Naar inhoud

Rioleringsproject Loveld

Doelstellingen

Het rioleringsstelsel van het Loveld beperkt zich tot afwateringsgrachten. Deze voeren zowel regenwater als afvalwater af. Met het huidige project wenst het gemeentebestuur alle woningen in het Loveld af te koppelen door het voorzien van een nieuwe DWA-riolering en op die manier het grachtenstelsel te saneren. Het afvalwater van de woningen in het Loveld wordt via de Aquafin collector in de Kestelstraat afgeleid  naar rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalterbrug. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 518 inwoners.

Er wordt dus een maximale scheiding tussen afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) gerealiseerd. Gelet op de bestaande groenvoorzieningen en de staat van de wegenis wordt ernaar gestreefd de werken uit te voeren met een minimale schade aan de bestaande infrastructuur en bomen.

Het afwateringsstelsel van het Loveld moet worden gesaneerd met een volledige scheiding tussen RWA en DWA. Er moet gestreefd worden om de impact van werken in open sleuf maximaal te beperken om hinder en schade te voorkomen aan de huidige infrastructuur.

Ook de vele bomen langs de weg dienen behouden te worden. In dit verband wordt de riolering via gestuurde boring als drukriolering uitgevoerd.

 

Het breder kader

De aanleg van het rioleringstelsel in het Loveld is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de gemeentelijke zuiveringsinfrastructuur van het Vlaams gewest.

 

Uitvoering rioleringswerken

De gemeente Aalter is sinds 5 november 2012 gestart met de aanleg van het 2DWA-rioleringsstelsel via drukriolering. Het afvalwater van elke woning wordt aangesloten op een pompputje. Er wordt 1 pompput voorzien voor maximaal 4 woningen. In totaal worden ongeveer 86 pompputten geplaatst en aangesloten op een persleidingen met kleine diameter van 75 tot 90 mm . In functie van de bereikbaarheid van de signalen zijn er 5 CVK’s (centrale voedingskasten) voorzien. Vanuit deze kasten gebeurt de sturing van de aangesloten pompputten. Bijkomend zijn twee extra centrale voedingskasten ingericht als TCVK’s (centrale voedingskasten uitgerust met telecommunicatie) waardoor het rioleringsstelsel op afstand kan worden gestuurd en opgevolgd door middel van telecommunicatie.

De drukriolering wordt beschouwd als een zeer bedrijfszeker rioleringssysteem. Een onderhouds- en interventiecontract is door het gemeentebestuur afgesloten zodat bij storing van het systeem binnen de 24 uur een interventie is verzekerd. Bij storing wordt via telemetrie het signaal automatisch doorgegeven aan de interventieploeg. De buffervolumes van de pompputten zijn voldoende groot om het afvalwater gedurende deze periode te stockeren. Op het elektriciteitskastje geplaatst naast elke pompput zal het noodnummer van de interventieploeg eveneens worden weergegeven.

 

Voordelen van het rioleringsstelsel aangelegd dmv drukriolering ipv gravitaire leidingen:

 • Aanleg van minder grote bouwputten in de berm;
 • Kortere uitvoeringstermijn voor de gestuurde boringen dan deze voor micro tunneling;
 • Minder hinder voor de omwonenden;
 • Een nog betere bescherming van de bestaande rijweg en de bestaande bomenrij en beplanting door de uitvoering van onderboringen onder de beplanting;
 • Controle op juiste afkoppeling van het regen- en afvalwater op privaat terrein.

 

Afkoppelingswerken

Het gemeentebestuur stelde een afkoppelingsdeskundige aan. Inmiddels is voor alle woningen reeds een afkoppelingsplan en raming opgemaakt.

Nadat de rioleringswerken door Visser & Smit Hanab zijn afgerond, wordt de drukriolering gedurende enkele weken uitgebreid getest. Na vrijgave van het systeem worden de bewoners per brief gevraagd de afkoppelingswerken op privaat terrein te starten.

De bewoners delen de gemeentelijke administratie, cel Wegen en domeinen mee wanneer deze afkoppelingswerken zijn afgerond zodat kan worden overgegaan tot de keuring. Na keuring kan de afvalwaterleiding op de drukriolering worden aangekoppeld.

Het is de bedoeling de afkoppelingswerken op privaat terrein aansluitend op de hoofdrioleringswerken af te werken.

 

Nutsvoorzieningen

De laatste week van augustus 2012 werden de nodige sonderingen uitgevoerd zodat alle nodige aanpassingen door nutsmaatschappijen in kaart konden worden gebracht. De proefsleuven werden opengelegd en opgemeten en ‘s avonds opnieuw dichtgelegd.  De nodige verplaatsingen van mogelijke nutsleidingen worden gelijktijdig met de plaatsing van de pompputten ingepland.

 

Planning en fasering

De werken startten op maandag 5 november 2012 en zullen in totaal ongeveer 12 maanden duren.

Tijdens de winterperiode start de aannemer om 7.30 u. Einde van de dagtaak is voorzien om 16.15 u. In de zomerperiode vangen de werken reeds om 7.00 u aan. Dan wordt er gewerkt tot 15.45 u.

Na het uitvoeren van de dagtaak wordt ’s avonds de rijweg terug vrijgemaakt voor plaatselijk verkeer.

De werken worden gefaseerd per straat uitgevoerd:

FASE 1:

 • Kattebulkdreef
 • Meerkensdreef
 • Zijstraat Kraenepoelpad

FASE 2:

 • Lovelddreef
 • Wildemotedreef
 • Loveldlaan
 • Veldemeerdreef – Ekenbekedreef – Beekvijverdreef

FASE 3:

 • Langendamdreef
 • Beukendreef
 • Oude Gentweg

 

Uitgevoerde werken tot week 24 (tot 14 juni 2013)

Fase 1:

  • Gestuurde boringen Meerkensdreef – Kattebulkdreef  en in het zijstraatje van het Kraenepoelpad
  • Plaatsing van de pompputten, deksels en inbouwsysteem in de Kattebulkdreef en Meerkensdreef en in het Kraenepoelpad (dreef)
  • Uitvoeren van de  huisaansluitingen en plaatsen huisaansluitputten in de Meerkensdreef en Kattebulkdreef (uitzondering Kattebulkdreef 3) en in het Kraenepoelpad (dreef)
  • Aansluiting persleiding kruispunt Meerkensdreef en dreef Kraenepoelpad met Kraenepoelpad
  • Weghalen overtollige grond en nivelleren bermen in dreef Kraenepoelpad en kruispunt met Kraenepoelpad
  • Inbouw pompen en electromechanica        
  • Plaatsen sokkels
  • plaatsen elektrische  kasten en TCVK’s  
  • uitvoeren van de nodige waterdichtheidsproeven  
  • plaatsen woelput kruispunt Kraenepoelpad – Kattenbulkdreef en behandelen met  incaline
  • inzaaien en aanvullen van de  bermen met grindgazon  
  • heraanleg  van onverharde dreef Kraenepoelpad volgens 3 fasen-plan: frezen, nivelleren en aantrillen
  • elektrische aansluitingen   en keuring van het systeem
  • 17 juni 2013: in dienst stelling van het systeem en start van de proefperiode

Fase 2:

  • boringen in de Lovelddreef, Wildemotedreef, Loveldlaan, Veldemeersdeef, Beekvijverdreef
  • Aanpassing nutsleidingen ter hoogte van de te plaatsen pompputten in de Veldemeersdreef en de Beekvijverdreef
  • Plaatsing van de pompputten, deksels en inbouwsysteem  
  • uitvoeren van de huisaansluitingen en plaatsen huisaansluitputten  
  • aanleg persleiding, sturingskabel en belgacom leiding in open sleuf in de Ekenbekedreef
  • Heraanleg van de opritten in de Ekenbekedreef
  •  inbouw  pompen en electromechanica 
  • Plaatsen sokkels
  • plaatsen elektrische kasten en TCVK’s  
  • Trekken elektrische bekabeling
  • uitvoeren van de nodige waterdichtheidsproeven  
  • plaatsen woelputten WOLO en WORO, aansluiting op de bestaande openbare riolering in de Rostynedreef en behandelen met incaline
  • inzaaien en aanvullen van de  bermen met grindgazon
  • elektrische aansluiting en keuring WOLO op 16 juni

 Fase 3:

  • boringen in de Langendamdreef, Oude Gentweg en Beukendreef
  • Plaatsing van de pompputten, deksels en inbouwsysteem
  • Uitvoeren van de huisaansluitingen en plaatsen huisaansluitputten in de Oude Gentweg en deel in Beukendreef en Langendamdreef  
  • Plaatsen sokkels
  • plaatsen elektrische  kasten en TCVK’s  
  • plaatsen woelput, aansluiting op bestaande riolering in de Rostynedreef en behandelen met incaline

Geplande werken vanaf week 25:

Fase 1:  

  • plaatsen grasdallen rondpunt Kattebulkdreef en Kraenepoelpad vanaf 20 juni
  • plaatsen luchtinjectiesyteem op 19 juni
  • plaatsen geurfilters op woelputten op 25 juni
  • proefdraaien van het systeem tot 30 juni 2013

Verdere planning fase 1:

  • aanvang private afkoppelingswerken en aankoppeling op het nieuwe rioleringsnet vanaf 1 juli 2013

 Fase 2:

  • plaatsen grasdallen vanaf 20 juni
  • plaatsen luchtinjectiesyteem op 19 juni
  • plaatsen geurfilters op woelputten op 25 juni

Streng WOLO

  • uittesten  van de persleiding
  • week 26 -31: proefdraaien van het systeem WOLO

Streng WORO

  • uittesten van de persleiding
  • week 28: elektrische aansluitingen en keuring traject WORO
  • week 29-35: proefdraaien van het systeem WORO

Verdere planning fase 2:

  • Streng WOLO: aanvang private afkoppelingswerken en aankoppeling op het nieuwe rioleringsnet vanaf 1 augustus 2013 na ontvangst van brief door de gemeente
  • Streng WORO: vanaf 1 september (na ontvangst brief van de gemeente): private afkoppeling afvalwater-regenwater en aankoppeling op het nieuwe rioleringsnet  

 Fase 3:

  • Afwerken huisaansluitingen en plaatsen huisaansluitputten in Langendamdreef en zijstraatjes (5 pompputten)
  • Inbouw  pompen en electromechanica      
  • uitvoeren  van de nodige waterdichtheidsproeven  en drukproeven
  • trekken van elektrische bekabeling
  • afwerken inzaaien en aanvullen van de  bermen met grindgazon  
  • plaatsen grasdallen vanaf 20 juni
  • elektrische aansluitingen en keuring van het systeem
  • 17 juni 2013: in dienst stelling van het systeem en start van de proefperiode

Verdere planning fase 3:

  • 28-29 augustus: elektrische aansluitingen en keuring  
  • 30 augustus: proefdraaien van het systeem tot eind september
  • vanaf 1 oktober (na ontvangst brief van de gemeente): private afkoppeling afvalwater-regenwater en aankoppeling op het nieuwe rioleringsnet. 

Specifieke verkeersmaatregelen

Het gemeentebestuur van Aalter wil de hinder die de werken in uw buurt met zich meebrengen, zoveel mogelijk voorkomen en beperken.

Het woonpark blijft gedurende de volledige duur van het project toegankelijk via Lovelddreef, Kestelstraat, Lotenhullestraat en de Oude Gentweg.

Tijdens de werken is de Langendamdreef, Lovelddreef en de Veldemeersdreef steeds toegankelijk langs één zijde.

In doodlopende dreven (Kattebulkdreef, Meerkensdreef, Wildemotedreef, Ekenbekedreef, Beekvijverdreef, Beukendreef) kan de toegankelijkheid tot de woning tijdens de werkuren tijdelijk worden bemoeilijkt.

De bewoners worden door de werfleider duidelijk en tijdig hiervan op de hoogte gebracht. Samen met de werfleider worden de nodige parkeerafspraken gemaakt. Gelieve steeds buiten de werfzone en niet op de weg te parkeren.

Na de werkuren zijn alle privé-opritten terug bereikbaar.

 

Bouwheer, ontwerper en aannemer

Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter

Financiering: Gemeentebestuur Aalter en de Vlaamse overheid (Vlaamse Milieumaatschappij).

Ontwerper: Studiebureau Grontmij nv, Gent

Aannemer: Visser & Smit Hanab nv, Landegem

 

Budget

De totale kostprijs bedraagt 2.693.425 euro. Het gemeentebestuur neemt zelf 1.103.320 euro ten laste. De gemeente krijgt daarnaast ook subsidies van de Vlaamse Overheid (VMM) ten bedrage van 1.590.105 euro.

 

Aandachtspunten

 1. Huizen met een zwembad: Om de pompputten niet te overbelasten, mag het zwembad niet in één keer leeglopen naar de riolering. Het lozingsdebiet van het water uit het zwembad mag maximaal 3 liter/sec bedragen. Bij het ledigen van een zwembad, gelieve steeds contact op te nemen met de gemeentelijke diensten, cel Wegen en domeinen. Ook is het aan te bevelen de omliggende bewoners die op dezelfde pompput zijn aangesloten vooraf te verwittigen en de zwembaden te ledigen tijdens droge dagen.
 2. In tegenstelling met wat is gesteld op de infovergadering dienen de septische putten niet te worden kortgesloten. De afkoppeling kan gebeuren zoals  besproken met  de afkoppelingsadviseur door de gemeente aangesteld.
 3. Het gebruik van vochtige doekjes wordt sterk afgeraden. Deze doekjes verstoppen snel de pompen waardoor afvoer van het afvalwater wordt verstoord.
 4. De afkoppelingswerken op privaat terrein kunnen pas starten nadat de drukriolering in de straat volledig is aangelegd, getest en het systeem is vrijgegeven.  De exacte datum van vrijgave zal aan de bewoners per brief worden meegedeeld.
 5. Bij het overkoppelen van het afvalwater naar het nieuw geplaatste huisaansluitputje dient
  • Indien de oude afvalwaterleiding was aangesloten op een ingebuisd grachtenstelsel, de oude leiding goed te worden afgesloten met PVC/gres stop en dichtgecementeerd zodat geen inspoeling van aarde naar de inbuizing kan gebeuren. Dit voorkomt verstopping en wateroverlast.
  • Indien de oude afvalwaterleiding was aangesloten op een open grachtenstelsel, de oude leiding naar de gracht volledig te worden verwijderd.
 6. De bewoners die nog geen ondertekende overeenkomst inzake de afkoppeling op privaat terrein heeft ondertekend, gelieve deze ondertekende afkoppelingsovereenkomst dringend over te maken aan het gemeentebestuur.
 7. De positie van de pompputten in de berm werd bepaald rekening houdend met de aanwezigheid van de nutsleidingen, bestaande opritten en de hydraulische en hydrodynamische berekeningen van het totale rioleringsnet.  De locatie van de pompputten kan niet worden gewijzigd. De positie van de pompputten wordt enkele dagen voor plaatsing afgespoten ter plaatse in overleg met het gemeentebestuur.
 8. De drukriolering wordt beschouwd als een zeer bedrijfszeker rioleringssysteem. Een onderhouds- en interventiecontract is door het gemeentebestuur afgesloten zodat bij storing van het systeem binnen de 24 uur een interventie is verzekerd. Op het elektriciteitskastje geplaatst naast elke pompput zal het noodnummer van de interventieploeg eveneens worden weergegeven.

 

Contactpersonen

Bij noodgevallen kunt u buiten de werkuren en in het weekend terecht op het noodnummer: 0476 85 19 29

 

Nuttige contacten tijdens de werkuren

Uw eerste aanspreekpunten zijn de personen die dagelijks op de werf of in de werfkeet aanwezig zijn. De werfkeet van Visser & Smit Hanab bevindt zich in de oude garage tegenover het Esso Station, Lostraat 1.

Aannemer Visser & Smit Hanab NV - Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem 

 • Kristof Dupont: projectleider -  tel 09 371 71 71
 • Geert Broodcoorens: werfleider – 0476 85 19 29

Gemeentebestuur Aalter – Europalaan 22 – 9880 Aalter

 • Inge Goemaere: cel Wegen en domeinen – tel 09 325 22 00 – waterwerken@aalter.be

Studiebureau Grontmij nv – Meersstraat 138A – 9000 Gent

 • Kris Bauwens: werfleider - tel. 09 241 59 20

Veiligheidscoördinatie  Gemeentebestuur Aalter – Cel Risicobeheer – Europalaan 22 – 9880 Aalter

 • Ignas Bogaert: veiligheidscoördinator - tel. 09 325 22 00

 

 

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket