Afvalwater

Maak een afspraak voor informatie over rioleringsaansluiting of -projecten

Snel naar:


Je staat er misschien niet bij stil, maar het afvalwater dat je loost, moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in de waterlopen. 

Voor de zuivering van afvalwater zijn er grofweg twee opties:

  • ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente samen met Aquafin in voor de zuivering;
  • ofwel ben je verplicht je afvalwater zelf te zuiveren.

Welke situatie van toepassing is, hangt af van waar je woont. 

Zoneringsplan

Het zoneringsplan van Aalter geeft weer in welke zuiveringszone jouw woning gelegen is. Het zoneringsplan werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Per zuiveringszone is de burger, de gemeente of de rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen.
Via het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kan je nagaan in welke zone jouw woning gelegen is en welke maatregelen je in deze zone moet treffen.

Rioleringen

Watertoets en voorwaarden inzake de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning. 

Elke behandeling van een vergunningsaanvraag (stedenbouw en milieu) bevat een beoordeling van het aspect water. 

De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning. Bij de richtlijnen horen verschillende watertoetskaarten. Je kan deze kaarten hier raadplegen, ontwikkeld door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. 

Ook de beoordeling van regenwateropvang, hergebruik en infiltratie komen in de vergunning aan bod. Er dient te worden voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in de gewestelijke stedelijke verordening voor hemelwater. Het regenwater wordt opgevangen in regenwaterputten van voldoende inhoud en dient maximaal te worden herbruikt. Het overige regenwater wordt via insijpeling of infiltratie in de bodem zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden of vertraagd afgevoerd naar grachten. Dit werkt de natuurlijke voeding van de grondwaterlagen in de hand en voorkomt wateroverlast ten gevolge van een versnelde afstroming naar afwaartse gebieden. 

Alle plannen moeten voldoen aan een volledige scheiding van regen- en afvalwater op privéterrein. Een hemel- en afvalwaterleiding moet gescheiden tot aan de rooilijn (de grens tussen je eigendom en de straat) worden aangelegd.

Als er in de straat een gescheiden rioleringsstelsel ligt, dan ben je verplicht het afvalwater en het hemelwater gescheiden te lozen via twee huisaansluitingen.

Als er in de straat een oud gemengd rioolstelsel ligt en je moet door een stedenbouwkundige vergunning gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater op privaat terrein realiseren? Dan ben je ook verplicht de afvalwater- en hemelwaterleiding te laten toekomen in twee aparte huisaansluitputjes. Ze worden geplaatst door de aannemer die de gemeente heeft aangesteld (zie Aansluiten op de openbare riolering).

Vanuit de twee huisaansluitputjes wordt vervolgens een gezamenlijke huisaansluiting op de openbare riolering gerealiseerd. Als er later een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, dan kan het bestuur de hemel- en afvalwaterleidingen via twee huisaansluitingen laten aansluiten op het nieuw aangelegde gescheiden stelsel.

Ook als je geen verbouwingen doet, maar bijvoorbeeld de tuin opnieuw aanlegt, denk je best aan het aanleggen van een sleuf met een buis voor hemelwater en een buis voor afvalwater. 

Het plaatsen van een septische put voor de opvang van het sanitaire water is verplicht.

Zo nodig worden bijkomende maatregelen in de vergunning opgenomen en gecommuniceerd met de aanvrager. 

Je vindt hieromtrent veel nuttige en praktische informatie' in de gids 'Waterwegwijzer, Bouwen en verbouwen'.

De cel Wegen en domeinen beslist waar en hoe de bouwheer het regenwater dient af te voeren. Voor verdere inlichtingen kan je steeds bij hen terecht. 

Vanaf 1 juli 2011 is het algemeen waterverkoopreglement van toepassing. Hierin zijn ook voorwaarden opgenomen wat je moet doen om je afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel. De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de privéwaterafvoer. Het algemeen waterverkoopreglement werd aangevuld met een Bijzonder waterverkoopreglement (BVR), goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 juni 2022.

Ook moet je bij een nieuwbouw of bij grote werken aan het leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater van je woning, een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Een lijst van erkende keurders die kunnen geraadpleegd worden vind je bij Vlario of Aquaflanders. 

Meer informatie?

Aansluiten op de openbare riolering

Rioleringsaansluitingen op het openbaar domein dienen te worden uitgevoerd door een door de gemeente aangestelde aannemer. Je dient dus voor elke aansluiting op het openbaar rioolnet een aanvraag tot aansluiting in te dienen bij de cel Wegen en domeinen. 

Na een plaatsbezoek wordt een raming opgemaakt voor het plaatsen van één of meerdere huisaansluitputjes op private eigendom, aan de grens van uw perceel en de aansluiting ervan op het openbare al of niet gescheiden rioleringsstelsel. De raming samen met de overeenkomst wordt je opgestuurd die je “voor akkoord” dient te ondertekenen en terug te sturen. 

Hierbij verbind je je er toe de kosten voor de rioleringsaansluiting te vergoeden. Na ontvangst van de overeenkomst, getekend voor akkoord, en na betaling aan de gemeente van de helft van het ramingsbedrag als voorschot, zal de cel Wegen en domeinen u berichten wanneer de aansluiting door de gemeentelijke aannemer voorzien wordt. Je doet er goed aan tijdig je aanvraag in te dienen. 

Het keuringsattest zoals vastgelegd in het algemeen waterverkoopreglement dient aan de gemeente Aalter te worden voorgelegd alvorens de aansluiting op het rioleringsnet kan gebeuren. 

Je moet geen aanvraag indienen als:

  • er een (huis)aansluitingsputje aanwezig is 
  • er al een wachtbuis voorzien is ten gevolge van recent uitgevoerde rioleringswerken.

Gemeentelijke rioleringen - gescheiden stelsel

De taak van de gemeente bestaat er steeds in de bestaande continue zorg voor het onderhoud van het rioleringssysteem en de planmatige uitbouw van het zuiveringsstelsel verder te zetten om de nog bestaande knelpunten inzake kwaliteit van het oppervlaktewater op te lossen. Scheiding van afval- en hemelwater blijft daarbij het uitgangspunt. 

De gewijzigde milieuwetgeving die sinds 1 augustus 2008 van kracht werd (Vlarem II, afdeling 6.2.2) en het door de Vlaamse minister goedgekeurde zoneringsplan hebben tot gevolg dat bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, ook op private eigendom een volledige scheiding tussen afvalwater en hemelwater is verplicht. Het gaat om de gebieden die groen of oranje ingekleurd zijn op het zoneringsplan.

Via het gemeentelijk subsidiereglement levert het gemeentebestuur een financiële bijdrage voor het afkoppelen van de woning op privaat domein. 

De gemeentelijke tussenkomst voor een terugbetaling per aan te sluiten woning wordt beperkt tot maximaal 500 euro per woning. Er is een vrijstelling van premie voor de eerste kosten voor de afkoppeling op private eigendom tot 500 euro.

 De toekenning van de subsidie wordt gekoppeld aan een aantal voorwaarden:
  • deze premie geldt alleen indien de aanleg van een gescheiden afvoersysteem niet reeds was opgelegd door een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening en/of via de stedenbouwkundige vergunning en/of via bijzondere voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning;
  • enkel fysische eenheden die één of meerdere woongelegenheden bevatten en gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Aalter komen in aanmerking;
  • de premie mag niet hoger zijn dan het totale bedrag van de gemaakte, bewezen kosten.

Deze toelage is aanvullend op de premie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokale verenigingen. Zie www.aalter.be/premies.

Onderhoud pompputten en straatkolken

Om een goede werking van de gemeentelijke pompputten te verzekeren worden deze putten jaarlijks geledigd. 

De straatkolken langs de kant van de rijweg voeren het overtollige regenwater van de verhardingen af. Alle straatkolken in de gemeente Aalter worden digitaal geïnventariseerd. Een straatkolk is geen afvalwaterputje of rioolrooster. Straatkolken worden nogal eens gebruikt als vuilnisbak. De reinigingsdiensten vinden er geregeld etensresten, frituurvet of verf in terug. Vaak zitten er ongewoon veel bladeren, zand en bouwafval in, die in het rooster geveegd zijn. Daardoor verstoppen de straatkolken en kan het regenwater niet meer weglopen. Verstopte straatkolken vergroten het risico op overstroming! Zorg er dus voor dat de straatkolken in je straat regenwater kunnen afvoeren. 

In opdracht van het gemeentebestuur worden tweemaal per jaar alle afwateringskolken van de openbare wegen door een gespecialiseerde firma gereinigd. 

Het geruimde materiaal wordt naar een door Ovam erkende verwerkingsinstallatie gevoerd. 

Indien toch nog verstopping wordt vastgesteld, kan je dit steeds melden aan de cel Wegen en domeinen via onderstaande contactgegevens.  

De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Aalter

Het afvalwater van de stedelijke kern van de gemeente Aalter wordt gezuiverd in de RWZI Aalter, Brug-Zuid. Aquafin is de beheerder van deze RWZI

De gemeente Aalter beheert sinds 2009 het eerste gemeentelijke rietveld, de KWZI in de Weitingstraat. Dit is een natuurlijk alternatief voor een waterzuiveringsinstallatie, zeker in landelijk gebied. Verontreinigd water van meer dan 30 woningen stroomt deels gravitair, deels via persleidingen naar het rietveld waar het door de insijpeling in het zand wordt gezuiverd. Na zuivering wordt het water naar de Boschbeek afgevoerd. (project KWZI rietveld Aalter).

 In 2012 werd door Aquafin een KWZI (kleinschalig waterzuiveringsinstallatie) ten noorden van de dorpskern Sint-Maria-Aalter gerealiseerd. De KWZI behandelt het afvalwater van het centrum en de stationsbuurt van Sint-Maria-Aalter. Er werd naast een mechanische en een biologische zuivering ook in en slibstockage voorzien. 

Zelf afvalwater zuiveren

Als je woning volgens het zoneringsplan gelegen is in het individueel te optimaliseren buitengebied (rood ingekleurd), dan moet je als burger zelf instaan voor de zuivering van het afvalwater van je woning door een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Nog aan te leggen IBA's moeten voorzien zijn van het Europese keurmerk CE. Voor België wordt dit geïntegreerd in het BENOR-certificaat. Reeds bestaande IBA's die voldoen aan de huidige milieuwetgeving kunnen behouden blijven. 

IBA staat voor 'individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater'. Het is een mini-zuiveringsinstallatie die huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt, zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen. Om een goed zuiveringsresultaat mogelijk te maken, mag er geen regenwater in de IBA geloosd worden. Ook hier is een scheiding van regenwater en afvalwater van jullie woning vereist. Voor het plaatsen van een IBA is er geen tussenkomst van de gemeente Aalter voorzien. De bewoners staan in voor een regelmatig onderhoud van de installatie om een goede werking ervan te verzekeren.