Duurzaam groenbeheer

Het gemeentebestuur streeft naar ecologisch bermbeheer, zonder pesticiden en met efficiënt wegbermbeheer. Duurzaam groen(beheer) verbetert het welzijn van de mens, draagt bij tot een beter milieu en een meer duurzame omgeving! 


Openbaar domein

Geen pesticiden

Het gemeentebestuur gebruikt geen pesticiden, maar onkruidbranders, veegtoestellen en rotoreg om het onkruid te verwijderen op het openbaar domein (pesticidenreductieplan).

Ook burgers mogen hun voetpaden niet chemisch behandelen.

Dit resulteert in een ander straatbeeld, waar er hier en daar meer onkruid zichtbaar zal zijn dan vroeger. Niet alle (on)kruiden zijn slecht. Sommigen houden ongedierte weg en andere hebben geneeskrachtige of culinaire eigenschappen. Bovendien zijn veel van deze kruiden mooi als ze in bloei staan. 

Wil je toch een te weelderige (on)kruidengroei op bepaalde plaatsen? Sproei niet, maar contacteer de cel Wegen en domeinen.

Meer info: www.zonderisgezonder.be.

Boomplantplan

In 2017 werd een nieuwe termijnplanning opgemaakt voor het gemeentelijk ‘boomplantplan’. Het plan omvat een inventaris van alle te vervangen straatbomen, eigendom van het gemeentebestuur op basis van gezondheidstoestand, standplaatslocatie en duurzaamheid (planperiode 2017-2026).

Er wordt gestreefd naar de aanplanting van zoveel mogelijk streekeigen en onderhoudsvriendelijke beplanting, rekening houdende met de locatie en benodigde ruimte voor de bomen.


Wegbermen

 • Behandel ze niet met bestrijdingsmiddelen.
 • Gooi geen gazonmaaisel of groenafval in de bermen. Dit is sluikstort en onnodig.

De natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos volgt dit op.

Gratis inzaaien grasbermen

Wil je grindbermen vervangen door gras of wil je braakliggende bermen opnieuw laten inzaaien? Bezorg dan het aanvraagformulier aan de cel Wegen en domeinen.

Het inzaaien van bermen in woonkernen is gratis en gebeurt één keer in het voorjaar en één keer in het najaar, onder volgende voorwaarden:

 • Omvorming van grindbermen tot grasbermen of grindgras. Grindgras wordt voornamelijk toegepast voor een gazon die sporadisch als parkeerplaats wordt gebruikt. Een mengsel van aarde, grind en groencompost wordt ingezaaid.
 • Omvorming van braakliggende bermen tot grasbermen of bermen in grindgras.
 • Uitzondering voor het plaatsen van grasbetontegels is mogelijk, in het kader van het algemeen belang en na goedkeuring van het college.

Het inzaaien van bermen maakt infiltratie van regenwater mogelijk en maakt onkruidbestrijding overbodig. 

Voorwaarden bermbeheerder

Het bermdecreet is van toepassing op bermen en taluds langs wegen, waterlopen en spoorwegen:

 • De bermen mogen niet worden behandeld met biociden.
 • De bermen mogen niet worden gemaaid vóór 15 juni. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september.
 • Het maaisel moet verwijderd worden.
 • Ondergrondse plantendelen en de houtige gewassen mogen niet worden beschadigd.

Handige info

 • De gemeentelijke diensten maaien de bermen binnen de agglomeratie. 
 • De externe aannemers maaien de bermen buiten de agglomeratie.
 • Het is technisch niet mogelijk om bermen in doodlopende wegen of bospercelen met schrale vegetatie te maaien.
 • De bermen worden elk jaar voor, tijdens en na het maaien geïnspecteerd. 
 • Te nutriëntenrijke bermen worden twee keer gemaaid (met afvoer van het maaisel), schrale evenwichtige en biodiverse bermen worden indien mogelijk slechts één keer gemaaid.
 • Een bloemrijke berm trekt nuttige insecten aan. Zo vervullen bermen een landschappelijke en ecologische functie.
 • De Akkerdistel, Speerdistel, Kale Jonker en Kruldistel zijn schadelijk voor de landbouw en mogen behandeld worden met gereglementeerde herbiciden en meermaals maaien/klepelen (al dan niet met afvoer van het maaisel). Dit geldt ook voor natuurbeheerders en particulieren. De politie stelt overtredingen vast.