Compensatieplicht bij ontbossing

Voorwaarden

Je moet een compensatievoorstel toevoegen bij de aanvraag van een

  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (als je wilt ontbossen), tenzij er al werd gecompenseerd via de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
  • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (als de verkaveling in een bebost terrein is gelegen)

Hoeveel je moet compenseren hangt af van de (ecologische) waarde van het bos. De te kappen oppervlakte wordt vermenigvuldigd met een boscompensatiefactor van 1 tot 3.


Hoe aanvragen?

Je hebt verschillende mogelijkheden om aan de compensatieplicht te voldoen.

  • Je kan zorgen voor de aanplanting van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek. Dit kan door jou gebeuren of door een derde.
    Om deze soort boscompensatie in natura te stimuleren, ontwikkelde het Agentschap Natuur & Bos www.boscompenseren.be. Op die website kunnen partijen die willen ontbossen in contact treden met partijen die te bebossen percelen aanbieden.
  • Je kan ook een bosbehoudsbijdrage storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
    Opgelet. Een bijdrage storten is niet mogelijk voor ontbossingen van meer dan 3 ha. Die moeten altijd in natura gecompenseerd worden. Dat geldt ook voor gefaseerde aaneensluitende ontbossingen door éénzelfde initiatiefnemer.
  • Je kan de 2 opties ook combineren.

Bij jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning tot ontbossing, moet je al een compensatievoorstel voegen. Je kan dit doen aan de hand van het formulier Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden (docx).

Jouw aanvraag wordt door de vergunningverlenende overheid doorgestuurd naar de dienst AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor advies en goedkeuring. Pas wanneer het compensatievoorstel goedgekeurd wordt, kan de omgevingsvergunning tot ontbossing worden verleend.


Uitzonderingen

Spontane bebossing

Er is geen compensatieplicht voor gronden die spontaan zijn bebost na 1990, als die bebossing jonger is dan 22 jaar.

Woningbouw

Er is geen compensatieplicht als je ontbost om een woning te bouwen. Deze uitzondering geldt voor het ontbossen van de eerste 5 are op een kavel kleiner dan 12 are in zones met als bestemming woongebied. Je kan deze uitzondering, maar eenmaal krijgen en je mag op datum van de aanvraag nog niet over de volle eigendom van een woning beschikken.