Stookoliepremie

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die het financieel moeilijk hebben.

Welke brandstoffen?

  • Huisbrandolie
  • Lamppetroleum (type c)
  • Bulkpropaangas
  • Niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas of butaangas in flessen

Voorwaarden

  • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • Personen met een bruto gezinsinkomen lager of gelijk aan 22.034,79 euro, verhoogd met 4.079,35 euro per persoon ten laste;
  • Personen met een schuldoverlast (schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling).

Hoe aanvragen?

Je meldt je persoonlijk aan bij de sociale dienst van het OCMW. Je kan (telefonisch) een afspraak maken.

Opgelet: de aanvraag moet binnen de 60 dagen na levering gebeuren.

Wat meebrengen?

  • elektronische identiteitskaart;
  • kopie van de leveringsfactuur;
  • bankkaart.

Meer info op www.verwarmingsfonds.be