Mobiliteitsplan en sneltoets

Op 12 november 2012 keurde de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan mobiliteit goed voor de periode 2011-2015. Deze herziening werd uitgewerkt op basis van een analyse van het bestaande mobiliteitsplan door de uitvoering van een sneltoets. Deze beoordelingswijze werd door de Vlaamse Gemeenschap voorgesteld om het bestaande beleidsplan mobiliteit te toetsen op de huidige noodwendigheid.

Hierbij werd besloten dat de bestaande structuur en zienswijze nog steeds van toepassing zijn en blijft, doch dat de uitwerking ervan dient geconcretiseerd te worden. De optie 'verbreden en verdiepen' van het bestaande beleidsplan werd hierbij voorgesteld en uitgewerkt.

Het beleidsplan geeft nu weer op welke wijze de mobiliteit voor elke deelkern en onderling tussen de deelkernen dient uitgewerkt te worden alsook welke prioritaire assen hierbij worden voorgesteld, o.a. voor het sturen van het vrachtverkeer.

Alternatieve verbindingen voor voetgangers en fietsers worden dan weer door de uitwerking van het traject van trage wegen concreet weergegeven.

De ruimtelijke invulling via gerichte gemeentelijke RUP zullen tevens bijdragen tot het sturen van het mobiliteitsgebeuren.

Het mobiliteitsplan Aalter werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 juni 2013 en is van kracht vanaf 12 juli 2013.