Schade door landbouwramp of natuurramp


Particulieren en zelfstandigen

Ben je getroffen door een natuurramp (hagel, water- of windoverlast…)? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds krijgen.

De tussenkomst geldt voor beschadigde goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandverzekering (behalve wanneer je kan aantonen dat je recht had op een leefloon op het ogenblik van de ramp).

Hoe aanvragen?

 1. Je neemt foto's van de schade (bij te voegen aan de aanvraag voor het Vlaams Rampenfonds).
 2. Je laat de schade vaststellen door een erkend expert (indien mogelijk). 
 3. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier en bijlagen (zie Bijlagen onderaan) aan het gemeentebestuur. Houd de deadline voor het indienen in de gaten via deze pagina of het infoblad TotAalter. Een volledige aanvraag bestaat uit:

een volledig ingevuld aanvraagformulier (met datum en handtekening);

een raming (in euro) van de schade met de nodige bewijsstukken (offertes, facturen…);

foto’s van de schade (niet verplicht);

een attest van het leefloon of gelijkwaardige vergoeding (indien van toepassing).

 1. Op basis van de gegevens van de gemeentebesturen, de meteorologische instituten en het Vlaams Rampenfonds kan de Vlaamse regering de gemeente al dan niet erkennen als rampgebied.
 2. Na de erkenning wordt dit verder behandeld door het Vlaams Rampenfonds. Je hebt dan drie maanden de tijd om een aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.
 3. Na de erkenning door de Vlaamse Regering ontvangt elke aanvrager een brief van het gemeentebestuur met uitleg over de verder te volgen procedure. Andere schadelijders worden geïnformeerd via het infoblad TotAalter en de gemeentelijke website. 

Landbouwers

Droogte, hagel, vorst, water- of windoverlast... kunnen land- en tuinbouwteelten schade berokkenen en de bedrijfsinkomsten verminderen. Als je getroffen wordt door een ramp, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen. Zo maak je aanspraak op een tussenkomst van het Landbouwrampenfonds of het Vlaams Rampenfonds.

Hoe aanvragen?

 1. Je neemt foto's van de schade (bij te voegen aan de aanvraag voor het Vlaams Rampenfonds). Minstens één foto moet een geografisch herkenbaar punt of landschapselement bevatten.
 2. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier en bijlagen (zie Bijlagen onderaan) aan het gemeentebestuur. Houd de deadline voor het indienen in de gaten via deze pagina of het infoblad TotAalter. Een volledige aanvraag bestaat uit:

een volledig ingevuld aanvraagformulier (met datum en handtekening);

de recentste ‘inventaris van alle percelen in uw gebruik’, dit vind je in je elektronische verzamelaanvraag (via het e-loket landbouw);

de fotoplannen van de getroffen percelen (te vinden op het e-loket landbouw);

foto’s van de schade (niet verplicht);

een raming (in euro) van de schade (enkel bij natuurrampen).

 1. De schattingscommissie van het gemeentebestuur komt tweemaal langs om de schade te schatten. Eén keer kort na het veroorzaken van de schade en een tweede keer rond de oogstperiode. Tijdens beide vaststellingen wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Indien de teelten geoogst worden vooraleer de schattingscommissie kan langskomen, gelieve een onafhankelijk expert aan te stellen om de schade te laten vaststellen.

Indien de oogst vlak na het eerste bezoek plaatsvindt, wordt er uitzonderlijk een eerste en eenmalige vaststelling uitgevoerd.

 1. Op basis van de gegevens van de gemeentebesturen, de meteorologische instituten en het Vlaams Rampenfonds of het Landbouwrampenfonds kan de Vlaamse regering de gemeente al dan niet erkennen als rampgebied.
 2. Afhankelijk van het soort ramp (landbouw of natuur) zal dit na de erkenning verder behandeld worden door het Landbouwrampenfonds of het Vlaams Rampenfonds.

Bij een landbouwramp is er enkel schade aan landbouwgewassen (bv. de droogte lente-zomer in 2017 en 2018). Dit wordt behandeld door het Landbouwrampenfonds. Als de landbouwramp officieel erkend wordt, dan heb je drie maanden de tijd om een aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw & Visserij.

Bij een natuurramp kunnen zowel landbouwgewassen, als burgers getroffen zijn (bv. de wolkbreuk van 24 mei 2018). Dit wordt behandeld door het Vlaams Rampenfonds. Als de natuurramp officieel erkend wordt, dan heb je drie maanden de tijd om een aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

 1. Na de erkenning door de Vlaamse Regering ontvangt elke aanvrager een brief van het gemeentebestuur met uitleg over de verder te volgen procedure en in tweevoud een kopie van het proces-verbaal (PV) opgemaakt tijdens de vaststelling(en) door de schattingscommissie. Het PV kan je gebruiken voor je tegemoetkomingsaanvraag, kan je aan je boekhouder bezorgen en/of kan je als bewijsstuk gebruiken voor de
  niet-opgenomen nitraten (beheersovereenkomst water) voor de mestbank. De originele processen-verbaal worden in het gemeentehuis bewaard. Je kan steeds een kopie vragen (telefonisch of via e-mail) aan de cel Risicobeheer. Andere schadelijders worden geïnformeerd via het infoblad TotAalter en de gemeentelijke website. 

Wolkbreuk en droogte 2018 

Een wolkbreuk zorgde op donderdag 24 mei 2018 voor extreme wateroverlast. Het onderzoek voor een eventuele erkenning is nog lopende. Van zodra het gemeentebestuur over meer informatie beschikt, zal dit gecommuniceerd worden naar de getroffen partijen.

De Vlaamse Regering erkende op vrijdag 26 oktober 2018 de droogte als landbouwramp. Dit betekent dat getroffen landbouwers tegen uiterlijk donderdag 28 februari 2019 een tegemoetkomingsaanvraag (Formulier D) kunnen indienen. Daardoor kan je een uitbetaling krijgen voor de schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert. Bezorg de aanvraag volledig ingevuld en indien nodig voorzien van de nodige bijlagen per post (aangetekend) of via e-mail. Je kan de aanvraag ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Meer info via goo.gl/Pi1nbL.