Sterrewijk en Stratem: sanering

Update 15 december 2018

De rioleringswerken in Hageland lopen op hun einde: de riolering, huisaansluitingen, opritten, bermen en onderlaag asfalt binnen het traject Hageland 1 tot 3 zijn volledig afgerond. Ook het traject Hageland 4 tot 7 zal deze week afgewerkt zijn.

De riolering in klein Hageland (Hageland 9 tot 13) is afgewerkt. Nadien volgen de voorbereidende werken voor de bovenbouw. De werken aan de onderlaag van het asfalt zijn ingepland op donderdag 20 december 2018.

Sterrewijk

De werken aan de riolering in het laatste traject van Sterrewijk (van 1 tot 48) zijn volop bezig. De voorbereidende werken zijn gestart zodat de onderlaag in asfalt op donderdag 20 december 2018 kan gegoten worden.

Afwerken grachten en bermen

Begin januari worden de grachten afgewerkt, de bermen opgeschoond en de pompinstallaties in werking gesteld. Het afwerken van de toplaag van de asfalt is voorzien in maart–april volgend jaar, zodra de weersomstandigheden het toelaten. 

Het gemeentebestuur bereidt momenteel samen met Aquafin nv de uitvoering van het riolerings- en wegentraject 22.686/O2014044 Sanering Sterrewijk en Stratem voor.

Het gebied rond Sterrewijk en Stratem is op heden nog niet aangesloten op het rioleringsstelsel. Met dit dossier zullen het gemeentebestuur Aalter en Aquafin het gebied voorzien van de nodige riolering en het afvalwater aansluiten op het rioleringsstelsel van Stratem ten noorden van de E40. Van hieruit wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalter-Brug.

Het breder kader

Het bovengemeentelijk rioleringsproject 22.686 Sanering Sterrewijk en Stratem werd door de Vlaamse regering op 19 november 2010 opgenomen in het rollend meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaams gewest Optimalisatieprogramma 2012-2016.

Het gemeentelijk riolerings- en wegenisproject voor de omgeving Sterrewijk-Stratem (GIP project O2014044) werd opgenomen in het optimalisatieprogramma 2014-2018 en door de Vlaamse regering op 23 augustus 2013 definitief vastgelegd in het eerste kwartaal van het programmajaar 2014.

Afbakening projectzone

Uitvoering rioleringswerken

 • Aanleg van een pompstation in Stratem en persleiding onder de E40.
 • Aanleg van een gravitaire transportleiding voor afvalwater vertrekkend ter hoogte van Stratem, doorheen Wageweg en een gedeelte van Sterrewijk (tot aan het kruispunt Sterrewijk-Schoonberg).
 • Aanleg van riolering in Hageland, Schoonberg, Vijfringenstraat, Sterrewijk (tussen Wageweg en E40) en het gedeelte Stratem tussen Wageweg en Vijfringenstraat door middel van gravitaire leiding, persleiding en drukriolering.
 • Verfraaiing van het kruispunt Wageweg - Stratem.
 • Duurzaam wegherstel in asfaltverharding met kantopsluiting.
 • Verbreding van de rijweg in Hageland tot 4 m.
 • Optimalisatie van het grachtenstelsel.

Afkoppelingswerken

Als eigenaar van de woningen langs het traject van de werken dien je het regenwater gescheiden van het afvalwater tot aan de perceelgrens te brengen. De werken op privaat terrein zijn ten laste van de eigenaar. Het gemeentebestuur Aalter voorziet wel in een tussenkomst in deze kosten via een subsidieregeling. Het aanvraagformulier subsidie scheiding hemelwater en afvalwater is terug te vinden op www.aalter.be/afvalwater.

Het gemeentebestuur Aalter en Aquafin bieden de eigenaars van de betrokken percelen de mogelijkheid om een gratis studie van de noodzakelijke afkoppelingswerken te laten opmaken. Wat er van jou als eigenaar juist wordt verwacht en wat de subsidieregeling allemaal inhoudt, zal door de afkoppelingsdeskundige tijdens een bezoek ter plaatse verder worden toegelicht.

Het gemeentebestuur stelde een afkoppelingsdeskundige, de heer Geert Lambrecht, aan. Inmiddels is voor alle woningen reeds een afkoppelingsplan en raming opgemaakt.

Deze afkoppelingswerken kunnen reeds worden voorbereid. Zodra de aannemer de nodige huisaansluitputjes voor DWA en RWA voor de woning heeft aangelegd, kunnen de afkoppelingswerken starten. Het is de bedoeling de afkoppelingswerken op privaat terrein aansluitend op de hoofdrioleringswerken af te werken. Alle afkoppelingswerken dienen voor de voorlopige oplevering van de werken, voorzien eind 2018 te zijn afgerond.

De bewoners delen de gemeentelijke administratie, cel Wegen en domeinen, mee wanneer deze afkoppelingswerken zijn afgerond zodat kan worden overgegaan tot de keuring.

Nutsvoorzieningen

In het kader van de rioleringswerken en wegeniswerken werd de waterleiding over een groot deel van het tracé gesaneerd en waar nodig vernieuwd. Voor de start van elke fase, voeren de nutsmaatschappijen waar nodig een aantal verplaatsingswerken uit. Het bovengronds net blijft behouden. De leidingen worden niet ondergronds gebracht.

Fasering

Het project werd opgedeeld in fasen waarvan sommige gelijktijdig worden uitgevoerd. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven. De verschillende fasen vindt u hierna.

1. Stratem (deel ter hoogte van E40 en huisnummers 66-70): augustus tem september 2017

2. Stratem (vanaf huisnummer 70 tot het kruispunt Wageweg, exclusief kruispunt): september 2017.

3. Wageweg (uitgezonder het deel ter hoogte van Sterrewijk): september 2017 tem december 2017.

4. Doorsteek in veld vanaf Wageweg richting Sterrewijk: november 2017 tem december 2017.

5. Sterrewijk tussen Vijfringenstraat en Schoonberg: oktober 2017 tem november 2017.

6a. Sterrewijk (tussen Eendekooi en Wageweg, inclusief kruispunt met Wageweg): april 2018 tem juni 2018.

6b. Wageweg (deel ter hoogte van Sterrewijk): januari 2018 tem februari 2018.

7. Sterrewijk (vanaf huisnummer 50 tem E40): augustus 2018 tem december 2018.

8. Stratem tussen Wageweg en Vijfringenstraat (inclusief kruispunt Wageweg): september 2017 tem november 2017.

9. Bollebekstraat en Hageland (inclusief het kruispunt ter hoogte van Hageland nr 13): april 2018 tem juli 2018.

10. Hageland (tussen huisnummer 13 en 10): augustus 2018 tem september 2018.

11. Schoonberg (inclusief het kruispunt Hageland): januari 2018 tem maart 2018.

12. Bollebekstraat thv E40: tijdens fase 7.

13. Sterrewijk tussen Eendekooi en huisnummer 33 (inclusief kruispunt Sterrewijk): mei 2018 tem juli 2018.

14. Kruispunt Sterrewijk - Vijfringenstraat: december 2017 tem januari 2018.

15. Vijfringenstraat: november 2017 tem december 2017.

Voorbereiding

1. In juli 2011 werd het studiebureau Sweco (Grontmij) uit Gent aangesteld. Er werd gestart met de uitwerking van een voorontwerp voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het opwaarderen van het grachtenstelsel. Dit voorontwerp werd op 10 november 2015 door de Vlaamse Milieumaatschappij goedgekeurd.

2. Begin oktober 2015 werd in een eerste infovergadering het rioleringsproject aan de burgers toegelicht en de wegenis- en rioleringsplannen door het studiebureau verduidelijkt.

3. Het ontwerp en aanbestedingsdossier werd door de gemeenteraad op 6 juni 2016 goedgekeurd. De werken zijn gegund aan de aannemer Verhelst aannemingen - Oudenburgsesteenweg 106, 8400 Oostende.

4. De concrete uitvoering en planning van de wegen- en rioleringswerken werd in een tweede infovergadering op 15 juni 2017 aan de burgers toegelicht.

5. De eerste fase van het archeologisch onderzoek (Stratem en Wageweg) werd afgerond voor 9 augustus 2017.

6. De rioleringswerken startten op woensdag 9 augustus 2017 en zullen in totaal iets meer dan anderhalf jaar duren.

Planning en uitvoering

De stand van zaken in dit project wordt wekelijks op de website van Aquafin aangepast. 

Specifieke verkeersmaatregelen

Werken in Stratem

Werken in Wageweg

Werken in Hageland, Schoonberg en Sterrewijk

Werken in Sterrewijk

Contactgegevens

Bouwheer

Gemeentebestuur Aalter

Aquafin NV, Aartselaar

contact@aquafin.be

Ontwerper

Sweco Belgium nv

Aannemer

Verhelst Aannemingen, mevrouw Lise Castelein 

 • info@verhelst.be 
 • GSM: 0496 588 816
 • Oudenburgsesteenweg 106 - 8400 Oostende
 • Locatie werfkeet: Kruispunt Stratem - Wageweg t.h.v. E40

Budget

De totale kostprijs van het bovengemeentelijk en gemeentelijk project kan slechts worden geraamd na uitwerking van het definitief ontwerp en na goedkeuring van de definitieve inrichting van de bovenbouw.

Voor de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsproject werd alvast een subsidie vastgelegd door de Vlaamse Overheid (VMM) ten bedrage van 1.271.260 euro.

Aandachtspunten

Contactgegevens voorbereidende werken

Voor meldingen in verband met gas, water en elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best contact op net één van de nutsbedrijven uit onderstaand overzicht:

 • Eandis:
  • Storingen: tel.: 078 35 35 00
  • Gasreuk: tel.: 0800 65 065
 • Farys:
  • Storingen: tel.: 078 35 35 88
 • Proximus:
  • Storingen telefoonlijn: tel.: 0800 22 700
  • Storingen ADSL: tel.: 0800 22 312
 • Telenet:
  • Storingen: tel.: 015 66 66 66

Rioleringsplannen

Neem ook eens een kijkje op www.aquafin.be. Daar kan je vanaf de start van de werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik rechts 'werken in uw gemeente', selecteer links de gemeente waar de werken plaatsvinden en ga naar de detailfiche.