Inschrijvingsgeld schooljaar 2023-2024

Bedrag

 • Jongeren tot 17 jaar: 88 euro of 61 euro (verminderd tarief, automatisch indien je een tweede richting of met meerdere personen uit hetzelfde gezin inschrijft).
 • 18 tot 24 jaar: 165 euro.
 • Volwassenen (vanaf geboortejaar 1998): 379 euro of 165 euro (verminderd tarief). 

Verminderd tarief

In de opsomming hieronder vind je wanneer iemand voor een verminderd tarief in aanmerking komt. Hiervoor is een attest nodig. Dat bezorg je zo snel als mogelijk, bij voorkeur voor je (online) betaalt en ten laatste op 30 september 2023 via je account of in het secretariaat. Het inschrijvingsgeld wordt aangepast nadat we je geldig attest kregen. Iedereen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als de rechthebbende, krijgt het verminderd tarief. 

Voorbeeld: als één van de ouders recht heeft op verminderd inschrijvingsgeld, dan heeft elk gezinslid automatisch recht op het verminderd tarief (voorwaarde: het kind en de ouders moeten op hetzelfde adres wonen). Als een gescheiden ouder recht heeft op verminderd inschrijvingsgeld, dan heeft ook het kind dat op hetzelfde adres woont recht op het verminderd tarief.

Welke kortingen?

Vereist attest

Jongeren - bijkomende studierichting 
Je bent jonger dan 18 jaar én ingeschreven in een andere studierichting in deze of een andere academie.
 • kopie van het inschrijvings- EN betalingsbewijs van de andere academie
Jongeren - ander gezinslid heeft al betaald
Je bent jonger dan 18 jaar én een ander gezinslid betaalde al in een andere academie.
 • kopie van het inschrijvings- EN betalingsbewijs van het andere gezinslid + een attest ‘samenstelling van het gezin’ 
Studenten en jongeren
Ben je tussen 18 tot 24 jaar? Dan krijg je automatisch een verminderd tarief (zolang je geen 25 jaar bent op 31 december).
 • geen attest nodig, automatisch via identiteitskaart/rijksregisternummer
Volledig werkloze  
Je bent een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze. 
 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) OF
 • een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Werkloze andere categorieën
Je bent verplicht ingeschreven als werkzoekende.
 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) OF
 • een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Leefloners
Je ontvangt een OCMW-leefloon of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is. 
 • een attest uitgereikt door het OCMW
Erkend als persoon met een beperking 
Je bent erkend als persoon met een beperking en je ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen. 
 • een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid)
 • een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap
Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag
Je hebt een erkenning wegens een beperking voor ten minste 66%.
 • een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Famifed als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%
Residenten gezinsvervangend tehuis
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin.
 • een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft
Politiek vluchteling
Je hebt het statuut van erkend politiek vluchteling.
Arbeidsongeschikt
Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt.
 • een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van
  ten minste 66% OF
 • een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) OF
 • een attest van de FOD Sociale Zaken met vermelding van ‘vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder dan wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen’.
Verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Je ontvangt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
 • een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt OF
 • een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is