Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Als je in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of jouw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

Voorwaarden

Ga eerst na tot welke klasse jouw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.

 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.

 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

De VLAREM-wegwijzer help je om de klasse van jouw bedrijf te bepalen. Je komt ook te weten of je een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. Je kan ook de meest recente lijst van het VLAREM raadplegen.

Afhankelijk van de klasse, heb je een andere omgevingsvergunning nodig:

 • Voor klasse 1 en 2 heb je een vergunning nodig.

 • Voor klasse 3 geldt alleen meldingsplicht.


Procedure

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies

 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten

 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1

 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2 moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden.

Meldingsplicht

Behoort jouw bedrijf tot klasse 3? Dan ben je enkel verplicht om dit te melden.

Beroep

Als jouw vergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.

 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Omzetting van lopende milieuvergunningen

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

 • De milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar.

 • De omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning.

 • De stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund.

 • De vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling.

 • Noch het betrokken publiek, noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure.

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online omgevingsloket.