Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Gepubliceerd op vrijdag 4 januari 2019
Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger.

Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel al aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen moet bekeken worden en indien dit effect significant is, een planaanpassing zal worden voorgesteld.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.
 
Het openbaar onderzoek van de gewijzigde tekst loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2019. Je kan bezwaren of opmerkingen bezorgen via e-mail aan plan@ovam.be of per post aan OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen