Naar inhoud

Zoneringsplan Savooien, Wingenestraat en Polderdreef

Snel naar:

Doelstellingen

In de Polderdreef, Savooien en de Wingenestraat richting Zouter, is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project wordt het afvalwater van de woningen binnen deze projectzone ingezameld en verbonden via de Aquafin collector met de KWZI in de Blekkervijverstraat in Sint-Maria-Aalter:

 • Het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) worden maximaal gescheiden.
 • Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie.
 • Plaatselijk worden de RWA-leidingen vervangen en de betrokken woningen afgekoppeld.
 • In de Wingenestraat wordt binnen de projectzone een fietspad aangelegd, afgescheiden van de rijweg door een groenstrook
 • Door Eandis wordt een nieuwe elektriciteitscabine geplaatst, worden de leidingen ondergronds gebracht en worden 11 lichtmasten langs één zijde van de rijweg in de Wingenestraat geplaatst.
 • Voor de aanleg van het nieuwe fietspad en grachtenstelsel in de Wingenestraat, dienen een 14-tal innames te worden gerealiseerd met een totale oppervlakte van 2388 m².

 

 

Het breder kader

Het project is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de gemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams gewest en werd definitief vastgesteld op het tweede kwartaal subsidieprogramma van 2009.

De Vlaamse overheid kent een subsidie toe ten bedrage van:

 • 514.166,18 euro voor het rioleringsproject in de Wingenestraat en Savooien (Project N° O209199B)
 • 50.740 euro voor het rioleringsproject in de Polderdreef (Project N° O209198)

 

 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen kent een subsidie toe voor de aanleg en verbetering van fietspaden gelegen op het lokaal functioneel fietsnetwerk, voorlopig geraamd op 84.583,88 euro.

Uitvoering rioleringswerken

De werken werden op 8 juni 2015 gegund aan Grodevan nv in Roeselare. De werken worden opgevolgd door het studiebureau Grontmij in Brugge.

Voor de start van de werken wordt het project aan alle bewoners binnen de projectzone toegelicht in een infovergadering. Deze infovergadering is ingepland op donderdag 3 september 2015 om 20.00u.

Op dinsdag 15 september 2015 start de aannemer Grodevan de wegenis en rioleringswerken.

Er wordt gestreefd om de werken in de eerste helft van 2016 af te werken.

Afkoppelingswerken

Voor alle woningen gelegen binnen het projectgebied werd een afkoppelingsplan en raming opgemaakt.

De afkoppelingswerken op privaat terrein kunnen reeds worden voorbereid. Tijdens de aanleg van de hoofdriolering in de straat worden de bewoners nogmaals per brief gevraagd de afkoppelingswerken op privaat terrein te starten.

Het is de bedoeling de afkoppelingswerken op privaat terrein aansluitend op de hoofdrioleringswerken af te werken.

Nutsvoorzieningen

De nutsmaatschappijen Farys, Elia, Eandis, Telenet en Proximus, gecoördineerd door Synductis voerden tussen februari en mei 2015 reeds de nodige voorbereidende werken uit om de aanleg van een nieuwe riolering in de Wingenestraat, de Polderdreef en Savooien mogelijk te maken.

Half september 2015 diende de bestaande openbare verlichting te worden weggehaald. Na afwerking van de wegeniswerken worden de nieuwe palen en armaturen geplaatst in de Wingenestraat (gepland in februari 2016).

Planning en fasering

 • Fase 1: Wingenestraat excl. Kruispunt met Savooien/Hooggoed
 1. Rioleringswerken: 15/09/2015 – 4/12/2015
 2. Wegeniswerken: aansluitend op rio werken en einde voorzien op 19/02/2016
 • Fase 2: kruispunt Wingenestraat/Savooien/Hooggoed
 • Fase 3: Savooien/Hooggoed
 1. Rioleringswerken: 14/12/2015 – 05/02/2016
 2. Wegeniswerken: aansluitend op rio werken en einde voorzien op 04/03/2016
 3. Werken Hooggoed: 14/03/2016 – 25/03/2016
 • Fase 4: Polderdreef
 1. Rioleringswerken: 19/10/2015 - 30/11/2015
 2. Wegeniswerken: aansluitend op rio werken en einde voorzien op 04/03/2016
 • Fase 5: Zijstraat Wingenestraat (ten hoogte van nr. 50-62)
 1. Rioleringswerken: 16/11/2015 - 15/12/2015
 2. Wegeniswerken: aansluitend op rio werken en einde voorzien op 13/11/2015
 • Algemene afwerking (plaatsen verkeersborden, wegmarkeringen, pompen, groenaanleg,…) :29/02/2016 – 30/03/2016

 

Stand van zaken (dd 20/10/2015)

Fase 1:

De volledige werkzone in de Wingenestraat is afgegraven en uitgepaald. De bomen zijn geveld en uitgefreesd. De grondwerken voor het aanleggen van het open grachtenstelsel langs de pare en onpare kant zijn afgerond. De fundering van het nieuwe fietspad (onpare kant) is aangelegd tot huisnummer 82A. Er is gestart met het plaatsen van de kopmuren.

Fase 2: nog niet gestart

Fase 3: nog niet gestart

Fase 4:

De voorbereidende werken zijn gestart. De rijweg werd plaatselijk opgebroken en de private afvoerleidingen werden opgezocht. Vanaf maandag 26 oktober 2015 wordt gestart met de aanleg van de persleiding in de Polderdreef. Daarna worden de pompputten geplaatst en de nodige aansluitingen afgewerkt. De uitvoeringstermijn voor deze werken wordt op een tweetal weken geschat. De aannemer Grodevan werd gevraagd de exacte planning van de werken duidelijk aan de bewoners te communiceren.

De rijweg wordt afgewerkt samen met de uitvoering wegeniswerken in de Wingenestraat.

Fase 5: nog niet gestart

Wegomleiding

Op 14 september 2015 startten de rioleringswerken in de Wingenestraat te Sint Maria Aalter. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien via Hooggoed-Sparhoekdreef-Aalterstraat-Blekkervijverstraat.

In de Molendreef en de Egypteveldstraat wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd:

 • De Sparhoekdreef blijft bereikbaar via de Molendreef komende van de Wingenestraat.
 • De Wingenestraat blijft bereikbaar via de Egyptestraat komende van de Sparhoekdreef.

 

 

De bushalte nr. 200876 (belbus) ‘Savooien’ zal tijdens de duur van de werken niet bereikbaar zijn. De haltes ‘Molendreef’ (200830) en ‘Polderdreef’ (200829) kunnen blijvend worden bediend.

Bouwheer, ontwerper en aannemer

Opdrachtgever:

 • Gemeentebestuur Aalter – Europalaan 22 – 9880 Aalter – Tel: 09 325 22 00

Ontwerper:

 • Studiebureau Grontmij - Oostendsesteenweg 146 in Brugge – Tel 050 45 79 80

Aannemer:

 • Grodevan nv - Kwadestraat 60 – 8800 Roeselare – Tel 051 24 86 86

 

Budget

De kosten voor de infrastructuurwerken, de aanleg van de riolering, de aanleg van het fietspad en het herstel van de wegenis in de Polderdreef, Savooien en de Wingenestraat richting Zouter worden geraamd op ongeveer 1.210.913 euro incl. btw.

Daarnaast worden ook de eraan gekoppelde studie- en begeleidingskost en de veiligheidscoördinatie door het gemeentebestuur gedragen.

Voor het ondergronds brengen van de leidingen, hernieuwen van de openbare verlichting door 11 lichtmasten langs één zijde van de rijweg in de Wingenestraat wordt een krediet van 68.452 euro voorzien.

Voor de realisatie van dit project wordt de gemeente ondersteund door de Vlaamse overheid en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen:

 • Voor de aanleg van de riolering wordt een subsidie uitbetaald tot een maximaal plafondbedrag van 564.906,18 euro door de Vlaamse overheid.
 • Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen kent een subsidie toe voor de aanleg van het fietspad van 84.584 euro.

 

 

Aandachtspunten

 1. Bij het overkoppelen van het afvalwater naar het nieuw geplaatste huisaansluitputje:
 • indien de oude afvalwaterleiding was aangesloten op een ingebuisd grachtenstelsel, moet de oude leiding goed worden afgesloten met PVC/gres stop en dicht gecementeerd zodat geen spoeling van aarde naar de inbuizing kan gebeuren. Dit voorkomt verstopping en wateroverlast.
 • indien de oude afvalwaterleiding was aangesloten op een open grachtenstelsel, moet de oude leiding naar de gracht volledig worden verwijderd 

      2. De bewoners die nog geen ondertekende overeenkomst inzake de afkoppeling op privaat      hebben ondertekend, dienen deze dringend over te maken aan het gemeentebestuur.

 

 

Contactpersonen

 • Gemeentebestuur Aalter: Mevrouw Inge Goemaere (cel Wegen en domeinen)
 • Werfleider Grodevan nv: de heer Yves De Backer
 • Studiebureau Grontmij: de heer Davy Baes

 

 

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket

Relevante info