Naar inhoud

Ontwateringsconstructie Kraenepoel

Het gemeentebestuur gaat over tot het plaatsen van een gravitaire ontwateringsconstructie in de zuidelijke helft van de Kraenepoel. Het projectgebied is gelegen langsheen de Lotenhullestraat te Aalter.

Doelstelling en visie

De Kraenepoel is een bijzonder gebied waarvan de zuidelijke helft wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en het gemeentebestuur van Aalter.

In een ecosysteem als de Kraenepoel speelt de waterkwaliteit een cruciale rol. Het ecologisch streefbeeld voor de Kraenepoel is een zwak gebufferde ondiepe vijver met helder water. Het helder water biedt kansen aan een goed ontwikkelde onderwatervegetatie en een uitgebalanceerde visfauna, een droogvallende oever is hierbij van groot belang. De actuele zeldzaamheid van dergelijke vegetaties in Vlaanderen en de bescherming van dit habitattype binnen de habitatrichtlijn, vormen de basis voor deze keuze.

Door het plaatsen van een ontwateringsconstructie wordt het mogelijk om het waterpeil in de zuidelijke helft van de vijver bewust en gestuurd te regelen met het doel de waterkwaliteit en de algemene hydrologische toestand van de Kraenepoel te verbeteren. Deze ingreep is noodzakelijk om de vooropgestelde ecologische doelstellingen te halen.

Het breder kader

De Kraenepoel werd als landschap beschermd en opgenomen in de landschapsatlas als ankerplaats. Tevens ligt de vijver in het Vlaams Ecologisch Netwerk en valt ze binnen het habitatrichtlijnengebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijke deel’.

Specifieke verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden zal het deel van de Lotenhullestraat dat gelegen is tussen Lotenhullestraat 102 en het Kraenepoelpad niet bereikbaar zijn. Er wordt een verkeersomleiding voorzien via de Oude Gentweg, de Kestelstraat en het Kraenepoelpad. De woningen blijven bereikbaar.

Bouwheer, ontwerper en aannemer

Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter en het Agentschap voor Natuur en Bos

Financiering: Gemeentebestuur Aalter

Aannemer: AD bvba, Kalken

Budget

De totale kostprijs bedraagt 14.520,02 euro (incl. btw).

Planning

De start van de werken is gepland op maandag 7 mei 2012. Het einde van de werken is voorzien op vrijdag 18 mei 2012.

Praktisch

Wegen en domeinen

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
Domeinen Wegen E-loket

Relevante info