Speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen.

Een speelstraat wordt van 14.00 u tot 20.00 u volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers

Een speelstraat brengt niet alleen kinderen maar ook volwassenen dichter bij elkaar. Terwijl kinderen veilig spelen, komen ook ouders en buren naar buiten voor een gezellige babbel.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een straat of wijk ligt met overheersend woonkarakter;
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur;
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt;
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt;
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven;
 • als minimaal 3 peters/meters (speelstraatverantwoordelijken), waarvan minstens 2 wonende op een verschillend adres in de aangevraagde straat, zich engageren voor de organisatie ervan;
 • 75% van de bewoners van de volledige straat akkoord gaat om een speelstraat in te richten. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Per huisnummer wordt hierbij één stem toegekend aan de bewoners.

Periode

Een speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de paas- en zomervakantie.

De meters/peters kiezen bij hun aanvraag één van onderstaande opties (combineren in eenzelfde vakantie is niet mogelijk, men kan wel opteren voor een andere optie in de paas- of zomervakantie):

Paasvakantie:
 • 7 aaneensluitende dagen, lopende van maandag tot en met zondag
 • woensdag en van vrijdag tot en met zondag
 • met een minimum van 1 week en een maximum van 2 weken
Zomervakantie:
 • 7 aaneensluitende dagen, lopende van maandag tot en met zondag
 • woensdag en van vrijdag tot en met zondag
 • met een minimum van 3 weken en een maximum van 9 weken, waarvan de eerste 3 weken aansluitend moeten zijn

Meter en peter

De meters en de peters zijn de contactpersonen van de speelstraat. Zij zorgen ervoor dat alles goed verloopt en monitoren of de gemaakte afspraken worden nageleefd. Dit wil niet zeggen dat ze instaan voor de opvang van de kinderen uit de straat! Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen en de geldende verkeersregels blijven van toepassing.

Het lokaal bestuur zorgt voor de administratie en de organisatie van de speelstraten. De meters en peters vormen het aanspreekpunt voor de andere bewoners. Het contact tussen het bestuur en de bewoners verloopt altijd via hen. Uiteraard moeten alle betrokken bewoners zich achter de speelstraat scharen om er een succes van te maken.

 • Een speelstraatverantwoordelijke moet minimum 18 jaar zijn en ouder zijn van minimum één kind onder de 12 jaar.
 • De meter of peter is de persoon die de aanvraag voor een speelstraat indient.
 • De meter of peter probeert de buurtbewoners te overtuigen van de komst van een speelstraat en verzamelt de nodige handtekeningen.
 • Na goedkeuring brengt de meter of peter de buurtbewoners op de hoogte.
 • Hij of zij signaleert mogelijke problemen ten gevolge van de speelstraat zo snel mogelijk aan de cel Jeugdwerk en welzijn.
 • De meter of peter is ook meestal de straatverantwoordelijke.
 • De meters en peters houden een oogje in het zeil.

Verkeer

In de speelstraten is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen.

Een hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het extra bord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de straat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met het hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg aan het einde van de speeldag.

De speelstraat is enkel toegankelijk voor:

 • bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of daar een garage hebben;
 • gebruikers van rolschaatsen, steps en fietsen hebben toegang tot speelstraten. Fietsers moeten zo nodig afstappen en dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
 • prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37 van de wegcode (ziekenwagen, politievoertuigen, brandweerwagens, …), wanneer de aard van hun opdracht dit verrechtvaardigt;
 • bewoners, zij mogen parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

De bestuurders die in de speelstraten rijden moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang vrijlaten voor de weggebruikers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. De bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

Hoe aanvragen?

 1. Bekijk de voorwaarden om een speelstraat aan te vragen.
 2. Vul onderstaande link in en voeg hier een plannetje aan toe van waar tot waar de speelstraat wordt aangevraagd. Doe dit ten laatste tegen donderdag 15 februari 2024.
 3. Uw aanvraag wordt onderzocht door de gemeentelijke diensten.
 4. U krijgt antwoord van uw aanvraag. Indien dit antwoord positief is, ontvangt u een bijlage waarop u voldoende handtekeningen van de buurt moet verzamelen om aan te tonen dat andere bewoners van de straat akkoord gaan (75%). Gelieve dit binnen de 2 weken terug te bezorgen.
 5. Eens de speelstraat officieel is goedgekeurd wordt er verwacht dat u dit als meter/peter communiceert naar de andere bewoners. De goedgekeurde speelstraten worden ook gecommuniceerd via de TotAalter.

Aanvraag speelstraat