Naar inhoud

Aanleg rioleringsstelsel in de Nieuwe Dreef als uitbreiding op Krakkedreef (update!)

Doelstellingen

De gemeenteraad keurde op 9 februari 2015 de plannen voor de aanleg van een nieuwe verkaveling ‘Krakkedreef’ goed. Het verkavelingsproject realiseert de aanleg van nieuwe wegenis waarlangs eengezinswoningen worden opgericht met aandacht voor een kwalitatieve groenaanleg en waterberging.

Om het gescheiden rioleringsstelsel van de verkaveling stroomafwaarts optimaal aan te sluiten op het gescheiden openbaar rioleringsnet in de Aalterstraat, is de aanleg van een nieuw gescheiden stelsel in de Nieuwe Dreef noodzakelijk. Door de infrastructuurwerken uit te breiden tot het kruispunt met de Leegweg, kan de pompunit in de Leegweg worden geëlimineerd.

Het breder kader

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Nieuwe Dreef en de herinrichting van de straat over het traject Leegweg – Aalterstraat wordt in eigen beheer uitgevoerd zonder subsidie van de Vlaamse overheid.

Uitvoering rioleringswerken

Het studiebureau Jonckeere werkte in opdracht van het gemeentebestuur Aalter en de verkavelaar Zeven Linden construct begin 2015 het rioleringsproject in de Nieuwe Dreef en de ontwikkeling van het binnengebied tussen de Leegweg, de Nieuwe Dreef en de Aalterstraat 'de Krakkedreef’ uit.

Eind mei 2015 werd in een eerste infovergadering dit project toegelicht en de planning van de werken door het studiebureau verduidelijkt.

Grote aandacht wordt besteed aan een optimale inrichting van de Nieuwe Dreef. De mogelijkheid een aantal snelheidsremmende maatregelen te treffen werd verder onderzocht. Daar een maximale inspraak van alle burgers wordt nagestreefd, werden enkele voorstellen uitgewerkt en besproken in een tweede overlegvergadering begin juli 2015.

Volgende variant voor de inrichting van de Nieuwe Dreef werd weerhouden:

 • Asfalt weg met aan beide zijden een zoomweg met grasbetontegel: totale breedte: 3,20 m
 • Asverschuivingen ter hoogte van de Leegweg en Krakkedreef
 • 1 boom op hoek van Leegweg en Nieuwe Dreef
 • Aanwerken opritten tot rijweg met betonstraatstenen
 • 2 uitwijkstroken in grasbetontegels ter hoogte van huisnummers 2 en 3a/b
 • Parkeerplaatsen in grasbetontegels ter hoogte van huisnummers 1, 1a en 3b (1 parkeerplaats)
 • Alle overige bermen in te zaaien met gras te onderhouden door aangelanden

De werken werden aanbesteed en gegund aan De Witte Aannemingen bvba in Maldegem. De uitvoering is gepland van augustus tot oktober 2015.

Afkoppelingswerken

Het gemeentebestuur stelde een afkoppelingsdeskundige, de heer Geert Lambrecht aan. Voor alle woningen gelegen in de Nieuwe Dreef (tussen de Leegweg en de Aalterstraat) werd een afkoppelingsplan en raming opgemaakt.

De afkoppelingswerken op privaat terrein kunnen reeds worden voorbereid. De bewoners delen de gemeentelijke administratie, cel Wegen en domeinen mee wanneer deze afkoppelingswerken zijn afgerond zodat kan worden overgegaan tot de keuring.

Het is de bedoeling de afkoppelingswerken op privaat terrein aansluitend op de hoofdrioleringswerken af te werken.

Nutsvoorzieningen

De nutsmaatschappijen Farys, Eandis, Telenet en Proximus voerden in juni 2015 reeds de nodige voorbereidende werken (sonderingen en verplaatsingswerken) uit om de aanleg van een nieuwe riolering in de Nieuwe Dreef mogelijk te maken. Eind oktober 2015 worden de nutsleidingen in de Nieuwe Dreef ondergronds gebracht en de openbare verlichting in de straat vernieuwd.

Planning en fasering

De eigenlijke riolerings- en wegeniswerken gaan van start na het bouwverlof, vanaf 10 augustus 2015. De werken in de Nieuwe Dreef en de eerste fase van de werken binnen de verkaveling dienen te worden beëindigd voor 19 oktober 2015. De totale uitvoeringstermijn bedraagt maximaal 60 werkdagen.

Planning 24 - 28 augustus 2015:

 • Werken ter hoogte van het kruispunt Aalterstraat-Nieuwe Dreef:
  • Opbraak rijweg
  • Vrijschakelen middenspanningskabel op 27/08/2015
  • Aanzet aanleg DWA riolering in de Nieuwe Dreef en aansluiting op bestaande riolering in de Aalterstraat

Planning 31 augustus – 4 september 2015:

 • Aanleg DWA-riolering in de Nieuwe Dreef van Aalterstraat tot Leegweg

Verdere planning:

 • Werken ter hoogte van het kruispunt Leegweg – Nieuwe Dreef:
  • Grondwerk: 07/09/2015
  • Koppelingen gas: 09/09/2015
  • Koppelingen Elektriciteit: 10/09/2015
  • Aankoppeling RWA en DWA op bestaande riolering
 • Aanleg RWA riolering in de Nieuwe Dreef: 7 tot 14 september
 • Aanvang huisaansluitingen in de Nieuwe Dreef: 7 tot 14 september
 • Aanleg fundering en lijnvormige elementen rijweg Nieuwe Dreef: 7 tot 14 september
 • Aanleg onderlaag asfalt rijweg Nieuwe Dreef: 14 september

 

Vanaf 19 oktober voltooien de nutsmaatschappijen hun geplande werken. De leidingen in de Nieuwe Dreef worden ondergronds gebracht en de openbare verlichting wordt vernieuwd.

Wegomleiding

Vanaf 25 augustus tot 14 september is de Nieuwe Dreef tussen het traject Aalterstraat en Leegweg niet met de wagen bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen de Nieuwe Dreef inrijden buiten de werkuren van de aannemer.

Er wordt ernaar gestreefd om tijdens deze periode de putten binnen de opgebroken zone tijdelijk met steenslag op te vullen om plasvorming te vermijden. Het plaatsen van de onderlaag asfalt is ingepland op 14 september. Vanaf die dag kunnen de bewoners hun woonplaats met de auto terug bereiken.

Bouwheer, ontwerper en aannemer

Opdrachtgevers:

 • Nv Zeven Linden Construct (bouwheer)– Graaf Pierre De Brieylaan 17 – 8200 Brugge
 • Gemeentebestuur Aalter – Europalaan 22 – 9880 Aalter – Tel: 09 325 22 00

Ontwerper:

 • Bvba Studiebureau Jonckheere – Koningin Astridlaan 134/5 – 8200 Brugge - Tel: 050 40 50 90

Aannemer:

 • De Witte Aannemingen bvba – Krommeweg 43 – 9990 Maldegem – Tel 050 71 28 72

Budget

De kosten voor de infrastructuurwerken, de aanleg van de riolering en een deel van de wegenis in de Nieuwe Dreef ten laste van het gemeentebestuur worden geraamd op ongeveer 105.000 euro incl. btw.

Ook de verkavelaar zal gedeeltelijk bijdragen in de kosten voor de heraanleg van de wegenis in de Nieuwe Dreef.

Daarnaast worden ook de eraan gekoppelde studie- en begeleidingskost en de veiligheidscoördinatie (9.000 euro) samen met het ondergronds brengen van de nutsleidingen en het hernieuwen van de openbare verlichting (26.000 euro) door het gemeentebestuur gedragen.

Contactpersonen

 • Gemeentebestuur Aalter: mevrouw Inge Goemaere
 • Werfleider De Witte Aannemingen: de heer Peter Boeve
 • Studiebureau Jonckheere: de heer Bart Deschaght

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket

Relevante info