Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.Het traject wordt op maat van de cliënt uitgestippeld.

Wanneer iemand een leefloon aanvraagt, verwacht het OCMW dat deze persoon werkbereid is, tenzij dit omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Een specifieke maatregel van het OCMW is het traject Tijdelijke Werkervaring met inbegrip van een tewerkstelling artikel 60§7. Bij gebruik van deze maatregel werkt de OCMW-cliënt in dienst van het OCMW of bij een vzw... Deze tewerkstelling is beperkt in tijd, met als doel het verwerven van generieke competenties en de nodige werkervaring.

De OCMW-cliënt kan bij het team arbeidstrajectbegeleiding terecht na doorverwijzing van zijn maatschappelijk werker bij het OCMW.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding moet je cliënt zijn bij het OCMW.

Je moet ook behoren een specifieke kansengroep:

  • leefloongerechtigde;
  • allochtoon;
  • laaggeschoold;
  • werkzoekende met een arbeidshandicap.