Naar inhoud

Aanleg gescheiden riolering in de Charlestonstraat (GIP project O98377)

Doelstellingen

Het rioleringstelsel in de Charlestonstraat beperkt zich momenteel tot afwateringsgrachten en ingebuisde grachten afwaterend richting Brielbeek. Deze grachten voeren zowel regenwater als afvalwater af. Met het huidige project wenst het gemeentebestuur alle woningen in de Charlestonstraat af te koppelen door het voorzien van een nieuwe DWA-riolering (droogweerafvoer) en op die manier het grachtenstelsel te saneren.

Het breder kader

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Charlestonstraat is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de gemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams gewest en definitief werd vastgesteld op het tweede kwartaal subsidieprogramma van 2009. Aan het gemeentebestuur van Aalter werd een gewestbijdrage toegekend van 229.017,25 euro (Min. Besluit van 5 november 2015).

Uitvoering rioleringswerken

De Charlestonstraat wordt ongeveer halfweg gekruist door een Aquafin-collector. Het terrein helt af van de Siint-Maria-Aalterstraat naar de Brielbeek. Hierdoor wordt het meeste afvalwater van de woningen via de helling naar beneden afgevoerd.

Een pompstation kan niet vermeden worden en wordt ingeplant in de zeer brede zijbermen ter hoogte van huisnummer 14. Via een persleiding wordt het afvalwater vanaf dit station naar de collector gepompt. Er is een nooduitlaat van het pompstation op het grachtenstelsel voorzien.

Het afvalwater van de woningen in de Charlestonstraat wordt dan via de Aquafin collector afgeleid naar de rioolwaterzuiverinstallatie van Aalter-Brug. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 60 inwoners.

Het regenwater wordt afgevoerd naar de Brielbeek. Om buffering en infiltratie mogelijk te maken, werd er geopteerd voor een gracht aan de overkant van de bebouwing. In het vlak deel wordt deze gracht uitgebreid en verdiept, in het opwaarts deel wordt de bestaande gracht behouden.

Afkoppelingswerken

Het gemeentebestuur stelde een afkoppelingsdeskundige, de heer Geert Lambrecht aan. Inmiddels is voor alle woningen reeds een afkoppelingsplan en raming opgemaakt.

Deze afkoppelingswerken kunnen reeds worden voorbereid. Tijdens de aanleg van de hoofdriolering in de straat worden de bewoners nogmaals per brief gevraagd de afkoppelingswerken op privaat terrein te starten.

De bewoners delen de gemeentelijke administratie, cel Wegen en domeinen, mee wanneer deze afkoppelingswerken zijn afgerond zodat kan worden overgegaan tot de keuring.

Het is de bedoeling de afkoppelingswerken op privaat terrein aansluitend op de hoofdrioleringswerken af te werken.

Nutsvoorzieningen

In het kader van de rioleringswerken en wegeniswerken dienen de nutsmaatschappijen een aantal verplaatsingswerken uit te voeren. De bovengrondse leidingen worden over het volledige traject ondergronds gebracht. De openbare verlichting wordt vernieuwd.

Synductis coördineert de werken voor Eandis en Farys. Aannemer Dalcom voert de werken uit. Tijdens de uitvoering wordt er gestreefd om de hinder voor jou tot een minimum te beperken.

 • Als er geen toegang tot je garage mogelijk is, wordt je minstens een dag vooraf hiervan verwittigd.
 • Voor elke geplande onderbreking op het net word je eveneens vooraf geïnformeerd. Zo kan je de nodige schikkingen treffen.
 • Voor werken aan de huisaansluitingen en/of binneninstallatie wordt tijdig met je een afspraak gemaakt.

 Planning en fasering

 1. In november 2014 werd het studiebureau Jonckheere bvba uit Brugge aangesteld. Er werd gestart met de uitwerking van een voorontwerp voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en het opwaarderen van het grachtenstelsel. Dit voorontwerp werd op 7 juli 2015 door de Vlaamse Milieumaatschappij goedgekeurd.
 2. Begin oktober 2015 werd in een eerste infovergadering het rioleringsproject in de Charlestonstraat aan de burgers toegelicht en de wegenis- en rioleringsplannen door het studiebureau verduidelijkt.
 3. Het ontwerp en aanbestedingsdossier werd door de gemeenteraad op 7 maart 2016 goedgekeurd. De onderhandelingen voor de nodige grondinnames zijn afgerond. De werken zijn gegund aan de aannemer RTS Infra bvba, Remi Claeysstraat 23 in Zedelgem op 12 september 2016.
 4. De concrete uitvoering en planning van de wegen- en rioleringswerken werd in een tweede infovergadering op 9 november 2016 aan de burgers toegelicht. De start van de riolerings- en wegeniswerken is ingepland in maart 2017.
 5. De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen, gecoördineerd door Synductis zijn gestart op 28 november 2016. Eind 2016 zijn alle leidingen in de straat aangelegd. Begin 2017 werden de woningen aangekoppeld op het nieuwe net. De werken werden afgewerkt eind februari 2017.
 6. Tijdens de periode van 13 tot 17 maart 2017:
  • Wordt het beton gegoten in de Charlestonstraat vanaf het kruispunt Sint-Maria-Aalterstraat tot voorbij Charlestonstraat 17 en wordt het kruispunt verder afgewerkt.
  • De grachten worden genivelleerd.
  • De bemalingspompen worden geplaatst over het traject Charlestonstraat vanaf huisnummer  8 tot en met nummer 36.
 7. Tijdens de periode van 20 maart tot 6 april 2017:
  • start van de aanleg van de betuiningswerken aan de grachten in Charlestonstraat vanaf huisnummer 8 tem nummer 36.
 8. Tijdens de periode van 10 tot 14 april 2017: bouwverlof.
 9. Tijdens de periode van 17 tot 21 april 2017
  • Wordt de opbraak van de rijweg gerealiseerd van huisnummer 8 tot en met nummer 1
  • Worden de riolering en huisaansluitingen aangelegd van huisnummer 8 tot en met nummer 14.
 10. Tijdens de periode van 24 tot 28 april 2017:
  • Wordt de opbraak van de rijweg gerealiseerd van huisnummer 14 tot en met nummer 36.
  • Worden de riolering en huisaansluitingen aangelegd van huisnummer 14 tot en met nummer 36.
 11. Tijdens de periode van 1 tot 5 mei 2017 worden de inbuizingen en kopmuren aangelegd en de riolering verder afgewerkt.
 12. Tijdens de periode van 22 tot 26 mei 2017 wordt de rijweg gebetonneerd en afgewerkt van huisnummer 8 tot en met nummer 14.
 13. Tijdens de periode van 29 mei tot 2 juni 2017 wordt de rijweg gebetonneerd en afgewerkt van huisnummer 14 tot en met nummer 36.
 14. Vanaf 2 juni tot 30 juni 2017 worden de bermen hersteld en het project afgewerkt.

Specifieke verkeersmaatregelen

In de Charlestonstraat wordt gewerkt in 2 fases zodat steeds toegang mogelijk is vanuit de één of de andere richting.

Huisvuilophaling:

Tot eind februari 2017: ophaling voor elke woning vóór 7.30 u. De nutsmaatschappijen maken de weg vrij zodat de vuilniswagens elke woning in de straat kan bereiken.

Vanaf maart 2017: de aannemer van de rioleringswerken zorgt voor het verzamelen van de huisvuilzakken van alle woningen naar één (eventueel twee) verzamelpunt(en): hoek Sint-Maria-Aalterstraat en de Charlestonstraat. Eventueel kan dit ook op het kruispunt van de Kwadestraat en de Charlestonstraat. In geen geval zal de vuilniswagen de smalle Charlestonstraat inrijden.

Bouwheer, ontwerper en aannemer

 • Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter - Europalaan 22 - 9880 Aalter
 • Ontwerper: Studiebureau Jonckheere BVBA - Koningin Astridlaan 134/5 - 8200 Brugge
 • Aannemer: RTS Infra bvba - Remi Claeysstraat 23 - 8210 Zedelgem

Budget

De totale kostprijs worden momenteel geraamd op 568.280 euro. Het gemeentebestuur neemt zelf 339.263 euro ten laste en krijgt daarnaast ook subsidies van de Vlaamse overheid (VMM) ten bedrage van 229.017 euro.

Aandachtspunten

Indien je als bewoner nog geen overeenkomst over de afkoppeling op privaat terrein hebt ondertekend, gelieve deze ondertekende afkoppelingsovereenkomst dringend over te maken aan het gemeentebestuur.

Contactgegevens voorbereidende werken nutsleidingen

Synductis

Dringende gevallen:   

 • Eandis (gasreuk): 0800 65 065
 • Elektriciteit of aardgas: 078 35 35 00
 • Water: 078 35 35 88
 • Proximus telefonie en internet: 0800 14 551

Contactgegevens riolerings- en wegeniswerken

Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter

Studiebureau Jonckheere 

Aannemer: RTS Zedelgem

 

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket