Fusiesubsidie

Het lokaal bestuur wenst structurele samenwerking tussen verenigingen stimuleren en kent hiervoor een fusiesubsidie toe.

Toepassingsgebied

  • De fusiesubsidie is van toepassing voor de organisaties met klantentype C1/3 Erkende vereniging Aalter.
  • De fuserende verenigingen dienen elk minstens één jaar actieve werking aan te tonen.
  • De fusiesubsidie is niet cumulatief met de werkingssubsidies waar de erkende verenigingen recht op hebben.

Voorwaarden

  • Om aanspraak te maken op een fusiesubsidie dienen de fuserende verenigingen beide reeds erkend te zijn door het lokaal bestuur Aalter binnen hetzelfde klantentype;
  • en zijn de fuserende verenigingen geen hoofd- en onderafdeling binnen hetzelfde klantentype.

Bedrag

De fusiesubsidie wordt bepaald door de som van de werkingssubsidies, met uitzondering van de verkregen nominatieve subsidies, projectsubsidies en/of infrastructuursubsidies, die beide verenigingen in het fusiejaar -1 ontvingen, waarna het resultaat van de som wordt vermenigvuldigd met een factor 2.

Wanneer het daadwerkelijk verkregen bedrag werd afgetopt op 4.000 euro, wordt voor de berekening van de fusiesubsidie het oorspronkelijk berekende bedrag in rekening genomen.

Het plafondsubsidiebedrag van de fusiesubsidie bedraagt per jaar maximum 16.000 euro. In dit bedrag zijn de infrastructuursubsidies, projectsubsidies, nominatieve subsidies niet meegerekend.

Deze fusiesubsidie wordt gedurende maximum drie subsidieperiodes uitbetaald. Daarna vervalt deze subsidie en gebeurt de berekening van de werkingssubsidies voor deze vereniging conform het reglement.

De subsidie wordt uitbetaald na afronding van de erkenningsprocedure van de nieuwe vereniging.

Aanvraag

De aanvraag dient te gebeuren met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen (via verenigingen@aalter.be)

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om de betaalde fusiesubsidie(s) terug te vorderen in volgende gevallen:

  • indien blijkt dat er bij de aanvraag onjuiste informatie werd verstrekt met het oog op het bekomen van de fusiesubsidie;
  • indien de fuserende vereniging tijdens de periode waarin zij een fusiesubsidie ontvangt overgaat tot ontbinding van de vereniging of stopzetting van haar activiteiten.