Premies voor sportverenigingen

Met de implementatie van het Sport voor Allen-decreet was er nood aan een nieuw subsidiereglement voor sportverenigingen. Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2014. Het nieuwe reglement kwam er na intens overleg met een werkgroep van de Sportraad, de sportfunctionaris en de schepen voor Sport.

Het subsidiereglement past binnen het kader van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 en komt tegemoet aan de vier Vlaamse beleidsprioriteiten voor sport:

 1. het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid;
 2. het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking;
 3. het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod;
 4. het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.

Met deze premies wil het bestuur een breed en toegankelijk lokaal sportaanbod ondersteunen en Aalterse sportverenigingen de nodige ruggensteun bieden om komende jaren te kunnen groeien en verder open te bloeien.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier wordt elk jaar naar alle erkende Aalterse sportverenigingen verzonden. Het ingevuld aanvraagdossier moet samen met alle gevraagde bijlagen uiterlijk op 15 februari ingediend worden.

Bijkomende informatie over specifieke sportsubsidies

Basissubsidie

Deze subsidie is bedoeld voor alle erkende Aalterse sportverenigingen die tijdig een volledige aanvraag indienen. De basissubsidie is een forfaitair bedrag berekend op basis van het aantal tijdig ingediende, correcte aanvragen. 

Ledenlijst

Indien de vereniging is aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie, kan bij de federatie een ledenlijst opgevraagd worden. Als dit niet het geval is, kan de vereniging zelf een lijst opstellen met minstens volgende gegevens van de personen die lidgeld betaalden en verzekerd waren door de vereniging tijdens het afgelopen seizoen:

 • naam en voornaam
 • adres
 • geboortedatum

Activiteitenkalender

Een overzicht met alle data, de plaats en korte omschrijving van de activiteiten van de sportvereniging tijdens het afgelopen seizoen (van 1 augustus t.e.m. 31 juli).

Kwaliteitssubsidie

Met deze subsidie wil het gemeentebestuur de kwaliteit verhogen van sportverenigingen aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie of bij een erkende Vlaamse organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding. 

Sportmateriaal

De kosten voor de aankoop van materiaal dat nodig is om de betreffende sport te beoefenen, komen in aanmerking. Deze kosten moeten bewezen worden met officiële betalingsbewijzen (facturen op naam van de vereniging). Onderstaande kosten komen NIET in aanmerking:

 • infrastructuur;
 • boetes en/of lidgelden;
 • verzekeringen;
 • herstel van materiaal;
 • kledij (en persoonlijke uitrusting inclusief sporttassen).

Enkel materiaal dat eigendom blijft van de club komt in aanmerking. Materiaal dat doorverkocht wordt aan de leden dus niet.

Bestuur

Het bestuur is het kloppend hart van de organisatie. Een goede structuur beschermt de leden en het bestuur van de vereniging. Verenigingen met een vzw-structuur worden beloond via de kwaliteitsubsidie. Het belangrijkste voordeel van een vereniging zonder winstoogmerk is dat een vzw een rechtspersoon is. Hierdoor kan de vzw een bepaald vermogen opbouwen en zijn de leden en bestuurders in principe beschermd tegen schuldeisers van de vzw. De oprichting van een vzw brengt wel administratieve, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen met zich mee.

Verenigingen worden gestimuleerd om actief te participeren in hun adviesraad. Om lid te worden van de sportraad moet de vereniging voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement van de sportraad.

Om voor de kwaliteitssubsidie punten te krijgen voor aanwezigheid moet de vereniging op minstens 3/4den van de algemene vergaderingen van de Sportraad aanwezig zijn. Dat betekent dat:

 • als er minder dan vier algemene vergaderingen waren tijdens het werkjaar (tussen 1 augustus en 31 juli), dat de vereniging op alle AV’s aanwezig moet zijn.
 • Als er 4 algemene vergaderingen waren, dat de vereniging op minstens 3 van de 4 vergaderingen aanwezig moet zijn.

Is dat niet het geval, dan krijgt de vereniging hiervoor 0 punten.

Begeleiders

De vereniging beschikt over gekwalificeerde begeleiders die op regelmatige basis training geven in de vereniging. Zij staan in voor de dagelijkse werking en beschikken over een sportgekwalificeerd diploma, uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool of gelijkgeschakeld.

Begeleiders kunnen slechts éénmaal worden gehonoreerd voor een sportsubsidie. Als de begeleider al voor deze categorie wordt gewaardeerd dan komt zij/hij niet meer in aanmerking voor de professionaliseringssubsidie als jeugdsportbegeleider. We raden je wel aan om deze dan enkel te vermelden onder de rubriek ‘professionaliseringssubsidie’. Daar worden ze (gezien de grotere subsidiepot) beter gehonoreerd.

Meerdere trainers per ploeg worden toegelaten als ze heel het seizoen training geven (dus geen gelegenheidstrainer zijn) en als ze uiteraard gekwalificeerd zijn. Dit moet wel gemotiveerd worden door de club.

Opleidingen en bijscholingen

Opleidingen dienen gestaafd te worden met attesten, overschrijvingen en bewijzen van slagen. Punten worden toegekend per attest (ongeacht hoeveel deelnemers op één attest staan). Het gaat hier om opleidingen in de ruime zin van het woord. Bestuursleden kunnen ook opleidingen volgen waar thema’s als sponsoring, verzekering en wetgeving worden besproken. Bijscholingen kunnen de verenigingen eveneens zelf organiseren, mits het ter beschikking stellen van een informatiebundel aan de leden. Een permanente bijscholing (bv. maandelijks) doorheen het seizoen wordt beschouwd als één bijscholing.

Communicatie

Alle Aalterse erkende verenigingen zijn opgenomen in de verenigingengids van de gemeentelijke website. Deze gegevens kunnen de verenigingen zelf aanpassen en aanvullen. Enkel ‘actieve’ websites (die up-to-date worden gehouden) worden gehonoreerd. 

De Sportdatabank Vlaanderen is een realisatie van Sport Vlaanderen voor al wie op zoek is naar een sportclub (zoek sportclub) of sportaccommodatie (zoek sportinfrastructuur). Het bevat praktische informatie (o.a. ligging, aanbod, contactgegevens, ...) over ongeveer 17.000 sportclubs in Vlaanderen die aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie en 4.200 sportclubs die niet bij een sportfederatie zijn aangesloten. Er werden eveneens heel wat nuttige gegevens opgenomen over sportfederaties, sportdiensten, sportraden, ... en ongeveer 19.000 Vlaamse sportaccommodaties.

Sociaal media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers zoals bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Websites met een beperkte chatmogelijkheid worden niet beschouwd als sociale media. Punten worden toegekend per medium. Of de club nu over één of tien Facebook accounts beschikt, maakt geen verschil. Ze krijgen daarvoor één punt.

Competitie

Verenigingen die actief deelnemen aan een officiële competitie komen in aanmerking. Het gaat hier over het hoogste niveau van de officiële competitie waar de vereniging actief is. Voor individuele sporten geldt het hoogste niveau van individuele leden. Er wordt slechts één maal punten toegekend. Topsport en (betalend) competitiesport op hoog niveau vallen buiten de toepassing van deze subsidies.

Een eendaags toernooi is niet gelijk aan een competitie. Het is niet omdat je deelneemt aan één landelijke wedstrijd dat je in een landelijke competitie speelt.

Topsport is sport die beoefend wordt door personen met een topsportstatuut. Competitiesport op hoog niveau is sport waar deelnemers moeten voldoen aan toegangsvereisten en niet vrij kunnen deelnemen.


Professionaliseringspremie

Deze subsidie is bedoeld voor sportverenigingen met een actieve jeugdwerking en/of sportverenigingen die duurzaam samenwerking aangaan voor de organisatie van hun activiteiten.

Een actieve jeugdwerking is sportbeoefening van kinderen en jongeren met een leeftijd tot en met achttien jaar. De vereniging zet hiervoor minimum één gediplomeerde jeugdtrainer actief in.

Een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie of bij de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

Een jeugdsportcoördinator is een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (minimum initiator Vlaamse Trainersschool (VTS)) die het jeugdsportbeleid in een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie of bij de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Zij/hij is opgenomen als rechtstreekse contactpersoon voor de jeugdwerking (vermeld op de website van de sportvereniging).

Begeleiders kunnen slechts éénmaal worden gehonoreerd voor een sportsubsidie. Als de begeleider als jeugdsportbegeleiders wordt gewaardeerd dan komt zij/hij niet meer in aanmerking voor de kwaliteitssubsidie als begeleider.

Samenwerking tussen sportverenigingen zijn activiteiten waarbij:

 • trainers gedeeld worden met elkaar gedurende een welbepaalde periode (minimum 10 lessen)

OF

 • één van de verenigingen het initiatief opneemt en voorafgaand (in overleg) wordt vastgelegd wie optreedt als organisator/ communicator;
 • de inhoud en het verdere verloop van de activiteiten gezamenlijk wordt vastgelegd;
 • alle overige afspraken, tegemoetkomingen, taken… eveneens vastgelegd worden in een structurele samenwerkingsovereenkomst;

Enkel samenwerkingen waarvan een ondertekende samenwerkingsovereenkomst voorgelegd kan worden, komen in aanmerking.


Activeringspremie

Met deze subsidie wil het gemeentebestuur de sportverenigingen stimuleren om hun aanbod af te stemmen op personen van alle leeftijden. Verenigingen worden beloond om extra inspanningen te doen naar te vermijden dat leden afhakken. Dit moet gestaafd worden door het indienen van een ledenlijst. Indien de vereniging is aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie, kan bij de federatie een ledenlijst opgevraagd worden. Als dit niet het geval is, kan de vereniging zelf een lijst opstellen met minstens volgende gegevens van de personen die lidgeld betaalden en verzekerd waren door de vereniging tijdens het afgelopen seizoen:

 • naam en voornaam
 • adres
 • geboortedatum

Er moet slechts één ledenlijst ingediend worden. Dus als er al een geldige ledenlijst werd ingediend voor de basissubsidie, dan is dat voldoende.

In het meerjarenplan 2014-2019 zijn volgende acties opgenomen ter bevordering van levenslang sporten:

 • organisatie van sportkampen en sportdagen
 • organisatie van initiatiereeksen voor volwassenen en jongeren
 • organisatie van initiatiereeksen voor senioren
 • organisatie van zwembaddagen
 • organisatie ‘Start to…’

Indien jouw vereniging hiervoor wil samenwerken met het gemeentebestuur, dan neem je best contact op met de sportfunctionaris. 

Samenwerking met het gemeentebestuur zijn activiteiten waarbij:

 • het gemeentebestuur het initiatief neemt en bijgevolg optreedt als organisator/communicator van de activiteit;
 • het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor de inhoud en het verdere verloop van de activiteit(en);
 • het gemeentebestuur een beroep doet op erkende verenigingen om een inhoudelijke meerwaarde te creëren en met deze vereniging(en) een afsprakennota vastlegt;
 • de interne opvolging gebeurt door de betrokken cel;

OF

 • de vereniging het initiatief opneemt en het voorstelt aan het gemeentebestuur i.f.v. de uitvoering van het meerjarenplan, en voorafgaand (in overleg) wordt vastgelegd wie optreedt als organisator/ communicator; het gemeentebestuur treedt steeds op als regisseur.
 • de inhoud en het verdere verloop van de activiteit gezamenlijk wordt vastgelegd;
 • alle overige afspraken, tegemoetkomingen, taken… eveneens vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst;
 • de interne opvolging gebeurt door de betrokken cel;

Een samenwerking tussen het gemeentebestuur en een sportclub moet altijd geformaliseerd worden door een collegebeslissing. Deelname aan de maand van de sportclub geldt niet als een formele samenwerking.


Projectpremie

Erkende Aalterse sportverenigingen kunnen ook een premie aanvragen voor hun beweeg- en sportbeleid gericht naar kansengroepen. Deze projectsubsidie is niet opgenomen in het subsidiereglement voor Aalterse erkende sportverenigingen. Deze initiatieven moeten wel buiten de reguliere werking vallen van de vereniging. Ze vereisen specifieke begeleiding en afbakening van de specifieke doelgroep (bv. hulpbehoevende personen, kansarmen, allochtonen,...). Meer informatie.