Sportraad

De gemeenteraad richt adviesraden op, die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. In het algemeen reglement op de adviesraden (ARAR) zijn de nadere voorwaarden voor de representativiteit, de samenstelling en de werkwijze van de adviesraden vastgesteld. Voor het beleidsterrein sport werd de gemeentelijke sportraad opgericht, de specifieke voorwaarden werden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de sportraad en bekrachtigd door de gemeenteraad op 15 december 2014.

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat zich bezig houdt met het gemeentelijke sportgebeuren. De sportraad bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van de sportverenigingen van de gemeente maar ook de scholen (leerkrachten L.O.) en deskundigen inzake sportaangelegenheden zijn vertegenwoordigd.

Naast het formuleren van adviezen met betrekking tot het Aalterse sportgebeuren, speelt de sportraad eveneens een actieve rol in de ontwikkeling, de opvolging en evaluatie van het (sport)beleidsplan. Op die manier krijgt elke aangesloten vereniging, school of deskundige de kans om zich te mengen in het gemeentelijk sportaanbod.

Algemene vergadering en dagelijks bestuur 

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering (komt vier maal per jaar samen), waarop alle leden van de raad worden uitgenodigd, en een dagelijks bestuur dat zesmaal per jaar samenkomt.

Het dagelijks bestuur wordt bij het begin van de gemeentelijke legislatuur verkozen uit alle leden van de sportraad en vormt een representatieve vertegenwoordiging (via verschillende sportsecties) van de algemene vergadering.

De huidige samenstelling van het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit:

Van de Walle Magda ondervoorzitter (sectie racket- en batsport)
Roelens Nikolaas secretaris (sectie watersport)
Danneels Greta penningmeester (sectie zaalsport)
Transez Gerard bestuurslid (sectie gevechtsport)
Ongena Freddy bestuurslid (sectie mechanische sporten)
Cappan Jan  bestuurslid (sectie schoolsport) 
De Paepe Bert bestuurslid (sectie zaalsport)
Wille Stefaan bestuurslid (sectie zaalsport)
Claeys Stephanie en Sophie bestuurslid (sectie zaalsport)
Bockaert Ivan bestuurslid (deskundige)
Cooman Jordi sportfunctionaris (ambtshalve lid)