Inschrijvingsgeld schooljaar 2024-2025

Bedrag

 • Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar: 83,00 euro of 55,00 euro (verminderd tarief)
 • Een leerling die op 31 december van het lopende schooljaar minimum 18 jaar en maximum 24 jaar is: 161,00 euro
 • Een leerling die op 31 december van het lopende schooljaar 25 jaar is of ouder: 379,00 euro of 161,00 euro (verminderd tarief)
 • Repliek* groepsmusiceren: 83,00 euro
 • Repliek* ArtA'A Dance Company: 83,00 euro
 • Bij uitzondering: een leerling die instapt op 1 oktober van het lopende schooljaar na gunstig advies van de directeur: het inschrijvingsgeld a rato van het aantal resterende maanden van het schooljaar
 • Leeractiviteiten op maat: 23,00 euro per module

*repliek = een afgestudeerde leerling die ter ondersteuning meespeelt met bestaande gesubsidieerde ensembles maar geen individuele les volgt

Verminderd tarief

Indien de leerling zelf het juiste vereiste attest aanreikt, wordt verminderd inschrijvingsgeld toegestaan. Het attest kan tijdens de inschrijving meteen geüpload worden in mijnacademie. Geen attest = geen vermindering. De aanlevering van het juiste vereiste attest is de verantwoordelijkheid van de leerling.

Let op: wie een opleiding volgt aan een andere academie (bv. KUMA) dient een bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat het volledige inschrijvingsgeld betaald werd. Een bewijs van inschrijving komt niet in aanmerking voor vermindering van inschrijvingsgelden.

Het verminderd inschrijvingsgeld wordt toegestaan:

1. aan leerlingen jonger dan 18 jaar die een studierichting volgen en samenwonen met iemand die al het volledige inschrijvingsgeld betaald heeft in dezelfde of in een andere academie.

2. aan leerlingen jonger dan 18 jaar die meerdere studierichtingen volgen: in dat geval wordt slechts voor één domein het volledige inschrijvingsgeld betaald, voor elke extra gevolgde studierichting in een ander domein wordt het verminderde inschrijvingsgeld betaald.

Welke kortingen?

Vereist attest

Jonger dan 18 jaar - samenwonen met iemand die al betaald heeft
Personen jonger dan 18 jaar die een studierichting volgen en samenwonen met iemand die al het volledige inschrijvingsgeld betaald heeft in dezelfde of in een andere academie
 • indien in dezelfde academie: geen attest nodig
 • indien in een andere academie: een attest waaruit blijkt dat het gezinslid het volledige inschrijvingsgeld betaald heeft in een andere academie EN een bewijs van gezinssamenstelling (bij twijfel)
Jonger dan 18 jaar - meerdere studierichtingen 
Personen jonger dan 18 jaar die ingeschreven zijn in meerdere studierichtingen.
 • indien in dezelfde academie: geen attest nodig
 • indien in een andere academie: een attest waaruit blijkt dat je het volledige inschrijvingsgeld betaald hebt in een andere academie

3. aan leerlingen met een bewijsstuk dat kan aantonen dat men behoort tot een van onderstaande groepen of ten laste is van iemand die tot een van onderstaande groepen behoort:

Welke kortingen?

Vereist attest

Werkloos
Personen die uitkeringsgerechtigd werkloos zijn.
 • een attest VDAB of RVA ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’
Met een leefloon
Personen die een leefloon ontvangen.
 • een attest van het OCMW

Met een inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag
Personen die een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.

 • een attest van de Federale pensioendienst

Erkend met handicap
Personen erkend met een handicap die een uitkering van de FOD Sociale Zaken ontvangen.

 • een European Disability Card
 • een rekeninguittreksel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD
 • een attest dat men een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt

Met een verhoogde kinderbijslag
Personen die een verhoogde kinderbijslag ontvangen.

 • een attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • een attest waaruit blijkt dat men verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%

Arbeidsongeschikt
Personen die voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.

 • een attest van het ziekenfonds met een geldigheidsperiode, het RIZIV-nummer en vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid
 • een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’
 • een attest van het RIZIV;
Gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling of een pleeggezin
Personen die verblijven in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling of een pleeggezin.
 • een verklaring van de directie van de instelling
Politiek vluchteling
Personen die erkend zijn als politiek vluchteling.
 • een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding ‘vluchteling’
 • een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar men verblijft
 • een identiteitsbewijs voor vreemdelingen
Verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Personen die begunstigde zijn van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
 • een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
 • een attest van het OCMW dat aantoont dat men een leefloon ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is

Per schooljaar en per domein wordt er nog eens een extra forfaitaire bijdrage van 7,00 euro gevraagd. Dit bedrag wordt aangerekend bovenop het inschrijvingstarief en dekt de kosten van de administratie, de schoolagenda, didactisch materiaal …