Burgers met een mening gezocht: dien je kandidatuur in tegen 24 april (nieuwe datum!)

Gepubliceerd op woensdag 17 april 2019
Het gemeentebestuur weet graag wat er leeft in Aalter. De adviesraden spelen hierin een belangrijke rol. Wie z’n stem wil laten horen, kan zich tot uiterlijk 24 april 2019 kandidaat stellen via het e-loket op deze website.

Update: de deadline voor het indienen van de kandidaturen is verlengd naar woensdag 24 april 2019!

Wanneer een nieuwe legislatuur start, worden de verschillende adviesraden opnieuw samengesteld. Dat is dit jaar niet anders. In 2019 smelten de verschillende adviesraden van Aalter en Knesselare ook samen. Het gemeentebestuur is op zoek naar geëngageerde leden die voeling hebben met de verschillende werkvelden.

De cultuurraad…

…streeft naar een kwalitatief cultuurbeleid en bevordert overleg en samenwerking tussen de verenigingen, instellingen en cellen die betrekking hebben op de culturele vrijetijdsbesteding.

De Gecoro…

…of de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening geeft advies over alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening en stedenbouw in Aalter.

De sportraad…

…wordt betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid en formuleert adviezen over het Aalterse sportgebeuren.

De jeugdraad…

…adviseert over aspecten van het gemeentelijke jeugdbeleid en is een discussieforum voor alles wat leeft onder kinderen en jongeren.

De milieuraad…

…adviseert het gemeentebestuur over het te voeren milieu- en natuurbeleid en stimuleert het maatschappelijke debat hieromtrent.

De raad lokale economie…

…wisselt ervaringen, informatie en ideeën uit en ontwikkelt een visie met lokaal geëngageerde ondernemers die de economische troeven van onze gemeente willen promoten.

De sociale raad…

…denkt rond diverse thema’s, zoals wonen, werken, mobiliteit of welzijn, met aandacht voor de zwakste en meest kwetsbare inwoners. Verenigingen, individuen en instanties die zich over welzijnsthema’s buigen worden samengebracht. De Sociale Raad geeft advies aan het gemeentebestuur en het OCMW.

De seniorenadviesraad…

…is de spreekbuis van de senioren en seniorenverenigingen. Ze behandelt thema’s die (on)rechtstreeks de senioren aangaan. Ze willen het seniorenwerk en de integratie van de senior in de samenleving bevorderen.

Het lokaal overleg kinderopvang…

…buigt zich over de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk beleid over kinderopvang.

Voor wie?

  • Geïnteresseerde inwoners kunnen deelnemen als onafhankelijk lid
  • Erkende verenigingen kunnen iemand afvaardigen naar de betrokken adviesraad
  • Zelfstandigen, landbouwers, handelaars of andere deskundigen kunnen in een adviesraad zetelen

Wie een politiek mandaat waarneemt, kan geen stemgerechtigd lid worden van een adviesraad.

Wie zich kandidaat wil stellen, kan dit op www.aalter.be/kandidaat-adviesraad uiterlijk op woensdag 24 april 2019. Wie reeds lid was van een adviesraad, dient opnieuw een kandidatuur in. Voor de startvergadering ontvang je nadien een uitnodiging.