Nieuwjaarssubsidie

Het gemeentebestuur verleent aan de erkende gemeentelijke feestcomités, binnen de perken van de kredieten ingeschreven in het meerjarenplan, een subsidie voor het organiseren van één nieuwjaarssubsidie. Zo wenst het lokaal bestuur iedere deelkern te ondersteunen voor het organiseren van een nieuwjaarsreceptie op een centrale locatie.

Voorwaarden

De nieuwjaarsreceptie:

 • wordt georganiseerd door het gemeentelijk feestcomité, al dan niet in samenwerking met andere lokale verenigingen;
 • staat voor iedereen binnen een bepaalde deelkern open;
 • wordt centraal en goed bereikbaar voor de inwoners van de deelkern, georganiseerd;
 • wordt georganiseerd tussen 20 december en 1 februari van het daaropvolgende jaar.
 • Op affiches, uitnodigingen... dient het gemeentelijk feestcomité te vermelden dat de activiteit georganiseerd wordt met de steun van het lokaal bestuur Aalter. Dit kan door een vermelding en/of door het logo van het gemeentebestuur. Zoniet vervalt de subsidie.
 • Na afloop van de activiteit moet het feestcomité een kort evaluatieverslag indienen, samen met een financiële afrekening en de nodige bewijsstukken (facturen, affiche, uitnodiging, persbericht, e.d.).
 • De subsidie wordt uitbetaald na realisatie van de nieuwjaarsreceptie.

Bedrag

De berekening van de nieuwjaarssubsidie gebeurt als volgt:

 1. Vast basisbedrag van 250 euro.
 2. Het variabele bedrag hangt af van de grootte van de deelkern. De berekening gebeurt in functie van de inwonersaantallen van de respectieve deelkernen en bedraagt 0,5 euro per inwoner. Voor deze verdeling wordt rekening gehouden met de officieel door het college verstrekte inwonersaantallen op 1 januari van het voorgaande kalenderjaar.
 3. De subsidie wordt uiteindelijk bepaald door de som van 1 en 2.

Hoe aanvragen? 

 • Via het aanvraagformulier, ingediend door het betrokken gemeentelijk feestcomité.
 • Dien de aanvraag twee maanden voor de nieuwjaarsreceptie in. Deze termijn geldt niet voor de aanvragen tijdens de nieuwjaarsperiode van 2022-2023.

Materialen

Het gemeentelijk materiaal (inclusief transport van het materiaal), nodig voor het inrichten van de nieuwjaarsreceptie, staat gratis ter beschikking van de feestcomités op voorwaarde dat het minstens twee maanden op voorhand gereserveerd wordt.