Premies voor culturele verenigingen

Alle Aalterse erkende culturele verenigingen kunnen aanspraak maken op zowel logistieke als financiële steun. Deze laatste bestaat uit een basis- en werkingssubsidie.

De feestcomités hebben een afzonderlijk subsidiereglement.

Basis- en werkingssubsidies

In december 2014 werd het nieuwe subsidiereglement voor de culturele verenigingen goedgekeurd. Het doel van dit nieuwe reglement was een sterke vereenvoudiging, gekoppeld aan een eerlijke subsidieverdeling voor de werkende verenigingen.

Dit nieuwe reglement vermeldt dat de financiële steun kan bestaan uit een basissubsidie per vereniging. Dit vaste bedrag krijgt men als tegemoetkoming voor de reguliere werkingskosten van een vereniging. Deze subsidie is zeer eenvoudig aan te vragen met een minimum aan administratie.

Om in aanmerking te komen voor een basissubsidie dient de vereniging te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • minstens 1 jaar erkend zijn,
  • minimum 10 leden tellen en
  • jaarlijks minstens zes activiteiten organiseren en dit communiceren via een jaarprogramma.

Verenigingen kunnen eveneens in aanmerking komen voor een extra werkingssubsidie. Met deze bijkomende subsidie wil het gemeentebestuur activiteiten belonen voor een breed publiek, cultuureducatieve activiteiten en/of activiteiten die een engagement van de vereniging en leden vergen. De werkingssubsidie wordt berekend aan de hand van een puntensysteem.

Om in aamerking te komen voor een werkingssubsidie dient de vereniging te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • minstens 1 jaar erkend zijn,
  • minimum 15 leden tellen en
  • een regelmatige werking ontplooien, waaronder wordt verstaan: jaarlijks minstens acht activiteiten organiseren, waarvan één voor een breed publiek en dit communiceren via een jaarprogramma.

Iedere erkende culturele vereniging krijgt in januari de nodige aanvraagformulieren toegestuurd.

Toekenningsprocedure

Iedere aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de cultuurraad. Deze formuleert een advies voor het college van burgemeester en schepenen. Het college houdt rekening met het advies van de cultuurraad en neemt de uiteindelijke beslissing.

Meer info

Je vindt de nodige informatie over de berekeningswijze in het subsidiereglement voor de culturele verenigingen.