Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

Akte aanvragen


Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op jouw geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om jouw geslachtsregistratie te wijzigen. Die aanpassing wordt vastgelegd in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.

De akte vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene
 • het nieuwe geslacht van de betrokkene.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift van de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht aanvragen. Dit vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.


Voorwaarden

Wie kan een afschrift aanvragen?

Voor akten van personen die een aanpassing van de registratie van hun geslacht hebben gedaan, wordt het recht op een afschrift beperkt tot:

 • jezelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken).
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • jouw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift.


Hoe aanvragen?

Je kan een afschrift van een akte van geslachtswijziging aanvragen bij jouw lokaal bestuur.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je een afschrift van de akte online aanvragen:

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.


Wat meebrengen?

Als je het document zelf ophaalt:

 • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.