Lokaal Sociaal Beleid 2008-2013

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan is een gezamenlijk plan van de OCMW-raad en de gemeenteraad. Het plan verzamelt de inspanningen om van Aalter een sociale en warme gemeente te maken. Om een samenhangend en langetermijnbeleid te kunnen voeren, is het plan in 2007 opgesteld voor de periode 2008-2013. Gedurende vele maanden werden gesprekken gevoerd, formeel en informeel, met alle betrokkenen. Vele suggesties en opmerkingen werden meegenomen bij de redactie van het plan. 

Drie jaar na de goedkeuring, in 2011, werd werk gemaakt van een tussentijdse evaluatie en bijsturing van het plan. Het gemeentebestuur en het OCMW maakten van deze evaluatie gebruik maken om de omgevingsanalyse te updaten, een evaluatie te maken van het meerjarenplan en de nodige bijsturingen te maken voor 2011-2013.

Het plan bestaat uit 4 grote clusters met elk haar specifieke acties.

Wonen

Binnen deze cluster gaat de aandacht vooral naar het verstrekken van informatie over het wonen in Aalter in de meest ruime betekenis, het aanbieden van (betaalbare) woningen, sociale huisvesting, het stimuleren van basiscomfort en het permanent verbeteren van de leef- en omgevingskwaliteit.

Werken

Binnen de cluster "Werken" is het optimaliseren van het tewerkstellingsaanbod en het tot stand brengen van een optimaal kader voor het creëren van nieuwe tewerkstellinginitiatieven het centrale thema. Daarnaast ligt voor eenieder, maar in de eerste plaats voor de leefloners, de klemtoon liggen op arbeidstrajectbegeleiding en het verstrekken van accurate en duidelijke informatie omtrent tewerkstellingsmaatregelen.

Mobiliteit

De cluster "Mobiliteit" richt zich in de eerste plaats op het verhogen van de toegankelijkheid van de openbare infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. Het spreekt voor zich dat in een integrale visie dit niet zal worden beperkt tot mensen met een beperking, maar dat dit ook ten goede moet komen van de andere gebruikers van de openbare infrastructuur en het patrimonium.

Welzijn

Met betrekking tot de cluster "Welzijn" tenslotte, is het bestendigen en optimaliseren van de (maatschappelijke en openbare) dienstverlening de kern van de actie omvatten. Onderwijs, (preventieve) gezondheidszorg, kinderopvang, jeugd, sport, gezin, ouderenzorg, verenigingsleven, vrijwilligerswerk… komen allemaal aan bod komen om het gemeenschapsvormend aspect van het Lokaal Sociaal Beleid vorm te geven.