Duurzaam groenbeheer

Het gemeentebestuur streeft naar ecologisch bermbeheer, zonder pesticiden en met efficiënt wegbermbeheer. Duurzaam groen(beheer) verbetert het welzijn van de mens, draagt bij tot een beter milieu en een meer duurzame omgeving! 


Openbaar domein

Geen pesticiden

Het gemeentebestuur gebruikt geen pesticiden, maar onkruidbranders, veegtoestellen en rotoreg om het onkruid te verwijderen op het openbaar domein (pesticidenreductieplan).

Ook burgers mogen hun voetpaden niet chemisch behandelen.

Dit resulteert in een ander straatbeeld, waar er hier en daar meer onkruid zichtbaar zal zijn dan vroeger. Niet alle (on)kruiden zijn slecht. Sommigen houden ongedierte weg en andere hebben geneeskrachtige of culinaire eigenschappen. Bovendien zijn veel van deze kruiden mooi als ze in bloei staan. 

Wil je toch een te weelderige (on)kruidengroei op bepaalde plaatsen? Sproei niet, maar contacteer de cel Infrabeheer.

Meer info: www.zonderisgezonder.be.

Boomplantplan

In 2017 werd een nieuwe termijnplanning opgemaakt voor het gemeentelijk ‘boomplantplan’. Het plan omvat een inventaris van alle te vervangen straatbomen, eigendom van het gemeentebestuur op basis van gezondheidstoestand, standplaatslocatie en duurzaamheid (planperiode 2017-2026).

Er wordt gestreefd naar de aanplanting van zoveel mogelijk streekeigen en onderhoudsvriendelijke beplanting, rekening houdende met de locatie en benodigde ruimte voor de bomen.


Wegbermen

 • Behandel ze niet met bestrijdingsmiddelen.
 • Gooi geen gazonmaaisel of groenafval in de bermen. Dit is sluikstort en onnodig.

De natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos volgt dit op.

Gratis inzaaien grasbermen

Wil je grindbermen vervangen door gras of wil je braakliggende bermen opnieuw laten inzaaien? Bezorg dan het aanvraagformulier aan de cel Infrabeheer.

Het inzaaien van bermen in woonkernen is gratis en gebeurt één keer in het voorjaar en één keer in het najaar, onder volgende voorwaarden:

 • Omvorming van grindbermen tot grasbermen of grindgras. Grindgras wordt voornamelijk toegepast voor een gazon die sporadisch als parkeerplaats wordt gebruikt. Een mengsel van aarde, grind en groencompost wordt ingezaaid.
 • Omvorming van braakliggende bermen tot grasbermen of bermen in grindgras.
 • Uitzondering voor het plaatsen van grasbetontegels is mogelijk, in het kader van het algemeen belang en na goedkeuring van het college.

Het inzaaien van bermen maakt infiltratie van regenwater mogelijk en maakt onkruidbestrijding overbodig. 

De bermen worden ingezaaid met een bloemenrijk gazonbloemenmengsel dat wordt meegezaaid met een kleine hoeveelheid gazongrasmengsel. De lage bloemen in het mengsel kunnen ook in het lage gazon bloemen vormen die benut kunnen worden door bestuivende insecten.

Bloeiperiode: april tot oktober

Hoogte: minimaal 10 cm maximaal 60 cm

Onderhoud:

 • Als intensief gazon (weinig bloei): elke 1 tot 2 weken maaien
 • Als extensief gazon (weinig tot matige bloei): elke 3 tot 6 weken maaien
 • Als bloemenrijk grasland: 1 tot 2 keer per jaar maaien

Voorwaarden bermbeheerder

In 2020 liet het gemeentebestuur door de provincie Oost-Vlaanderen een bermbeheerplan opmaken. Door middel van een bermbeheerplan wordt getracht de landschappelijke en ecologische waarde van de bermen in Aalter te versterken en waar mogelijk te verhogen. Dit omvat alle bermen in gemeentelijk beheer. De verhoging van de soortenrijkdom van zowel flora als fauna staat in het beheer centraal.

Sinds 1985 is in Vlaanderen het bermbesluit van kracht.

 • Dit besluit verplicht openbare besturen om een natuurgericht bermbeheer uit te voeren op de bermen onder hun bevoegdheid.
 • Het besluit is van toepassing op de overgangszones - vlak of hellend, tussen de eigenlijke weginfrastructuur en andere gebruiksterreinen - die beheerd worden door een publiekrechtelijk rechtspersoon.
 • Het bepaalt niet expliciet dat er gemaaid moet worden, wel dat een eerste maaibeurt niet voor 15 juni kan en een eventuele tweede pas vanaf 15 september.
 • Verdere belangrijke bepalingen zijn dat bermmaaisel binnen de tien dagen moet worden afgevoerd en er geen bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt.

Op het volledige grondgebied wordt er onderscheid gemaakt tussen

 • de bermen binnen de agglomeraties;
 • de bermen buiten de woonkernen.

De bermen binnen de agglomeraties worden in eigen beheer gemaaid en dit vanaf 15 mei. Het maaisel wordt niet opgevangen en blijft liggen.

De voorgeschreven maaiperiode is evenwel niet steeds de beste en steunt op de vaststelling dat het grootste aandeel van onze bermen zeer voedselrijk is. De maaidata uit het bermbesluit zijn ideaal om de vegetatie minder ruig te maken en grassen te doen afnemen ten voordele van kruiden, maar gaan voorbij aan het feit dat kruidige vegetatie vaak pas bloeit na half juni. Bovendien is het in de arbeidsintensieve zomerperiode niet altijd mogelijk om alle bermen binnen de toegestane termijn te maaien. Ook de zeer grote hoeveelheden te verwerken bermmaaisel die op een zeer korte tijdspanne vrijkomen vormen een struikelblok. Via een goedgekeurd bermbeheerplan kan afgeweken worden van het bermbesluit en kunnen bepaalde bermen op een ander tijdstip worden gemaaid.

Handige info

 • De gemeentelijke diensten maaien de bermen binnen de agglomeratie. 
 • De externe aannemers maaien de bermen buiten de agglomeratie.
 • Het is technisch niet mogelijk om bermen in doodlopende wegen of bospercelen met schrale vegetatie te maaien.
 • De bermen worden elk jaar voor, tijdens en na het maaien geïnspecteerd. 
 • Te nutriëntenrijke bermen worden twee keer gemaaid (met afvoer van het maaisel), schrale evenwichtige en biodiverse bermen worden indien mogelijk slechts één keer gemaaid.
 • Een bloemrijke berm trekt nuttige insecten aan. Zo vervullen bermen een landschappelijke en ecologische functie.