Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter

Infrabel start binnenkort tussen Aalter en Beernem met de voorbereidende werken voor het verleggen van de wegen, de grachten en ook met de aanleg van de nieuwe spoorbeddingen voor het derde en vierde spoor.

Update 17 oktober 2019

In Sint-Maria-Aalter schuiven Infrabel en NMBS tijdens het weekend van 26 en 27 oktober 2019 de nieuwe onderdoorgang onder de sporen. Dit is een huzarenstukje. Eerst worden de sporen uitgebroken, vervolgens de tunnel op zijn plaats geschoven om daarna de sporen tegen het einde van het weekend terug in dienst te nemen. Daarnaast worden ook enkele persingen onder het spoor uitgevoerd voor waterlopen of kabels.

Ook begin volgend jaar zal het treinverkeer op de lijn Gent-Brugge een aantal weekends onderbroken zijn. Meer info via www.nmbs.be. Tijdens die weekends en bij de voorbereidende weken is nachtwerk onvermijdelijk. De werken kunnen gepaard gaan met geluidshinder.

In het najaar van 2020 werkt de aannemer het wegennet rond het station Sint-Maria-Aalter af.

In januari 2020 gaan de beddingswerken tussen de stations Sint-Maria-Aalter en Beernem van start.

Update 7 maart 2019

 • Op maandag 11 maart 2019 start de aannemer met heien. Dat is het in de grond brengen van wanden of palen, wat heel wat geluids- en trillingshinder met zich mee kan brengen. De firma start met heien, het verst van de sporen en overdag.
 • Weekend 16 en 17 april: geen treinverkeer. NMBS legt een vervangende busdienst in.
 • Vanaf 18 april: mogelijk nachtwerk

Afhankelijk van de voortgang van de werken, kunnen er ook nog nachtwerken met geluidshinder plaatsvinden. Meer info op www.infrabel.be of via info.projecten@infrabel.be (voor vragen).

Planning

 • Vanaf maandag 17 september 2018 starten de rioleringswerken in Sint-Maria-Aalter met in de eerste fase de kant Vaanders tussen de Planterijstraat en de Blekkervijverstraat.
 • Vanaf maandag 22 oktober 2018 wordt het stationsplein en Vaanders aangepakt.
 • Tijdens fase 3 vanaf 29 oktober 2018 wordt er in de Bokhoutlaan gewerkt.
 • Tijdens de werken zullen de woningen steeds toegankelijk blijven. Er wordt een tijdelijke parking aan het station aangelegd aan de andere kant van Vaanders.

Doelstellingen

Het gemeentebestuur bereidt momenteel samen met Aquafin nv de uitvoering van het riolerings- en wegentraject 22.249A/O209047A Aansluiting afvalwater stationsbuurt Sint-Maria-Aalter voor.

Het rioleringsstelsel in de stationsbuurt van Sint-Maria-Aalter, beperkt zich momenteel tot afwateringsgrachten en ingebuisde grachten afwaterend richting de Brugse Vaart. Deze grachten voeren zowel regenwater als afvalwater af. Met het huidige project wenst het gemeentebestuur de woningen (groene clusters) in de Vaanders, Blekkervijverstraat, Planterijstraat, Bokhoutlaan, Knesselaarsestraat en Vaartlaan af te koppelen door het voorzien van een nieuwe DWA-riolering en op die manier het grachtenstelsel te saneren. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie (KWZI) van Aquafin in de Blekkervijverstraat. Op deze manier wordt het afvalwater van ongeveer 2015 inwoners gezuiverd.

De werken worden afgestemd op de uitvoeringsplannen van Tuc Rail voor de aanleg van het derde en vierde spoor en de heraanleg van het station in Sint-Maria-Aalter. De start van de werken is gepland in het voorjaar 2019.

Het breder kader

De sanering van de stationsomgeving Sint-Maria-Aalter, project 22.249, werd opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams gewest. Het hieraan gekoppelde gemeentelijk rioleringsproject O209047 werd opgenomen in het programmajaar 2009, 1ste kwartaal.

Afbakening projectzone

Uitvoering rioleringswerken

De uitvoering van de rioleringswerken zal worden beschreven na het afronden van het ontwerpdossier.

Afkoppelingswerken

Als eigenaar van de woningen langs het traject van de werken dien je het regenwater gescheiden van het afvalwater tot aan de perceelgrens te brengen. De werken op privaat terrein zijn ten laste van de eigenaar. Het gemeentebestuur voorziet wel in een tussenkomst in deze kosten via een subsidieregeling. Het aanvraagformulier subsidie scheiding hemelwater en afvalwater is terug te vinden op www.aalter.be/afvalwater.

Het gemeentebestuur en Aquafin bieden de eigenaars van de betrokken percelen de mogelijkheid om een gratis studie van de noodzakelijke afkoppelingswerken te laten opmaken. Wat er van u als eigenaar juist wordt verwacht en wat de subsidieregeling allemaal inhoudt, zal door de afkoppelingsdeskundige tijdens een bezoek ter plaatse verder worden toegelicht.

De afkoppelingsstudies en verdere opvolging gebeurt door het studiebureau Notermans uit Borgloon. In maart 2017 is het studiebureau gestart met de opmaak van de eerste studies.

Indien gewenst kunnen de afkoppelingswerken reeds worden voorbereid. Tijdens de aanleg van de hoofdriolering in de straat worden de bewoners nogmaals per brief gevraagd de afkoppelingswerken op privaat terrein te starten.

De bewoners delen de gemeentelijke administratie, cel Wegen en domeinen, mee wanneer deze afkoppelingswerken zijn afgerond zodat kan worden overgegaan tot de keuring.

Het is de bedoeling de afkoppelingswerken op privaat terrein aansluitend op de hoofdrioleringswerken af te werken.

Nutsvoorzieningen

In het kader van de rioleringswerken en wegeniswerken dienen de nutsmaatschappijen een aantal verplaatsingswerken uit te voeren. Waar nodig worden de leidingen gesaneerd of vernieuwd. Een haalbaarheidsstudie betreffende het ondergronds brengen van de leidingen en het vernieuwen van de openbare verlichting in bepaalde trajectzones is gestart.

Planning en fasering

 1. De gemeenteraad besliste op 26 oktober 2009 om het bovengemeentelijk en gemeentelijk rioleringsproject stationsomgeving Sint-Maria-Aalter 'projectnummers 22.249 en O209047A' te koppelen en het studiebureau Goegebeur - Van den Bulcke, Herbakkersplein 5 in Eeklo aan te stellen als gezamenlijke ontwerper.
 2. Het technisch plan van het bovengemeentelijk rioleringsproject werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 27 september 2010. Het voorontwerp van het gemeentelijk rioleringsproject O209047A werd door de ambtelijke commissie op 25 juni 2013 definitief goedgekeurd. Op 1 oktober 2013 werd door de Vlaamse regering een gewestbijdrage van 1. 271 260 euro toegekend.
 3. Om beide projecten beter op elkaar af te stemmen besliste de gemeenteraad op 7 maart 2016, de samenwerking tussen Aquafin en het gemeentebestuur te verhogen door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst betreffende werftoezicht, grondverzet, veiligheidscoördinatie en verzekering en een dienstverleningsovereenkomst voor projectmanagement, opmaak bestek elektromechanica en grondinnames voor de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsproject O209047A. Aquafin nv wordt hierbij aangeduid om in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als 'opdrachtgevend bestuur' op te treden.
 4. Het gemeentelijk en bovengemeentelijk rioleringsproject werd tijdelijk stopgezet en afgestemd op de planning van de werken van Tuc Rail voor de aanleg van het derde en vierde spoor. Onverwacht werden door Tuc Rail kredieten vrijgegeven om de landhoofden van de bestaande brug in Knesselaarsestraat reeds in 2016 af te breken en een nieuwe brug te bouwen. Daar de bovengemeentelijke (kant Bokhoutlaan) en de gemeentelijke (kant Vaanders) gescheiden riolering ter hoogte van de nieuwe brug net naast de funderingsvoet van de nieuwe landhoofden komt te liggen is het aanleggen van een gescheiden riolering NA de aanleg van de brug om technische en stabiliteitsredenen niet aan te raden. Er wordt voorgesteld het gescheiden stelsel over een afstand van ongeveer 110 m ter hoogte van de landhoofden in open sleuf, gelijktijdig en in synergie uit te voeren door dezelfde aannemer als deze voor de aanleg van de brug met Tuc Rail als unieke partner/opdrachtgever. De kosten voor de uitvoering van deze voorbereidende rioleringswerken ten laste van het gemeentebestuur worden geraamd op 13.976 euro. De uitvoering wordt gepland in het voorjaar 2018.
 5. Op 18 januari 2017 werd in een eerste infovergadering het rioleringsproject van de stationsbuurt Sint-Maria-Aalter toegelicht en de wegenis- en rioleringsplannen door het studiebureau verduidelijkt.
 6. In maart 2017 legde de afkoppelingsdeskundige de eerste afspraken vast om samen met de betrokken eigenaars naar de best mogelijke oplossing te zoeken om de afkoppelingswerken op privaat terrein voor te bereiden en uit te voeren.
 7. Tijdens een tweede inspraakmoment op 5 april 2017 werden een aantal ontwerpen voor een optimale inrichting van de straten binnen het project voorgesteld. Op die manier krijgen de bewoners een maximale inspraak in dit project.
 8. Op 18 april 2017 werden de verschillende wegenisontwerpen eveneens voorgesteld aan de GBC en wordt het subsidiedossier voor de aanleg van het functioneel fietspad in de Knesselaarsestraat opgestart.
 9. Het studiebureau werkt verder aan het definitief ontwerp, coördineert de uitvoering van de vereiste proeven en vraagt de nodige vergunningen aan.
 10. Er wordt ernaar gestreefd het ontwerp en aanbestedingsdossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in het voorjaar 2018.
 11. Na de gunning van de werken en voor de start van de werken zal de concrete uitvoering en planning van de wegen- en rioleringswerken in een infovergadering aan de burgers worden toegelicht.

Specifieke maatregelen

Nog verder vast te leggen.

Bouwheer, ontwerper en aannemer

Bouwheer:

 • Gemeentebestuur Aalter, Europalaan 22, 9880 Aalter
 • Aquafin nv, Aartselaar

Ontwerper: 

 • Studiebureau Jonckheere BVBA - Koningin Astridlaan 134/5 - 8200 Brugge

Aannemer: 

 • Nog aan te stellen

Budget

De totale kostprijs van het bovengemeentelijk en gemeentelijk project kan slechts worden geraamd na uitwerking van het definitief ontwerp en na goedkeuring van de definitieve inrichting van de bovenbouw.

Voor de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsproject werd alvast een subsidie vastgelegd door de Vlaamse Overheid (VMM) ten bedrage van 1.271.260 euro. Bijkomende subsidies voor de aanleg van de fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsnet (Knesselaarsestraat) en lokaal functioneel fietsnet (Blekkervijverstraat) worden momenteel onderhandeld met de Vlaamse overheid en de provincie.

Aandachtspunten

Contactgegevens voorbereidende werken nuts

Contactgegevens riolerings- en wegeniswerken

Bouwheer:  waterwerken@aalter.be Tel.: 09 374 99 15

Studiebureau: info@sbgoegebeur.be Tel.: 09 377 13 93

Aannemer: Nog aan te stellen

Neem ook eens een kijkje op de website van Aquafin nv. Op www.aquafin.be kan je vanaf de start der werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik rechts werken in uw gemeente, selecteer links de gemeente waar de werken plaatsvinden en ga naar de detailfiches.