Andere vragen GAS 5

 1. Wat is het verschil tussen een strafrechtelijke boete en een GAS-boete voor een snelheidsovertreding?
 2. Kunnen er meerdere GAS-boetes worden uitgeschreven voor verschillende snelheidsovertredingen op een en dezelfde dag?
 3. Kan er voor dezelfde overtreding zowel een GAS-boete als een strafrechtelijke boete worden uitgeschreven?
 4. Binnen welke termijn na de overtreding mag ik de GAS-boete verwachten?
 5. Hoe wordt de hoogte van de boete bepaald?
 6. Binnen welke termijn moet de GAS-boete betaald worden?
 7. Wat als de GAS-boete niet onmiddellijk in 1 keer betaald kan worden?
 8. Kan de foto van de verkeersovertreding worden opgevraagd?
 9. Op welke manier kan de overtreding betwist worden?
 10. Een bedrijf ontving een GAS-boete voor een bedrijfswagen, welke stappen kunnen er gezet worden?
 11. Een natuurlijke persoon ontving een GAS-boete, maar iemand anders reed met het voertuig op het moment van de overtreding, welke stappen kunnen er gezet worden?
 12. Moet de boete betaald worden als er verweer werd ingediend?
 13. Komt een GAS-boete op het strafblad?
 14. Worden er gegevens bijgehouden in een register?
 15. Waar liggen de N337, N409, N461 en N499?

1. Wat is het verschil tussen een strafrechtelijke boete en een GAS-boete voor een snelheidsovertreding?

Een GAS-boete wordt administratief afgehandeld door het gemeentebestuur. Een strafrechtelijke boete wordt afgehandeld door het parket. Het bedrag van de boetes is identiek. Bij een strafrechtelijke boete kan er wel nog een administratieve kost worden aangerekend.


2. Kunnen er meerdere GAS-boetes worden uitgeschreven voor verschillende snelheidsovertredingen op een en dezelfde dag?

Ja, elke keer dat de snelheidslimiet wordt overschreden vindt er een nieuwe overtreding plaats. Als de politie meerdere overtredingen vaststelt op dezelfde dag, zal er per proces-verbaal een aparte GAS-boete zijn. Deze boetes kunnen niet samengevoegd worden door de sanctionerend ambtenaar.


3. Kan er voor dezelfde overtreding zowel een GAS-boete als een strafrechtelijke boete worden uitgeschreven?

Neen, als de overtreding voldoet aan de voorwaarden voor een GAS-boete, kan de overtreding niet meer strafrechtelijk afgehandeld worden. Je kan immers niet tweemaal gesanctioneerd worden voor dezelfde overtreding.


4. Binnen welke termijn na de overtreding mag ik de GAS-boete verwachten?

Binnen de 28 dagen na de overtreding, zal de GAS-boete verzonden worden.

Het proces-verbaal van de overtreding wordt binnen 14 dagen nadat de overtreding is vastgesteld, aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd. Vervolgens heeft de sanctionerend ambtenaar 14 dagen tijd om het proces-verbaal samen met de vermelding van het bedrag van de administratie geldboete aan de overtreder te bezorgen.

Opgelet: leasewagens staan ingeschreven op naam van het leasebedrijf of op naam van de werkgever. De GAS-boete wordt dan binnen de 28 dagen verstuurd naar dit bedrijf. Het kan daarna nog enkele dagen in beslag nemen alvorens de GAS-boete bij de werkelijke bestuurder terechtkomt.


5. Hoe wordt de hoogte van de boete bepaald?

De hoogte van de boete is afhankelijk van de vastgestelde snelheid (en dus niet de gecorrigeerde snelheid) en de plaats van de overtreding.

Dit is wettelijk vastgelegd en hier kan niet van afgeweken worden. De sanctionerend ambtenaar kan geen verzachtende omstandigheden in rekening nemen.

Het minimumbedrag is € 53. Indien de snelheidslimiet met meer dan 10 km/u werd overschreden, zal dit bedrag vermeerderd worden met:

 •  € 6 per elke bijkomende kilometer of;
 •  € 11 per elke bijkomende kilometer wanneer de overtreding zich in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving heeft voorgedaan.

Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.


6. Binnen welke termijn moet de GAS-boete betaald worden?

Vanaf het moment dat de betalingsuitnodiging samen met het proces-verbaal werd ontvangen, is er 30 dagen tijd om te betalen.

Als we de betaling niet ontvangen binnen 30 dagen zal er een betalingsherinnering worden verstuurd. Als de betaling daarna nog steeds uitblijft, zal vervolgens een aangetekende aanmaning worden bezorgd met bijkomende kosten. Als aan deze aangetekende herinneringen ook geen gevolg wordt gegeven, zal het openstaande bedrag worden ingevorderd door een gerechtsdeurwaarder wiens kosten ook ten laste zullen zijn.


7. Wat als de GAS-boete niet onmiddellijk in 1 keer betaald kan worden?

Neem dan telefonisch contact op met onze cel Boekhouding op 09 325 22 00. Zij kunnen de mogelijkheden voor een afbetaalplan overlopen.


8. Kan de foto van de verkeersovertreding worden opgevraagd?

Ja, dit kan. Je kan de foto bij onze diensten opvragen, bij voorkeur via het webformulier andere vragen over GAS 5 of via mail op gas@aalter.be met vermelding van het dossiernummer.


9. Op welke manier kan de overtreding betwist worden?

Vul binnen 30 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging het webformulier verweer in. Enkel een schriftelijk verweer is mogelijk. Indien gewenst, kan er telefonisch een papieren verweerformulier aangevraagd worden.


10. Een bedrijf ontving een GAS-boete voor een bedrijfswagen, welke stappen kunnen er gezet worden?

Ofwel wordt de boete betaald, ofwel wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de GAS-boete de werkelijke bestuurder op het moment van de overtreding of de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig doorgeven via het webformulier andere bestuurder. Als de GAS-boete nog niet vereffend werd, ontvangt de persoon die werd aangeduid een aparte brief om de boete te betalen.

Opgelet: Indien ervoor gekozen wordt om de identiteit van de bestuurder niet door te geven en de boete wordt niet betaald, kan het bedrijf strafrechtelijk vervolgd worden op basis van artikel 29ter en 67ter Wegverkeerswet en riskeer je een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en/of een geldboete tot 4000 euro.


11. Een natuurlijke persoon ontving een GAS-boete, maar iemand anders reed met het voertuig op het moment van de overtreding, welke stappen kunnen er gezet worden?

Ofwel wordt de boete betaald, ofwel wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de GAS-boete de werkelijke bestuurder op het moment van de overtreding doorgeven via het webformulier andere bestuurder. Als de GAS-boete nog niet vereffend werd, ontvangt de persoon die werd aangeduid een aparte brief om de boete te betalen.

Als natuurlijke persoon moeten er verplicht bewijsstukken toegevoegd worden die aantonen dat je niet de bestuurder was op het moment van de overtreding.

Doe je dit niet en wordt de boete niet betaald, dan kan je strafrechtelijk vervolgd worden op basis van artikel 67 bis en 29ter Wegverkeerswet en riskeer je een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete tot 4000 euro.


12. Moet de boete betaald worden als er verweer werd ingediend?

In afwachting van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar hoeft de GAS-boete nog niet betaald te worden. De sanctionerend ambtenaar heeft 90 dagen tijd om een beslissing te nemen over het verweer.

Als de sanctionerend ambtenaar beslist dat het verweer ongegrond of onontvankelijk is, zal er een nieuwe betalingsuitnodiging volgen. Dan is er opnieuw 30 dagen tijd om de GAS-boete te betalen.


13. Komt een GAS-boete op het strafblad?

Neen, GAS-boetes komen niet op het strafblad.


14. Worden er gegevens bijgehouden in een register?

Ja, van iedereen die het voorwerp uitmaakt van een GAS-boete worden de gegevens opgenomen in het register van de gemeentelijke administratieve sancties. Dit register is bedoeld om een goed beheer van de gemeentelijke administratieve sancties te kunnen verzekeren.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


15. Waar liggen de N44, N37, N409, N461, N337 en N368?

Gewestwegen worden steeds met hun officiële benaming op het proces-verbaal vermeld.

Op het grondgebied van Aalter lopen vier gewestwegen:

 1. N44 Knokkebaan. 
  Dit is de verbindingsweg Aalter-Maldegem
 2. N37 Tieltsesteenweg.
  Dit is de verbindingsweg Aalter-Ieper
 3. N409 Steenweg op Deinze/Heirstraat.
  Dit is de verbindingsweg Aalter-Deinze
 4. N461 Gentseweg/Rozestraat/Urseldorp/Urselseweg.
  Dit is de verbindingsweg Zomergem-Knesselare
 5. N337 Urselseweg/Veldstraat/De Plaats/Kloosterstraat.
  Dit is de verbindingsweg tussen Knesselare-Brugge
 6. N368 Hellestraat.
  Dit is de verbindingsweg tussen Knesselare-Beernem

Surf naar Kaart | Geopunt Vlaanderen voor de exacte locaties van de kilometerpalen.