Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Het traject wordt op maat van de cliënt uitgestippeld.¬†Wanneer iemand een leefloon aanvraagt, verwacht het OCMW dat deze persoon werkbereid is, tenzij dit omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

De OCMW-cliënt kan bij het team Arbeidstrajectbegeleiding terecht na doorverwijzing van zijn maatschappelijk werker bij het OCMW.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet je cliënt zijn bij het OCMW;

  • moet je rechthebbende zijn van leefloon of equivalent leefloon.