Naar inhoud

Aanleg gescheiden riolering in Lokouter (Steenweg op Deinze - Haringstraat)

Doelstellingen

Het rioleringsstelsel in Lokouter beperkt zich momenteel tot afwateringsgrachten afwaterend richting Neerschuurbeek, gelegen binnen het stroomgebied van de Poekebeek. Deze grachten voeren zowel regenwater als afvalwater af. Met het huidige project wenst het gemeentebestuur alle woningen in Lokouter en een gedeelte van de Haringstraat af te koppelen door het voorzien van een nieuwe DWA-riolering (droogweerafvoer) en op die manier het grachtenstelsel te saneren.

Het breder kader

De aanleg van een gescheiden rioleringstelsel in Lokouter is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de gemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams gewest en definitief werd vastgesteld op het eerste kwartaal subsidieprogramma van 2015.

Aan het gemeentebestuur van Aalter werd een gewestbijdrage toegekend van 685.715,40 euro (Min. Besluit van 16 maart 2016).

Uitvoering rioleringswerken

Het afvalwater van de woningen in de Lokouter wordt via het gemeentelijk rioleringsnet in de Steenweg op Deinze afgeleid naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalter-Brug. In het project worden 44 woningen in de Lokouter en 2 woningen in de Heirstraat (+/- 195 inwoners) aangesloten op het rioleringsnet.

Rekening houdend met de terreinhelling kan een groot deel van het afvalwater van de woningen via de helling naar beneden worden afgevoerd.

Een pompstation kan niet vermeden worden, en wordt ingeplant in de rijweg ter hoogte van het kruispunt Lokouter en de Haringstraat. Via een persleiding wordt het afvalwater vanaf dit station verpompt.

Het regenwater wordt afgevoerd via betonnen regenwaterafvoerleidingen in de rijweg en berm. Ook wordt het bestaande grachtenstelsel geoptimaliseerd en worden een aantal nieuwe open grachten gegraven. Dit om een maximale buffering en infiltratie van het regenwater mogelijk te maken.

Er wordt dus een maximale scheiding tussen afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) gerealiseerd.

In het ontwerp werd tevens grote aandacht besteed aan een optimale en veilige inrichting van de straat. Zo wordt de rijweg volledig vernieuwd, worden zoomwegen in grasdallen aangelegd en zijn uitwijkstroken voorzien. De bermen worden heraangelegd. Aanplant van bomen en blokbeplanting zorgt voor een groen karakter in de straat.

Afkoppelingswerken

Het gemeentebestuur stelde een afkoppelingsdeskundige, de heer Geert Lambrecht aan. Inmiddels is voor alle woningen reeds een afkoppelingsplan en raming opgemaakt.

Deze afkoppelingswerken kunnen reeds worden voorbereid. Tijdens de aanleg van de hoofdriolering in de straat worden de bewoners nogmaals per brief gevraagd de afkoppelingswerken op privaat terrein te starten.

De bewoners delen de gemeentelijke administratie (cel Wegen en domeinen) mee wanneer deze afkoppelingswerken zijn afgerond zodat kan worden overgegaan tot de keuring.

Het is de bedoeling de afkoppelingswerken op privaat terrein aansluitend op de hoofdrioleringswerken af te werken.

Nutsvoorzieningen

In het kader van de rioleringswerken en wegeniswerken dienen de nutsmaatschappijen een aantal verplaatsingswerken uit te voeren. Het waterleidingnet wordt volledig vernieuwd. De bovengrondse elektriciteits- en distributieleidingen worden over het volledige traject ondergronds gebracht. De openbare verlichting wordt vernieuwd. Alle werken worden in synergie uitgevoerd. De werken zijn ingepland begin 2017 en zijn voorzien te zijn afgerond eind maart 2017.

Planning en fasering

1. Het Studiebureau Haegebaert is in opdracht van het gemeentebestuur van Aalter in juni 2014 gestart met de uitwerking van een voorontwerp voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in Lokouter en de Haringstraat (huisnummers 1 en 3). In meerdere overlegvergaderingen met alle betrokken partijen werd het voorontwerp verder verfijnd en aangepast. Het voorontwerp werd door de ambtelijke commissie op 8 december 2015, definitief goedgekeurd. Op 16 maart 2016 werd door de Vlaamse regering een gewestbijdrage van 685.714,40 euro toegekend.

2. Begin februari 2015 werd in een eerste infovergadering het rioleringsproject in Lokouter aan de burgers toegelicht en de wegenis- en rioleringsplannen door het studiebureau verduidelijkt. Grote aandacht werd besteed aan een optimale inrichting van de straat. Een aantal wegenisontwerpen werden uitgewerkt en besproken in een tweede overlegvergadering met de burgers op 28 mei 2015.

3. Het ontwerp- en aanbestedingsdossier werd door de gemeenteraad op 6 juni 2016 goedgekeurd. De onderhandelingen voor de nodige grondinneming in de Heirstraat is afgerond. De werken zijn gegund aan de aannemer Aswebo nv, Booiebos 4 in Drongen op 21 november 2016.

4. De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen (Eandis, Farys, Proximus en Telenet) zijn ingepland begin 2017 en zijn voorzien te zijn afgerond eind maart 2017.

5. In een overlegvergadering met het studiebureau, de aannemer en het gemeentebestuur begin 2017 zal de concrete uitvoering en fasering van de wegen- en rioleringswerken verder worden uitgewerkt en tijdens een infovergadering op dinsdag 7 februari 2017 verder aan de burgers worden toegelicht.

6. De start van de riolerings- en wegeniswerken is ingepland in april 2017.

Specifieke verkeersmaatregelen

Nog uit te werken begin 2017

Bouwheer, ontwerper en aannemer

Bouwheer:   Gemeentebestuur Aalter - Europalaan 22 - 9880 Aalter

Ontwerper:  Studiebureau Haegebaert - Gistelsteenweg 595 - 8490 Jabbeke

Aannemer:   Aswebo nv - Booiebos 4 - 9031 Drongen

Budget

De totale kostprijs worden momenteel geraamd op 1.720.283,80 euro incl. btw. Het gemeentebestuur neemt zelf 1.034.568,40 euro ten laste en krijgt daarnaast ook subsidies van de Vlaamse overheid (VMM) ten bedrage van 685.715,40 euro.

Aandachtspunten

1. Bij het overkoppelen van het afvalwater naar het nieuw geplaatste huisaansluitputje dient:

  • Indien de oude afvalwaterleiding was aangesloten op een ingebuisd grachtenstelsel, de oude leiding goed te worden afgesloten met PVC/gres stop en dichtgecementeerd zodat geen inspoeling van aarde naar de inbuizing kan gebeuren. Dit voorkomt verstopping en wateroverlast.
  • Indien de oude afvalwaterleiding was aangesloten op een open grachtenstelsel, de oude leiding naar de gracht volledig te worden verwijderd.

2. Indien je als bewoner nog geen ondertekende overeenkomst over de afkoppeling op privaat terrein heeft ondertekend, gelieve deze ondertekende afkoppelingsovereenkomst dringend over te maken aan het gemeentebestuur.

Contactgegevens voorbereidende werken nutsleidingen

Dringende gevallen:

  • Gasreuk:                          Eandis:                                     0800 65 065 
  • Storingen en defecten:    Elektriciteit of aardgas;              078 35 35 00
                                             water:                                      078 35 35 88
                                             Proximus telefonie en internet:   0800 14 551

Contactgegevens riolerings- en wegeniswerken

Bouwheer: waterwerken@aalter.be, tel.: 09 374 99 15 

Studiebureau: studiebureau@haegebaert.be, tel.: 050 78 20 56

Aannemer: info@aswebo.be, tel.: 09 282 60 30

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket