Premie voor bijzondere projecten

Erkende verenigingen kunnen eenmaal per jaar een premie voor een bijzonder project aanvragen. Het project wil maatschappelijke participatie en betrokkenheid van volwassenen, kinderen en jongeren op cultureel, educatief en sportief vlak bevorderen.

Voorwaarden project

 • valt buiten de reguliere werking van de organisatoren,
 • is voor een breed publiek toegankelijk,
 • wordt gerealiseerd in samenwerking met andere verenigingen.

Het project geeft invulling aan een of meerdere onderstaande projectdoelstellingen:

 • cultuureducatie,
 • cultuurspreiding,
 • het stimuleren en/of faciliteren van de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren,
 • het betrekken van kansengroepen bij de vrijetijdsbeleving in het algemeen.

Hoe aanvragen?

 1. Vraag de premie minstens twee maanden voor de activiteit aan via het aanvraagformulier.
 2. Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de twee maanden, op advies van het dagelijks bestuur van de desbetreffende adviesraad en binnen de perken van het nog beschikbare budget, welke projecten worden goedgekeurd en deelt het premiebedrag mee.
 3. Op affiches, uitnodigingen e.d. dient de vereniging te vermelden dat de activiteit georganiseerd wordt met de steun van het gemeentebestuur Aalter. Dit kan door een vermelding en/of door het logo van de gemeente. Zo niet vervalt de subsidie.
 4. Na afloop van de activiteit moet de vereniging een kort evaluatieverslag indienen, samen met een financiële afrekening en de nodige bewijsstukken (facturen, affiche, uitnodiging, persbericht...).
 5. De premie wordt uitbetaald na realisatie van het project.

Premie

1. De premie bedraagt 50% van de kosten, met een maximum van 2.000 euro.

2. Volgende (bewezen) kosten komen in aanmerking voor de subsidiëring:

 • (druk)kosten voor promotie,
 • uitkoopsommen voor professionele artistieke of sportieve prestaties van derden,
 • huurkosten voor audiovisuele middelen, sportmateriaal, tentoonstellingsmateriaal … en
 • verzekeringskosten.

3. Volgende kosten komen niet in aanmerking voor de subsidiëring:

 • huur van locaties
 • kosten voor geschenken, attenties, prijzen, oorkonden, erepenningen, medailles…
 • uitgaven voor recepties en banketten