Schade door landbouwramp of natuurramp


Particulieren en zelfstandigen

Ben je getroffen door een natuurramp (hagel, water- of windoverlast…)? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds krijgen.

De tussenkomst geldt voor beschadigde goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandverzekering (behalve wanneer je kan aantonen dat je recht had op een leefloon op het ogenblik van de ramp).

Vraag een schadevergoeding aan het Vlaams Rampenfonds


Landbouwers

Droogte, hagel, vorst, water- of windoverlast... kunnen land- en tuinbouwteelten schade berokkenen en de bedrijfsinkomsten verminderen. Als je getroffen wordt door een ramp, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen. Zo maak je aanspraak op een tussenkomst van het Landbouwrampenfonds of het Vlaams Rampenfonds.

Hoe aanvragen?

  1. Je neemt foto's van de schade (bij te voegen aan de aanvraag voor het Vlaams Rampenfonds). Minstens één foto moet een geografisch herkenbaar punt of landschapselement bevatten.
  2. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier en bijlagen (zie Bijlagen onderaan) aan het gemeentebestuur. Houd de deadline voor het indienen in de gaten via deze pagina of het infoblad TotAalter. Een volledige aanvraag bestaat uit:

een volledig ingevuld aanvraagformulier (met datum en handtekening);

de recentste ‘inventaris van alle percelen in uw gebruik’, dit vind je in je elektronische verzamelaanvraag (via het e-loket landbouw);

de fotoplannen van de getroffen percelen (te vinden op het e-loket landbouw);

foto’s van de schade (niet verplicht);

een raming (in euro) van de schade (enkel bij natuurrampen).

  1. De schattingscommissie van het gemeentebestuur komt tweemaal langs om de schade te schatten. Eén keer kort na het veroorzaken van de schade en een tweede keer rond de oogstperiode. Tijdens beide vaststellingen wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Indien de teelten geoogst worden vooraleer de schattingscommissie kan langskomen, gelieve een onafhankelijk expert aan te stellen om de schade te laten vaststellen.

Indien de oogst vlak na het eerste bezoek plaatsvindt, wordt er uitzonderlijk een eerste en eenmalige vaststelling uitgevoerd.

  1. Op basis van de gegevens van de gemeentebesturen, de meteorologische instituten en het Vlaams Rampenfonds of het Landbouwrampenfonds kan de Vlaamse regering de gemeente al dan niet erkennen als rampgebied.
  2. Afhankelijk van het soort ramp (landbouw of natuur) zal dit na de erkenning verder behandeld worden door het Landbouwrampenfonds of het Vlaams Rampenfonds.

Bij een landbouwramp is er enkel schade aan landbouwgewassen (bv. de droogte lente-zomer in 2017 en 2018). Dit wordt behandeld door het Landbouwrampenfonds. Als de landbouwramp officieel erkend wordt, dan heb je drie maanden de tijd om een aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw & Visserij.

Bij een natuurramp kunnen zowel landbouwgewassen, als burgers getroffen zijn (bv. de wolkbreuk van 24 mei 2018). Dit wordt behandeld door het Vlaams Rampenfonds. Als de natuurramp officieel erkend wordt, dan heb je drie maanden de tijd om een aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

  1. Na de erkenning door de Vlaamse Regering ontvangt elke aanvrager een brief van het gemeentebestuur met uitleg over de verder te volgen procedure en in tweevoud een kopie van het proces-verbaal (PV) opgemaakt tijdens de vaststelling(en) door de schattingscommissie. Het PV kan je gebruiken voor je tegemoetkomingsaanvraag, kan je aan je boekhouder bezorgen en/of kan je als bewijsstuk gebruiken voor de niet-opgenomen nitraten (beheersovereenkomst water) voor de mestbank. De originele processen-verbaal worden in het gemeentehuis bewaard. Je kan steeds een kopie vragen (telefonisch of via e-mail) aan de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving (Milieu). 

Stormwind zondag 10 maart 2019

Heb je schade door de zware stormwinden van zondag 10 maart 2019? Geef je schade aan bij het gemeentebestuur, ten laatste op zaterdag 20 april 2019. De procedure die bovenaan deze pagina beschreven staat zal gevolgd worden. Voor de opmaak van de raming van de schade op het grondgebied mag zowel verzekerde als niet-verzekerde schade opgegeven worden. Belangrijk hierbij is dat je een raming in euro van de schade opgeeft en dit met de nodige bewijsstukken staaft (offertes, facturen…).

Na erkenning als rampgebied kan enkel een tegemoetkoming aangevraagd worden bij het Vlaams Rampenfonds voor beschadigde goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandverzekering.

Wolkbreuk 2018 

Erkenning wolkbreuk

Een wolkbreuk zorgde op donderdag 24 mei 2018 voor extreme wateroverlast.

De Vlaamse Regering erkende op 21 december 2018 de overvloedige regenval van 21 mei tot 10 juni 2018 als algemene ramp. Het besluit werd op 28 februari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat je een tegemoetkomingsaanvraag kan indienen als je een uitbetaling wenst voor de geleden schade. De uiterste datum hiervoor is vrijdag 31 mei 2019.

Beide prefusiegemeenten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming

Je tegemoetkomingsaanvraag kan je indienen via het E-loket van het Vlaams Rampenfonds, via overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Via deze link kan je ook de gebruikershandleiding raadplegen. In deze handleiding vind je alle nodige informatie voor het correct invullen van uw aanvraag. Je kan jouw tegemoetkomingsaanvraag ook op papier indienen. De nodige documenten hiervoor vind je via overheid.vlaanderen.be/aanvraagformulieren.

Landbouw

Voor de schade in de landbouwsector zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de Europese verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing. Meer informatie hierover vind je via overheid.vlaanderen.be/info-ivm-schade-in-de-landbouwsector. Meer info via overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of risicobeheer@aalter.be.

Let op: de tegemoetkoming voor de wolkbreuk staat los van de erkende landbouwramp in het kader van de droogte 2018.