Naar inhoud

Herinrichting van het centrumgedeelte

Het gemeentebestuur plant de herinrichting van het Aalterse centrumgebied in. De voorbereidende werken voor de riolerings- en wegeniswerken zullen in vier fases plaatsvinden en wijzigen de verkeerssituatie in het centrum al vanaf vrijdag 15 september 2017. Een overzicht: 

 • Eenrichtingsverkeer in de Bellemstraat, van het kruispunt met de Molenstraat tot en met het kruispunt met de Boomgaardstraat, komende van de Molenstraat – Processieweg.
 • Eenrichtingsverkeer in de Boomgaardstraat, komende van de Bellemstraat.
 • Het verkeer uit de Stationsstraat stopt aan het kruispunt Kouter – Weibroekdreef.
 • Molenstraat – Processieweg - Kestelstraat (richting Lostraat) wordt een hoofdweg.

Fietsers en bromfietsers klasse A en P (pedelecs of snelle elektrische fietsen die tot 45km/u bereiken) kunnen steeds in twee richtingen blijven rijden. Opgelet! Naar aanleiding van de septemberkermis blijft de Boomgaardstraat en het deel Bellemstraat tussen de Boomgaardstraat en de Vrijhofstraat in beide richtingen toegankelijk.

Vanaf maandag 25 september 2017 wordt er ook eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Doelstellingen

 • Vernieuwing van het openbaar rioleringsnet en de wegenis in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat, tussen de Boomgaardstraat en Processieweg.
 • Verhoging van de verkeersveiligheid in het centrum door ingrepen op vlak van mobiliteit in de Boomgaardstraat, de Stationsstraat tussen de Boomgaard en de Bellemstraat en de Bellemstraat tot het kruispunt met de Processieweg. Deze vernieuwing van het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat en in een deel van de Bellemstraat vormt de aanzet van het project. Deze rioleringswerken bieden de opportuniteit om eveneens de knelpunten op vlak van mobiliteit weg te werken.
 • Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Zo werden in 2013 een aantal verzakkingen in het voetpad bij hoogdringendheid hersteld. Een riolering voor afvalwater en een afwatering voor regenwater werd al aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Deze scheiding verder doorvoeren in de Boomgaardstraat en Bellemstraat zal bij hevige regenval het risico op wateroverlast vanuit de riolering sterk verminderen.

 • In het centrumgedeelte zal de verkeersveiligheid worden verhoogd dankzij de aanleg van voetpaden, fietsvoorzieningen, herinrichting van kruispunten en nieuwe types van wegenis. In de Boomgaardstraat en langs het traject van de Bellemstraat tussen de Boomgaardstraat en de Processieweg zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Het pakket van ingrepen is in overeenstemming met het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij het ontwerp de meeste aandacht geeft aan de voetgangers, dan de fietsers, dan het openbaar vervoer om ten slotte uitspraken te doen over parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen.

 • Met de heraanleg van de wegenis en de vernieuwing van de openbare verlichting wenst het gemeentebestuur het centrumgevoel te versterken. Ter hoogte van de Markt en de nabije omgeving zal gevelverlichting een groter effect van gezelligheid creëren.

 • Binnen het project wordt tevens voor de Weibroekdreef een snelheidsverlagende maatregel door een middeneiland voorgesteld. Ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat – Weibroekdreef – Kouter zal voorrang worden gegeven aan de as Weibroekdreef – Kouter.

Nutsvoorzieningen

In het kader van de riolerings- en wegeniswerken dienen de nutsmaatschappijen een aantal verplaatsingswerken uit te voeren. Waar nodig worden de leidingen gesaneerd of vernieuwd. In de Bellemstraat wordt het bundelnet ondergronds gebracht.

Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en een gunstig verloop van de werkzaamheden, wordt voor de tijdsplanning van de nutswerken de volgende prognose vooropgesteld:

 • Fase 1: Bellemstraat (tussen Processieweg en Boomgaardstraat):
  3de week september – 2de helft oktober 2017 
 • Fase 2: Brouwerijstraat, Sint-Gerolflaan en Dwarsstraat:
  26 september – 1ste helft oktober 2017 
 • Fase 3: Boomgaardstraat en Boomgaard
  2de helft oktober – 1ste helft november 2017 
 • Fase 4: Stationsstraat, Markt, Lostraat, Bellemstraat (tussen Markt en Boomgaardstraat) en Valkestraat: Fasering en timing te bepalen.

Planning en fasering

 1. Het college van burgemeester en schepenen stelde op 22 december 2014 het studiebureau Group D aan als ontwerper. In 2015 werd een eerste voorontwerp van de verkeersstructuurschets opgemaakt.
 2. Het voorontwerp van de verkeersstructuurschets werd na advies van de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit verder uitgewerkt en op 28 april 2016 in een eerste infovergadering aan de burgers toegelicht. De verfijnde verkeersstructuurschets werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 21 november 2016.
 3. Op 31 januari 2017 keurde de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit de verfijnde verkeersstructuurschets en de nieuwe wegenisprofielen goed.
 4. In het voorjaar van 2017 zijn de ontwerpplannen voor de herinrichting van het centrumgebied en de vernieuwing van het openbaar rioleringsnet op punt gesteld. Het college van burgemeester en schepenen keurde het ontwerp- en aanbestedingsdossier goed op 27 maart 2017. De gemeenteraad keurde het bestek goed op 10 april 2017.
 5. Op 20 april 2017 vond de publicatie van het bestek en de bijhorende ontwerpplannen plaats.
 6. Op 27 april 2017 zijn de ontwerpplannen tijdens een infovergadering aan de burgers door het studiebureau en het gemeentebestuur verduidelijkt.
 7. Op 30 mei 2017 werden de offertes voor de riolerings- en wegeniswerken geopend.
 8. Het college van burgemeester en schepenen stelde op 19 juni 2017 de firma Koch-Ockier nv aan voor de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken.
 9. Op 17 augustus 2017 is de ruwe fasering en tijdsplanning van de nutswerken en de riolerings- en wegeniswerken tijdens een infovergadering aan de burgers voorgesteld (zie downloads).
 10. Behoudens onvoorziene omstandigheden gaat op donderdag 21 september 2017 de aanleg van de middengeleider in de Weibroekdreef van start. Behoudens gunstige weersomstandigheden en een gunstig verloop van de werkzaamheden zullen de werken tegen 13 oktober 2017 beëindigd zijn.

Financiering

De totale kostprijs wordt op dit moment geraamd op ongeveer 2.500.000 euro. Het gemeentebestuur neemt de volledige projectkost op zich.

Bouwheer en ontwerper

 • Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter
 • Ontwerper: Studiebureau Group D
 • Aannemer: Koch-Ockier

Contactgegevens

Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter

Studiebureau: Group D Engineering

 • info@groupd.eu
 • Tel.: 056 71 20 80
 • Gentsestraat 79 – 8530 Harelbeke

Aannemer: Koch-Ockier nv

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket

Meer info

Relevante info