken

Lambertbeeksken

Vertakking Kattebeeksken

Kattebeeksken

Voordebeeksken

Heulebeeksken

Kappellebeeksken

Hekkebeekje

Peirdebeek

Kallemoenbeke

Goedingenbeek

Boschbeek

Kasteelbeek

Driesbeeksken

Het Leiken

Spildoornbeek

Meulebeekje

Bruggebeek

Driesbeke

Kloosterbeek

Zandvoortbeek

2 jaarlijks

3 jaarlijks

3 jaarlijks

3 jaarlijks

2 jaarlijks

2 jaarlijks

Jaarlijks

2 jaarlijks

2 jaarlijks

4 jaarlijks

4 jaarlijks

2 jaarlijks

4 jaarlijks

2 jaarlijks

2 jaarlijks

2 jaarlijks

2 jaarlijks

Jaarlijks

2 jaarlijks

Jaarlijks

4 jaarlijks

3 jaarlijks

3 jaarlijks

4 jaarlijks

2 jaarlijks

4 jaarlijks

Onderhoud van grachten en oud geklasseerde waterlopen

Er is een onderscheid tussen private grachten en baangrachten:

  • Private grachten en oud-geklasseerde waterlopen bevinden zich tussen private eigendommen. Ze worden onderhouden door de aanpalende eigenaars. Het veldwetboek is van toepassing en bij geschillen is de vrederechter bevoegd.
  • Baangrachten horen bij de openbare weg. Zij zorgen voor de afwatering van het hemelwater en van het gezuiverde afvalwater indien er geen riolering aanwezig is. De wegbeheerder onderhoudt deze grachten. Voor de baangrachten ter hoogte van de gewestwegen (Knokkeweg, Steenweg op Deinze en Tieltsesteenweg) is het Vlaams Gewest wegbeheerder. De gemeenten onderhouden de gemeentewegen.

Meldingen aan baangrachten in het beheer van de gemeente kan je doorgeven via het e-loket (zie onderaan) of bij de cel Wegen en domeinen.

Overwelven grachten en onbevaarbare waterlopen

Door de toenemende bebouwing werden in het verleden vele grachten, voornamelijk langsheen de wegen, gedempt of ingebuisd. Grachten hebben als belangrijkste functie het opvangen van regenwater van de weg. Inbuizen of overwelven veroorzaakt op sommige plaatsen echter verdroging en op andere plaatsen overstroming door de te snelle afvoer van afvalwater en regenwater. Dergelijke problemen kunnen vermeden worden door het grachtenstelsel te herwaarderen. Door afwateringsgrachten hun oorspronkelijke functie terug te geven, kan regenwater bij piekmomenten opnieuw op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpelen.

Herwaardering betekent op termijn ook dat afwateringsgrachten opnieuw hun belangrijke ecologische functie zullen vervullen. Ze spelen immers een rol bij de nazuivering van licht verontreinigd water en hebben een belangrijke lokale landschapswaarde. Daarom is het belangrijk om de grachten optimaal te beschermen door deze open te houden en zo weinig mogelijk te laten overwelven en inbuizen.

Het inbuizen en/of andere werken (plaatsen afvoerconstructies, verplaatsen van waterlopen, plaatsen lozingspunt, plaatsen of vernieuwen van buizen als overgang naar een bouw- of een landbouwperceel, aanbrengen van oeverversterking...) aan een baangracht, oud geklasseerde waterloop, private gracht of onbevaarbare waterloop van 1ste, 2de en 3de categorie, mogen slechts uitgevoerd worden nadat een machtiging werd verkregen.

  1. Voor werken aan een onbevaarbare waterloop van 1ste categorie dient een machtiging verkregen te worden van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
  2. Voor werken aan een onbevaarbare waterloop van 2de of 3de categorie dient een machtiging verkregen te worden van het provinciebestuur. Download het aanvraagformulier. Meer info over 'Werken aan waterlopen door derden'.
  3. Voor werken aan oud-geklasseerde waterlopen, private grachten en baangrachten dient een machtiging verkregen te worden van het gemeentebestuur van Aalter. Aanvragen gebeuren via onderstaand aanvraagformulier. Voor verdere informatie of aanvragen tot overwelven kan je terecht bij de cel Wegen en domeinen.

Een gunstig advies uitgebracht door de VMM, het provinciebestuur of het gemeentebestuur in kader van de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, geldt als machtiging.

Er dient steeds te worden voldaan aan het politiereglement van 14 maart 2005 voor het overwelven van baangrachten (zie reglement onderaan deze pagina).

Wateroverlast

De cel Wegen en domeinen houdt regelmatig nauw overleg met de brandweer. Alle interventies inzake wateroverlast worden op kaart gebracht.

Het grachtenstelsel in Aalter werd gedigitaliseerd. Dit is een belangrijke hulp bij de opmaak van het onderhoudsprogramma en voor het uitwerken van structurele en technische maatregelen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Schadevergoeding zomermaaien

Om ook in de zomerperiode een goede waterafvoer te kunnen garanderen, voert de provincie Oost-Vlaanderen in een aantal waterlopen maaiwerken uit tussen 1 juni en 15 september. Aangezien deze werken schade kunnen berokkenen aan de gewassen op de akkers, voorziet de Provincie voor de zomeronderhoudsbeurt een schadevergoeding voor de gebruiker. Lees de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vergoeding.

Meer informatie?