Stookoliepremie

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die het financieel moeilijk hebben.

Welke brandstoffen?

  • Huisbrandolie
  • Lamppetroleum (type c)
  • Bulkpropaangas
  • Niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas of butaangas in flessen

Voorwaarden

  • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • Personen met een begrensd gezinsinkomen lager of gelijk aan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste;
  • Personen met een schuldoverlast (schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling).

Bedrag

De maximumtoelage per huishouden bedraagt 210 euro.

Hoe aanvragen?

Je meldt je persoonlijk aan bij de sociale dienst van het OCMW. Je kan (telefonisch) een afspraak maken.

Opgelet: de aanvraag moet binnen de 60 dagen na levering gebeuren.

Wat meebrengen?

  • elektronische identiteitskaart;
  • kopie van de leveringsfactuur;
  • bankkaart.

Meer info op www.verwarmingsfonds.be