Lokaal overleg kinderopvang (LOK) Aalter

Stel je kandidaat voor het lokaal overleg kinderopvang


Missie en visie

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is een adviserend, coördinerend en stimulerend orgaan dat op regelmatige en systematische wijze het OCMW-bestuur en/of het gemeentebestuur, op niet-bindende wijze, adviseert over alle materies met betrekking tot kinderopvang met uitzondering van personeelsproblemen. Het gemeentebestuur engageert zich om advies te vragen aan het lokaal overleg kinderopvang omtrent de materies met betrekking tot de kinderopvang alsook om, binnen een redelijke termijn, antwoord te geven op de verleende adviezen.

Het LOK is verbonden met de Sociale Raad van Aalter als een soort werkgroep, hoewel ze volkomen zelfstandig werken zal er toch telkens een terugkoppeling gebeuren. Ze probeert alle burgers van de gemeente te bereiken zonder onderscheid te maken van levensbeschouwing, ras, deelgemeente, geslacht, bevolkingsgroep of leeftijd. Het lokaal overleg kinderopvang vertrekt vanuit een actief pluralistische houding met respect voor alle overtuigingen. Op het einde van elke gemeentelijke legislatuur wordt het bestuur van het lokaal overleg kinderopvang ontbonden.


Engagementsverklaring

Alle stemgerechtigde leden worden uitdrukkelijk gevraagd akkoord te gaan:

 • met de missie en visie en actief willen meewerken aan de realisering ervan
 • tot het bijwonen van de algemene vergadering. Indien dit onmogelijk is, wordt het lid uitdrukkelijk verzocht zich verontschuldigen en de plaatsvervanger af te vaardigen
 • om zich te informeren over het lokaal beleid kinderopvang door lectuur, bijscholing, vorming en/of contacten
 • met de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ en meer specifiek met het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (1989)
 • tot het gebruik van het inzagerecht in alle documenten en dossiers die het OCMW-bestuur of het gemeentebestuur ter beschikking stelt

Algemene vergadering

De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen telkens wanneer het dagelijks bestuur of een derde van de leden hierom verzoekt. Het maximum aantal leden is onbeperkt. Ze beoogt bij haar samenstelling rekening te houden met een diversiteit in geslacht.

Een erkende organisatie of gebruiker die lid wil worden van het lokaal overleg kinderopvang, richt daartoe een schriftelijke aanvraag tot de voorzitter van het lokaal overleg kinderopvang.

De kandidaten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • lid zijn van de organisatie, dienst of voorziening die zij vertegenwoordigen of gebruiker zijn;
 • maximum één organisatie, dienst of voorziening in het lokaal overleg kinderopvang vertegenwoordigen;
 • voor zover het gaat om stemgerechtigde leden, mogen zij geen politiek mandaat vervullen en hun vertegenwoordiging niet ontnomen zijn door een geldende beslissing van hun bestuur

Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid komt voortijdig een einde:

 • door ontslag van de betrokkene zelf;
 • door het opnemen van een politiek mandaat binnen de gemeente;
 • door de indiensttreding bij het gemeentebestuur Aalter;
 • door het verdwijnen van de organisatie, dienst of voorziening zelf;
 • door het verdwijnen van de link tussen de betrokkene en de organisatie, dienst of voorziening die hij/zij vertegenwoordigt in het lokaal overleg kinderopvang;
 • door drie opeenvolgende afwezigheden zonder gemotiveerde verontschuldiging. De voorzitter stelt de afgevaardigde organisatie of gebruiker hiervan in kennis.

Een ontslag wordt schriftelijk en ondertekend door het betrokken organiserend bestuur of besturen, organisatie(s) of dienst(en) bezorgd aan de secretaris van het lokaal overleg kinderopvang. Indien vervanging van het lid relevant is, dient binnen de twee maanden nadat het mandaat van het lid beëindigd is, in zijn vervanging te worden voorzien.

Bevoegdheden

De algemene vergadering van het LOK verleent een onderbouwd advies, op vraag of op eigen initiatief, omtrent de materies die binnen haar beleidsdomein vallen. Ze verdiept zich in het lokaal beleid kinderopvang en werkt beleidsondersteunend. Zij informeert en consulteert, al dan niet rechtstreeks, haar doelgroep, spoort behoeftes, ideeën en verwachtingen van de bevolking omtrent het te voeren beleid op. Zij kan voor het vervullen van deze opdracht alle initiatieven nemen om informatie en documentatie te verzamelen, overleg en samenwerking tussen verenigingen, instellingen en diensten en belangstellende inwoners te bevorderen en te stimuleren.

De algemene vergadering spreekt zich uit over de (tussentijdse) voordracht aan de gemeenteraad van één of meer kandidaat-voorzitters, duidt de leden van het dagelijks bestuur aan en keurt het jaarverslag goed. Zij keurt het huishoudelijk reglement goed, legt dit ter bekrachtiging voor aan de gemeenteraad, spreekt zich uit over (wijzigingen aan) het Algemeen Reglement op de Adviesraden en keurt de besteding van het jaarlijks budget en de rekeningen van het voorbije werkjaar goed.


Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat minstens uit een voorzitter, een secretaris en max. 12 stemgerechtigde leden aangevuld met niet-stemgerechtigde leden en komt minstens viermaal per jaar samen, bij voorkeur eenmaal per kwartaal. Bij hoogdringendheid kan de voorzitter het dagelijks bestuur samen roepen.

De voorzitter en secretaris worden gekozen door de algemene vergadering. De voordracht van de voorzitter wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad. De voorzitter heeft geen binding met welke voorziening ook die in de gemeente een opvangfunctie vervult. Kandidaatstelling als voorzitter of secretaris gebeurt mondeling of schriftelijk ten laatste bij aanvang van de installatievergadering.

Bevoegdheden

Het dagelijks bestuur is belast met de lopende zaken, het dagelijks beheer, toezicht op de rekeningen en de voorbereiding, het uitvoeren en opvolgen van de beslissingen van het lokaal overleg kinderopvang.

Indien het dagelijks bestuur bij dringende en actuele vragen een advies verleent, wordt dit binnen de 10 dagen aan de leden van de algemene vergadering bezorgd ter kennis en wordt dit op de agenda geplaatst van de volgende algemene vergadering ter bekrachtiging. Het advies maakt melding van het voorbehoud.