Leefloon

Wat is leefloon of aanvullend leefloon?

Op 1 oktober 2002 trad de nieuwe wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (leefloon) in voege.
Mensen die geen inkomen of onvoldoende inkomen hebben, kunnen een leefloon of aanvullend leefloon aanvragen. Dit leefloon is méér dan alleen een som geld voor mensen met geen of ontoereikende inkomsten. Extra aandacht gaat naar jongeren die recht hebben op een leefloon. Met die jongeren wordt een overeenkomst gesloten waarbij, naast de toekenning van een leefloon, een engagement wordt aangegaan waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot het voltooien van studies, het begeleiden naar een opleiding en/of tewerkstelling.

Voorwaarden

  • Belg zijn, onderdaan EU zijn, als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of erkend vluchteling zijn,
  • de werkelijke verblijfplaats hebben in België,
  • meerderjarig zijn of als minderjarige ‘gelijkgesteld’ door de wet,
  • geen of ontoereikende bestaansmiddelen hebben en niet in staat zijn om deze te verwerven,
  • blijk geven van werkbereidheid tenzij dit om gezondheidsredenen onmogelijk is,
  • de rechten laten gelden op sociale uitkeringen, zoals werkloosheid, pensioen, tegemoetkoming voor personen met een handicap...

Hoe leefloon aanvragen?

Zich persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst. Je kan (telefonisch) een afspraak maken.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart;
  • Overzicht van (eventueel gedeeltelijk) inkomen, vaste kosten, schulden, ... ;
  • Bewijs van inkomen van alle personen die samenleven.